ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2317/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬNXÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020(ĐỢT 2)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22tháng 9 năm 2011 của Bộ Y tế về việc “Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xãgiai đoạn 2011 - 2020”;

Căn cứ Công văn số 465/BYT-KHTC ngày 07 tháng02 năm 2012 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về xãgiai đoạn 2011 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờtrình số 1349/TTr-SYT ngày 09 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 12 (mười hai) xã,phường đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh Thừa ThiênHuế (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND: HuyệnPhú Lộc, thành phố Huế, Chủ tịch UBND các xã, phường ghi tại Điều 1 chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

DANH SÁCH

XÃ, PHƯỜNG, THỊTRẤN ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh)

I. THÀNH PHỐ HUẾ

1. Phường Vĩnh Ninh

2. Phường Phú Thuận

3. Phường Xuân Phú

4. Phường Phú Cát

5. Phường Phường Đúc

6. Phường Hương Sơ

7. Phường Thủy Biều

II. HUYỆN PHÚ LỘC

1. Xã Vinh Hiền

2. Xã Vinh Hưng

3. Xã Lộc An

4. Xã Vinh Mỹ

5. Xã Lộc Bình