UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công, viên chức

được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

----------------------------------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1417/LSNV-TC ngày 30/10/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy định về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Điều 2.Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1088/QĐ-UB ngày 31/5/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức được cử đi học và giảng viên giảng dạy tại các trường đào tạo cán bộ của thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thành