BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THIẾT KẾ CƠ SỞ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC BẾN TRE GIAI ĐOẠN 1 - TỈNH BẾN TRE (PHẦN DO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BẾN TRE LÀM CHỦ ĐẦU TƯ)
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội;
Căn cứ các nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đối tượng xây dựng công trình; số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 824/QĐ-BNN-XD ngày 02/4/2010 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1 - tỉnh Bến Tre;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre tại Tờ trình số 294/TTr-SNN ngày 08/9/2011 và Báo cáo thẩm định của Cục Quản lý xây dựng công trình,

>> Xem thêm:  Có được bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất không ? Thủ tục khi tiến hành thu hồi đất ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1 - tỉnh Bến Tre (phần do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre làm Chủ đầu tư) như sau:
1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung Điểm 9.1.1 - Khoản 9 - Điều 1:
“9.1.1. Đê bao ven sông Tiền vùng mặn:
- Đê bao: Tuyến đê dài 25.889m, xuất phát tại bờ Đông cống An Hóa (trùng với điểm đầu của tuyến đường nối cống An Hóa), đi ven theo bờ Nam sông Tiền, kết thúc tại điểm đầu của tuyến đê biển Bình Đại (bờ Đông rạch Cả Ngang); cao trình đỉnh đê (+3,00), bề rộng mặt B = 6m, hệ số mái m = 1,5; thân đê có áo ngoài bằng đất đắp, lõi đê đắp cát; mặt đê trải đá cấp phối dày 20cm, rộng 5m, riêng các vị trí đường cũ có mặt nhựa hoặc mặt bê tông (03 đoạn với tổng chiều dài là 894m) và các đường ngang đấu nối vào tuyến đê (12 vị trí với tổng chiều dài là 300m) bằng BTCT M200 dày 20cm.
- Các cống hở dưới đê: Gồm 10 cống kiểu lộ thiên bằng bê tông cốt thép (thân cống, sân tiêu năng, trụ pin, mố cầu, trụ cầu, mặt cầu, dầm - cột giàn kéo van bằng BTCT M300; lan can giàn kéo van, bản đáy đoạn nối tiếp với hố xói, tấm lát phần ngập nước bằng BTCT M200; các bộ phận còn lại bằng BTCT M150), mỗi cống có 01 khoang cửa; cửa van kiểu chữ nhất bằng thép không gỉ, đóng mở tự động 2 chiều, cao độ đỉnh cửa van (+3,00); trên các cống có cầu giao thông tải trọng HL93 (hệ số 0,65) bằng bê tông cốt thép, mặt cầu 6,0m; xử lý nền thân cống bằng cọc bê tông cốt thép. Quy mô các cống như sau:

TT
Tên cống
Chiều rộng cửa (m)
Cao độ ngưỡng (m)
Chiều dài bản đáy (m)
Cao độ đáy dầm cầu (m)
1
Tân Định
15 (2x7,5)
- 3,0
17
+5,50
2
Cái Cau
10
- 3,0
17
+5,50
3
Cả Nhỏ
7.5
- 3,0
17
+5,50
4
Cái Bích
5
- 2,5
17
+4,50
5
Bà Nhuộm
5
- 2,5
17
+4,50
6
Phú Vang
5
- 2,5
17
+4,50
7
Bà Mụ
5
- 2,5
17
+4,50
8
Thanh Niên
3
- 2,5
17
+3,50
9
Vinh Điền
5
- 2,5
17
+4,50
10
Lộc Thuận
5
- 2,5
17
+4,50

Kết cấu chính các cống hở:
+ Cống 15m: bản đáy thân cống dài 17m, rộng 19,4m ÷ 19,8m, dày 1m, hai tường biên dày 1m ÷ 1,2m, trụ pin dày 1,4m; 02 bản đáy sân tiêu năng dài 15m, rộng 18,6m ÷ 24,2m, dày 0,6m, hai tường biên dày 0,6m; 02 bản đáy sân sau dài 12m, rộng 23m, dày 0,3m; 02 bản đáy đoạn nối tiếp với hố xói dài 6m, rộng 23m, dày 0,3m; 02 bản đáy hố xói bằng rọ đá dày 0,5m, dài 15m, rộng 23m; trên cống có giàn van và cầu giao thông.
+ Cống 10m: bản đáy thân cống dài 17m, rộng 12,5m ÷ 12,9m, dày 1m, hai tường biên dày 1m ÷ 1,2m; 02 bản đáy sân tiêu năng dài 15m, rộng 11,7m ÷ 17,2m, dày 0,6m, hai tường biên dày 0,6m; 02 bản đáy sân sau dài 12m, rộng 16m, dày 0,3m; 02 bản đáy đoạn nối tiếp với hố xói dài 6m, rộng 16m, dày 0,3m; 02 bản đáy hố xói bằng rọ đá dày 0,5m, dài 15m, rộng 16m; trên cống có giàn van và cầu giao thông.

