UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về thủ tục, thời hạn và lệ phí giải quyết về Hộ tịch, Lý lịch tư pháp, Công chứng, Chứng thực theo cơ chế "Một cửa" trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "Một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ các quy định của Luật Đất đai; Nghị định số 75/CP ; Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ; Nghị định số 68/2002/NĐ-CP , Nghị định số 69/2006/NĐ-CP và các quy định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính về Công chứng, Chứng thực, Hộ tịch, Lý lịch tư pháp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thủ tục, thời hạn và lệ phí giải quyết các việc về Hộ tịch, Lý lịch tư pháp, Công chứng, Chứng thực theo cơ chế "Một cửa" tại Sở Tư pháp; Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn; các Phòng Công chứng thuộc thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; phường, xã, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1579/2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 7 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trịnh Quang Sử