ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2325/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 26 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYCHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN THU PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN BÃI, MẶT NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNGHÓA KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT, HÀNG CHUYỂN KHẨU, HÀNG GỬI KHO NGOẠI QUANTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyềnphê duyệt của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2261/2013/QĐ-UBND ngày13/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định tạm thời mức thu, chếđộ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối vớihàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoạiquan trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của Liên cơ quan: Sở Tài chính, CụcHải quan, Ủy ban nhân dân quận Hải An tại Tờ trình số 98/BC-LCQ ngày20/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế phối hợp thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanhtạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quantrên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thànhphố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Kế hoạch vàĐầu tư; Cục trưởng Cục Hải quan thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Giámđốc Kho bạc nhà nước thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An; các tổchức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

Dương Anh Điền

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆNTHU PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN BÃI, MẶT NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA KINH DOANH TẠMNHẬP TÁI XUẤT, HÀNG CHUYỂN KHẨU, HÀNG GỬI KHO NGOẠI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNHPHỐ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2325 /QĐ-UBND ngày 26 /11/2013 của Ủy ban nhândân thành phố Hải Phòng)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này áp dụng để triển khaicông tác quản lý thu phí, quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý thu phí vàcác cơ quan liên quan trong việc thực hiện thu phí sử dụng lề đường, bến bãi,mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh, hàngchuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng theoQuyết định số 2261/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Đối tượng nộp phí:

Đối tượng nộp phí sử dụng lềđường, bến bãi, mặt nước là các tổ chức, cá nhân (doanh nghiệp) hoạt động kinhdoanh hàng hóa tạm nhập, tái xuất, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng hóagửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng:

- Thu đúng, thu đủ tiền phí theoQuyết định số 2261/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Thu phí đảm bảo nhanh, thuậnlợi, đơn giản cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập,tái xuất, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng hóa gửi kho ngoại quan trên địabàn thành phố Hải Phòng.

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinhdoanh hàng hóa tạm nhập, tái xuất, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng hóagửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng phải hoàn thành việc nộpphí trước khi làm thủ tục hải quan.

II. NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 4. Tổ chức thực hiện thuphí:

1. Cơ quan thu phí: Ủy ban nhândân quận Hải An.

2. Cơ quan phối hợp thu: Cục Hảiquan thành phố, các Chi cục Hải quan cửa khẩu, Cục Thuế thành phố, Chi cục Thuếquận Hải An, Kho bạc nhà nước quận Hải An.

3. Địa điểm thu phí: Cơ quan thuphí tổ chức các điểm thu phí gần khu vực Hải quan để thuận tiện cho doanhnghiệp nộp phí và làm thủ tục hải quan.

4. Thời gian thực hiện thu phí: Từngày 01/12/2013.

5. Hình thức nộp phí: Doanh nghiệpnộp phí theo một trong các hình thức sau:

- Nộp tiền mặt: Nộp trực tiếp tạiđiểm thu phí.

- Nộp chuyển khoản: Nộp vào tàikhoản tạm thu tiền phí, lệ phí số: 3511 của Phòng Tài chính

- Kế hoạch quận Hải An mở tại Khobạc nhà nước quận Hải An.

6. Phương thức thu phí:

- Trước khi làm thủ tục khai hảiquan, doanh nghiệp nhận Tờ khai phí do cơ quan thu phí cung cấp và căn cứ vàoVận đơn lập Tờ khai phí gửi cho cơ quan thu phí; đồng thời nộp tiền phí và nhậnBiên lai thu phí. Tờ khai phí được lập thành 02 bản (1 bản cơ quan thu phílưu hồ sơ, 1 bản trả lại cho doanh nghiệp để nộp cho cơ quan Hải quan).

- Cơ quan thu phí căn cứ vào Tờkhai phí của doanh nghiệp, thu tiền phí, ký, đóng dấu đã thu tiền vào Tờ khaiphí; cấp Biên lai thu phí và 1 bản Tờ khai phí cho doanh nghiệp.

7. Kiểm tra nộp phí của doanhnghiệp: Khi đến làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp xuất trình Tờ khai phí, Biênlai thu phí. Cán bộ Hải quan kiểm tra, đối chiếu với Vận đơn và chỉ làm các thủtục hải quan khi doanh nghiệp đã nộp đủ tiền phí; nếu doanh nghiệp nộp phí chưađúng thì hướng dẫn doanh nghiệp nộp bổ sung. Cán bộ Hải quan thu 1 bản Tờ khaiphí của doanh nghiệp để đối chiếu với đơn vị thu phí.

Điều 5. Mức thu, chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí:

1. Mức thu phí: Mức thu phí đượcquy định tại Biểu mức thu phí kinh doanh hàng hóa tạm nhập, tái xuất, hàng quácảnh, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan kèm theo Quy chế này.

2. Chế độ thu, nộp, quản lý và sửdụng phí:

2.1. Cơ quan thu phí (Ủy ban nhândân quận Hải An):

- Hàng ngày, cuối giờ làm việc cánbộ thu phí lập bảng kê, tổng hợp số tiền thu được, nộp vào tài khoản tạm thuphí, lệ phí tại Kho bạc Nhà nước Hải An.

- Hàng tháng, khai phí nộp ngânsách nhà nước theo mẫu số 01/PHLP ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 28/02/2012 của Bộ Tài chính; trích 90% nộp ngân sách nhà nước và điều tiếtngân sách thành phố 100%; 10% để lại cho Cơ quan thu phí để trang trải cho việcthu phí.

