CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2317/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔIQUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 453/TTr-CP ngày 23/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Bungari (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủnhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAMHIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BUNGARI ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2317/QĐ-CTN ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 04/4/1971 tại ThanhHóa

Hiện trú tại: nhà 102, cửa K, tầng 7, phòng 225,khu Nadezda 1, thủ đô Sofia, Bungari

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Đức Minh, sinh ngày 27/4/1960 tại TháiBình

Hiện trú tại: căn hộ số 57, cửa G, tầng 1, nhàsố 48, khu Lev Tolstoi, thủ đô Sofia, Bungari.

Giới tính: Nam