>> Xem thêm:  Thu hồi đất đấu thầu người dân có được đền bù hay không ? Thu hồi đất vô chủ như thế nào ?

+ Cống 7,5m: bản đáy thân cống dài 17m, rộng 10m ÷ 10,4m, dày 1m, hai tường biên dày 1m ÷ 1,2m; 02 bản đáy sân tiêu năng dài 15m, rộng 9,2m ÷ 14,7m, dày 0,6m, hai tường biên dày 0,6m; 02 bản đáy sân sau dài 12m, rộng 13,5m, dày 0,3m; 02 bản đáy đoạn nối tiếp với hố xói dài 6m, rộng 13,5m, dày 0,3m; 02 bản đáy hố xói bằng rọ đá dày 0,5m, dài 15m, rộng 13,5m; trên cống có giàn van và cầu giao thông.
+ Cống 5m: bản đáy thân cống dài 17m, rộng 7,1m ÷ 7,5m, dày 0,8m, hai tường biên dày 0,8m ÷ 1m, 02 bản đáy sân tiêu năng dài 15m, rộng 6,5m ÷ 12m, dày 0,5m, hai tường biên dày 0,5m; 02 bản đáy sân sau dài 12m, rộng 11m, dày 0,3m; 02 bản đáy đoạn nối tiếp với hố xói dài 6m, rộng 11m, dày 0,3m; 02 bản đáy hố xói bằng rọ đá dày 0,5m, dài 15m, rộng 11m; trên cống có giàn van và cầu giao thông.
+ Cống 3m: bản đáy thân cống dài 17m, rộng 4,8m ÷ 5,1m, dày 0,65m, hai tường biên dày 0,65m ÷ 0,8m, 02 bản đáy sân tiêu năng dài 15m, rộng 4,5m ÷ 10m, dày 0,5m, hai tường biên dày 0,5m; 02 bản đáy sân sau dài 12m, rộng 9m, dày 0,3m; 02 bản đáy đoạn nối tiếp với hố xói dài 6m, rộng 9m, dày 0,3m; 02 bản đáy hố xói bằng rọ đá dày 0,5m, dài 15m, rộng 9m; trên cống có giàn van và cầu giao thông.
- Các cống hộp, cống bọng dưới đê: gồm 27 cống hộp có mặt cắt hình chữ nhật với kích thước BxH = (2,0m x 3,2)m ÷ (3,0 x 3,7)m, cống làm bằng bê tông cốt thép (thân cống, sân tiêu năng bằng BTCT M300, giàn kéo van bằng BTCT M250; tấm lát phần ngập nước bằng BTCT M200; các bộ phận còn lại bằng BTCT M150), cửa van kiểu chữ nhất bằng thép không gỉ, cao trình đỉnh cửa can (+2,00) và 08 cống bọng Ø100cm. Tổng số các cống hộp và cống bọng dưới đê là 35 cống, chi tiết như sau:

