ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2318/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ GIÚP VIỆC CHO BAN CHỈ ĐẠO KIỂM KÊ RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG GIAIĐOẠN 2013 - 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triểnrừng;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ vàphát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt dự án tổngđiều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016;

Căn cứ Văn bản số 3024/BNN-TCLN ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổchức triển khai thực hiện công tác kiểm kê rừng ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉđạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 -2016, cụ thể như sau:

1. Ban Chỉ đạo kiểm kê rừng, gồmcác ông có tên sau đây:

- Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBNDtỉnh, Trưởng ban;

- Ông Bùi Văn Hùng, Phó Giám đốc SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực;

- Ông Nguyên Sô, Phó Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường, Ủy viên;

- Ông Vũ Đình Tuấn, Phó Giám đốc SởTài chính, Ủy viên;

- Ông Phan Văn Dung, Phó Giám đốcSở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

- Ông Hồ Trung Hiếu, Phó Cục trưởngCục Thống kê tỉnh, Ủy viên;

- Ông Nguyễn Khang Thiên, Chi cụctrưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Ủy viên;

- Ông Lê Quang Nghiệp, Chi cụctrưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh, Ủy viên.

2. Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạokiểm kê rừng, gồm các ông có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Khang Thiên, Chi cụctrưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Tổ trưởng;

- Ông Lê Quang Nghiệp, Chi cụctrưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh, Tổ phó;

- Ông Nguyễn Văn Phương, Trưởngphòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính, Tổ viên;

- Ông Khiếu Đăng Dương, Chuyên viênPhòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ viên;

- Ông K' Brim, Chuyên viên PhòngKinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ viên;

- Ông Vũ Văn Hòa, Thống kê viênthuộc Cục Thống kê tỉnh, Tổ viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉđạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 -2016.

1. Ban Chỉ đạo kiểm kê rừng:

- Chỉ đạo xây dựng dự toán kinh phíkiểm kê rừng ở địa phương; tổ chức thực hiện kiểm kê rừng tại địa phương theoQuyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phêduyệt dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016.

- Chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn,phối hợp với UBND các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chứctriển khai thực hiện kế hoạch kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặtchẽ theo tiến độ, nội dung và chất lượng công tác kiểm kê ở địa phương; phốihợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, kiểm kê rừng Trung ương đánh giá chất lượngkiểm kê rừng ở địa phương.

- Chỉ đạo tổ chức lập hồ sơ quản lýrừng, phục vụ công tác cập nhật diễn biến diện tích rừng và đất lâm nghiệp hàngnăm sau kiểm kê rừng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn thành lập vàtổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo kiểm kê rừng cấp huyện; Tổ kiểm kê rừng cấphuyện, cấp xã.

- Báo cáo thường xuyên, định kỳ,đột xuất tiến độ và kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh và cơ quan thường trực Banchỉ đạo Tổng điều tra, kiểm kê rừng Trung ương (Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn) để công bố kết quả kiểm kê rừng của tỉnh.

Ban Chỉ đạo tỉnh sử dụng bộ máy làmviệc của Chi cục kiểm lâm, Chi cục lâm nghiệp và các đơn vị liên quan trong quátrình thực hiện nhiệm vụ. Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể của cácủy viên Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấucủa UBND tỉnh Lâm Đồng; Phó trưởng Ban thường trực sử dụng con dấu của Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạokiểm kê rừng:

- Giúp việc cho Ban chỉ đạo kiểm kêrừng của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo quy định tại Khoản 1, Điều2, Quyết định này; nơi làm việc đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Chi cục Kiểm lâm).

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo kiểm kêrừng tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện côngtác kiểm kê rừng của các cấp chính quyền cơ sở, các ngành và chủ rừng; lập kếhoạch kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê rừng, quản lý hoạt động kiểm kê rừngtrên địa bàn toàn tỉnh.

- Chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chấtkỹ thuật đáp ứng yêu cầu làm việc của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

- Nhiệm vụ cụ thể của từng tổ viêndo Tổ trưởng phân công.

Điều 3. Ban Chỉ đạo và Tổgiúp việc cho Ban Chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 - 2016 hoạtđộng theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạovà Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 -2016 thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chếđộ chính sách hiện hành.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốcsở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố thuộc tỉnh Lâm Đồng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và các ông,bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban TC Tỉnh ủy;
- Như Điều 4;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, LN, TKCT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến