ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2321/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hànhchính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 15/2013/QĐ- UBND ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việcthỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầutư dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạchvà Đầu tư tại Công văn số 1583/SKHĐT-XTĐT ngày 25/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủtục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủtrưởng các ban, ngành; UBND các huyện,thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Sở Tư Pháp;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, DL, LT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBNDCẤP HUYỆN

(Ban hành kèmtheo Quyết định số2321/QĐ-UBND ngày 06 tháng9 năm 2014 của Chủ tịchỦy ban nhân dântỉnh Khánh Hòa)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộcthẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực đầu tư

1

Thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BANHÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

Lĩnh vực: Đầu tư

Tên thủ tục: Thỏathuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngânsách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

1. Trình tự thực hiện:

1.1/ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư tại bộphận “Tiếp nhận và trả kết quả” của UBNDcác huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa (gọi chung là cấp huyện); thờigian nộp hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính.

Nếu nhận hồ sơ qua đường bưu điện; đề nghị nhà đầu tưghi rõ địa chỉ cần gửi trả hồ sơ trong trườnghợp phải bổ sung hoặc đã xử lý xong.

Thời gian nhận giấy biên nhận và trả kết quả tại bộphận “Tiếp nhận và trả kết quả” của UBNDcác huyện, thị xã, thành phố từ thứ 2 cho đến thứ 6 hàng tuần, trong giờ hànhchính.

1.2/ Phòng Tài chính Kế hoạch của UBND cấp huyện có văn bản gửi lấy ý kiến của cácphòng, ban liên quan và lấy ý kiến của các sở, ngành (nếu cần thiết).

Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhậnđược hồ sơ lấy ý kiến, các phòng, ban và các sở, ngành liên quan có ý kiến bằngvăn bản gửi về Phòng Tài chính Kế hoạch củahuyện để tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện.

Hết thời hạn quy định, đơn vị nào không có văn bản trảlời thì xem như đồng ý với nội dung hồ sơ và chịu trách nhiệm về lĩnh vực chuyênmôn do đơn vị mình quản lý.

1.3/ Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngàynhận được báo cáo của Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND cấp huyện xem xét, quyếtđịnh về chủ trương đầu tư.

2. Cách thức thựchiện:

Các tổ chức, cánhân có nhu cầu thực hiện thỏa thuận địa điểmxin lập dự án đầu tư thì nộp hồ sơ tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả’’ của UBND cấp huyện để chuyển cho phòng Tài chính Kếhoạch xử lý (thành phần, số lượng hồ sơ theo nội dung phần 3)

Trong quá trình xử lý, thẩm định hồ sơ: Chuyên viênthụ lý xem xét hồ sơ, nếu phát hiện những vấn đề cần bổ sung, xác minh thì trongthời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, chuyên viên thụ lý trựctiếp thông báo hướng dẫn 1 lần bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để hoàn chỉnhhồ sơ.

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành lấy ý kiến của cácphòng, ban liên quan và lấy ý kiến của các sở, ngành (nếu cần thiết).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1/ Hồ sơ đề nghị thỏathuận địa điểm đầu tư gồm:

1. Văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

2. Dự án đầu tư khái quát (thể hiện ý định của nhàđầu tư và các điều kiện để thực hiện đầu tư) gồm:

a. Tên dự án đầu tư; Mục tiêu đầu tư; Địa điểm đầu tư;Quy mô dự án; vốn đầu tư; Thời gian, tiếnđộ thực hiện dự án; Các giải pháp về kiến trúc, xây dựng, công nghệ, môi trường(nếu có). Bản vẽ ranh giới khu đất, mặt nước của dự án (sử dụng hệ tọa độ chuẩnquốc gia VN 2000) và Sơ đồ vị trí khu đất dự kiến lập dự án đầu tư;

b. Giới thiệu tư cách pháp nhân của nhà đầu tư;

c. Giải trình năng lực tài chính thực hiện dự án:

Xác định rõ nguồn vốn đầu tư dự kiến: nguồn vốn chủsở hữu, nguồn vốn huy động, nguồn vốn vay; Báo cáo kiểm toán độc lập hoặc xác nhậncủa cơ quan Thuế đối với báo cáo tài chính 2 (hai) năm gần nhất; Nguồn vốn chủsở hữu dự kiến dành để đầu tư thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầutư của dự án.

Trường hợp nhà đầu tư là Doanh nghiệp mới thành lậpchưa có báo cáo tài chính thì hồ sơ tài liệu giải trình năng lực tài chính là Giấyxác nhận số dư tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp, ngày xác nhận số dư tàikhoản không quá 30 (ba mươi) ngày tính từ ngày nhà đầu tư nộp hồ sơ xin thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư.

Đối với số vốn là tài sản thì phải có chứng thư củatổ chức có chức năng thẩm định giá đang hoạtđộng tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản của doanh nghiệp. Chứng thư phảiđảm bảo còn hiệu lực đến ngày nộp hồ sơ xin thỏa thuận địa điểm lập các thủ tụcđầu tư dự án.

3.2/ Số lượng hồ sơ: 07 (bảy) bộ, trong đó: có 01 (một)bộ gốc.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc tínhtừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Các tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính Kế hoạch của UBNDcấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: các phòng, ban và các sở, ngành,đơn vị liên quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Thông báo của UBNDcấp huyện về việc thỏa thuận địa điểm lậpcác thủ tục đầu tư.

8. Lệ phí: không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:

UBND cấp huyệncấp văn bản thỏa thuận địa điểm lập cácthủ tục đầu tư trên địa bàn quản lý hành chính của huyện đối với dự án đầu tư trongnước có quy mô vốn dưới 20 (hai mươi) tỷ đồng Việt Nam, với diện tích sử dụng đấtkhông quá 02 (hai) ha phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, không thuộc lĩnhvực đầu tư có điều kiện hoặc các dự án nằm trongKhu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Đầu tư.

- Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 củaUBND tỉnh Khánh Hòa về thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư dự án sử dụng nguồn vốnngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.