TT
Tên cống
Vị trí
Quy mô
Loại công trình
Địa điểm
B
Ñn
Huyện
1
Cống số 01
K0+482
2,0
-1,0
Cống hộp
Long Định
Bình Đại
2
Cống số 02
K0+792
2,0
-1,0
Cống hộp
Long Định
Bình Đại
3
Cống số 03
K1+350
2,0
-1,0
Cống hộp
Long Định
Bình Đại
4
Cống số 04
K3+183
Ø100
-0,5
Cống bọng
Long Định
Bình Đại
5
Cống số 05
K3+862
3,0
-1,5
Cống hộp
Long Định
Bình Đại
6
Cống số 06
K4+837
2,0
-1,0
Cống hộp
Phú Thuận
Bình Đại
7
Cống số 07
K4+959
2,0
-1,0
Cống hộp
Phú Thuận
Bình Đại
8
Cống số 08
K5+406
2,0
-1,0
Cống hộp
Phú Thuận
Bình Đại
9
Cống số 09
K5+547
Ø100
-0,5
Cống bọng
Phú Thuận
Bình Đại
10
Cống số 10
K5+716
2,0
-1,0
Cống hộp
Phú Thuận
Bình Đại
11
Cống số 11
K6+017
3,0
-1,5
Cống hộp
Phú Thuận
Bình Đại
12
Cống số 12
K6+643
2,0
-1,0
Cống hộp
Phú Thuận
Bình Đại
13
Cống số 13
K6+986
3,0
-1,5
Cống hộp
Phú Thuận
Bình Đại
14
Cống số 14
K7+564
2,0
-1,0
Cống hộp
Phú Thuận, Vang Qưới Tây
Bình Đại
15
Cống số 16
K8+794
2,0
-1,0
Cống hộp
Vang Qưới Tây
Bình Đại
16
Cống số 17
K9+137
3,0
-1,5
Cống hộp
Vang Qưới Tây
Bình Đại
17
Cống số 18
K9+439
2,0
-1,0
Cống hộp
Vang Qưới Tây
Bình Đại
18
Cống số 19
K9+766
2,0
-1,0
Cống hộp
Vang Qưới Tây
Bình Đại
19
Cống số 20
K10+841
2,0
-1,0
Cống hộp
Vang Qưới Tây
Bình Đại
20
Cống số 21
K11+315
3,0
-1,5
Cống hộp
Vang Qưới Tây
Bình Đại
21
Cống số 22
K12+458
Ø100
-0,5
Cống bọng
Vang Qưới Đông
Bình Đại
22
Cống số 23
K12+621
2,0
-1,0
Cống hộp
Vang Qưới Đông
Bình Đại
23
Cống số 24
K12+793
2,0
-1,0
Cống hộp
Vang Qưới Đông
Bình Đại
24
Cống số 25
K13+81
2,0
-1,0
Cống hộp
Vang Qưới Đông
Bình Đại
25
Cống số 26
K14+162
2,0
-1,0
Cống hộp
Vang Qưới Đông
Bình Đại
26
Cống số 27
K15+327
Ø100
-0,5
Cống bọng
Phú Vang
Bình Đại
27
Cống số 28
K15+996
Ø100
-0,5
Cống bọng
Phú Vang
Bình Đại
30
Cống số 32
K19+933
2,0
-1,0
Cống hộp
Lộc Thuận,
Định Trung
Bình Đại
31
Cống số 33
K24+191
Ø100
-0,5
Cống bọng
Định Trung
Bình Đại
32
Cống số 34
K24+290
Ø100
-0,5
Cống bọng
Định Trung
Bình Đại
33
Cống số 35
K24+392
Ø100
-0,5
Cống bọng
Định Trung
Bình Đại
34
Cống số 36
K25+305
2,0
-1,0
Cống hộp
Định Trung
Bình Đại
35
Cống số 37
K25+830
3,0
-1,5
Cống hộp
Định Trung
Bình Đại

Kết cấu chính các cống hộp:
+ Cống 2,0mx3,2m: bản đáy thân cống dài 13m, rộng 3,2m, dày 0,4m, hai tường biên dày 0,3m ÷ 0,5m, nắp dày 0,3m; 02 bản đáy sân tiêu năng dài 7m, rộng 2,8m ÷ 5,8m, dày 0,4m, hai tường biên dày 0,4m; 02 bản đáy hố xói bằng rọ đá dày 0,5m, dài 8m, rộng 5m; trên cống có giàn van.
+ Cống 3,0mx3,7m: bản đáy thân cống dài 13m, rộng 4,2m, dày 0,4m, hai tường biên dày 0,3m ÷ 0,5m, nắp dày 0,3m; 02 bản đáy sân tiêu năng dài 9m, rộng 3,8m ÷ 7,85m, dày 0,4m, hai tường biên dày 0,4m; 02 bản đáy hố xói bằng rọ đá dày 0,5m, dài 10m, rộng 7m; trên cống có giàn van.
2. Điều chỉnh nội dung phân giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre tại Điều 2:
“- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre làm chủ đầu tư các công trình còn lại, chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ về vốn, kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thi công theo các quy định hiện hành của Nhà nước, của Bộ và phê duyệt điều chỉnh các thay đổi về vốn đầu tư (các điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này) theo quy định.”

>> Xem thêm:  Quyết định thu hồi đất mà không có thông báo thì có hợp pháp không ? Giải đáp về việc thu hồi đất ?

Điều 2.Quyết định này điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 824/QĐ-BNN-XD ngày 02/4/2010 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1 - tỉnh Bến Tre.
Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc NN tỉnh Bến Tre;
- Ban QLĐT&XDTL 10;
- Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre (3b);
- Công ty CP TVXDTL 2 (2b);
- Lưu VT, Cục QLXDCT (HN, B2).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

>> Xem thêm:  Mức bồi thường trong trường hợp nhà nước thu hồi đất ? Thu hồi đất cho thuê có được bồi thường ?