- Hàng năm, lập Tờ khai quyết toánphí, lệ phí năm theo mẫu số 02/PHLP ban hành kèm theo Thông tư số28/2012/TT-BTC ngày 28/2/2012 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế, Sở Tài chính.

- Quản lý và sử dụng 10% phí đượcđể lại:

+) Hàng năm lập dự toán thu, chiphí được để lại, gửi Sở Tài chính để hướng dẫn thực hiện, đồng thời gửi Kho bạcNhà nước Hải An để theo dõi, kiểm soát chi theo quy định. Từ năm 2015, sau khithẩm định dự toán thu, chi Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân thành phố quyếtđịnh tỷ lệ chi cho từng đơn vị tham gia thu phí.

+) Căn cứ dự toán đã được duyệt(hoặc tỷ lệ được duyệt), hàng tháng chuyển số kinh phí cho các đơn vị phối hợpthực hiện nhiệm vụ thu phí.

+) Hàng quý, quyết toán thu, chikhoản phí gửi Sở Tài chính trước ngày 15 của tháng đầu quý sau để tổng hợp báocáo Ủy ban nhân dân thành phố.

+) Hàng năm, báo cáo quyết toánthu, chi gửi Sở Tài chính và ghi thu, ghi chi tại Kho bạc Nhà nước Hải An (theoquy định tại Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính). Tiền phíđược trích lại nếu không sử dụng hết trong năm thì được chuyển sang năm sau tiếptục sử dụng theo quy định.

2.2. Cơ quan Hải quan: Sử dụngkinh phí phục vụ công tác thu phí theo quy định. Định kỳ, vào ngày 10 của thángđầu quý gửi quyết toán chi phí cho Cơ quan thu phí để tổng hợp báo cáo Sở Tàichính.

2.3. Các cơ quan phối hợp thựchiện nhiệm vụ: Sử dụng kinh phí phục vụ công tác thu phí theo quy định. Địnhkỳ, vào ngày 10 của tháng đầu quý gửi quyết toán chi phí cho Cơ quan thu phí đểtổng hợp báo cáo Sở Tài chính.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơquan, đơn vị:

1. Cục Hải quan thành phố:

- Chỉ đạo Chi cục Hải quan cửakhẩu kiểm tra Tờ khai phí, Biên lai thu phí của doanh nghiệp trước khi làm thủtục hải quan. Thu Tờ khai phí của doanh nghiệp, cuối tháng đối chiếu với Cơquan thu phí.

- Gửi Bảng tổng hợp Tờ khai phícho Cơ quan thu phí để đối chiếu kết quả thu phí hàng tháng, trước ngày 10 củatháng sau.

- Hỗ trợ, phối hợp với Ủy ban nhândân quận Hải An: Hướng dẫn doanh nghiệp làm Tờ khai phí, nộp phí theo quy định;giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc thu phí.

2. Cục Thuế thành phố: Chỉ đạo Chicục Thuế quận Hải An cung cấp Biên lai thu phí, hướng dẫn Cơ quan thu phí quảnlý, sử dụng, quyết toán Biên lai thu phí theo quy định.

3. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân quậnHải An lập dự toán thu, chi 10% phí được để lại; thẩm định quyết toán kinh phíphục vụ cho công tác triển khai thu phí theo đúng chế độ quy định.

- Hàng quý, tổng hợp quyết toánthu, chi phí để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố vào ngày 20 của tháng đầu quýsau.

4. Kho bạc Nhà nước thành phố: Chỉđạo Kho bạc Nhà nước Hải An phối hợp với Cơ quan thu phí trong việc thu phí,thu tiền phí do Cơ quan thu phí nộp.

5. Ủy ban nhân dân quận Hải An:

- Chủ động phối hợp chặt chẽ vớiCục Hải quan và các Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện tốt công tác tuyêntruyền đến các doanh nghiệp; thực hiện công khai Quyết định số2261/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013, Quy chế phối hợp thực hiện thu phí của Ủyban nhân dân thành phố.

- Tổ chức các điểm thu phí theoquy định tại Điểm 3, Điều 4 Quy chế này; phối hợp với cơ quan Hải quan hướngdẫn doanh nghiệp làm Tờ khai thu phí và giải quyết các kiến nghị của chủ hàngliên quan đến việc thu phí.

- Thực hiện in Tờ khai nộp phí,mua hoặc in Biên lai thu phí; lập sổ theo dõi thu phí; kê khai, quyết toán vàbáo cáo kết quả thu phí theo quy định.

- Thực hiện quản lý, sử dụng,quyết toán phí theo quy định tại Điểm 2, Điều 5 Quy chế này và Thông tư63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Quy chế này được thực hiện từ ngày 01/12/2013 và niêm yết công khaitại nơi thu phí. Trong quá trình tổchức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vịphản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân quận Hải An để tổng hợp, báo cáo Ủy bannhân dân thành phố xem xét giải quyết hoặc sửa đổi, bổsung Quy chế./.

BIỂU:MỨC THU PHÍ

(Kèmtheo Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức phí

1

Hàng khô đóng trong container 20 feet

đồng/container

800.000

2

Hàng khô đóng trong container 40 feet

đồng/container

1.600.000

3

Hàng lạnh đóng trong container 20 feet

đồng/container

1.000.000

4

Hàng lạnh đóng trong container 40 feet

đồng/container

2.000.000

5

Hàng lỏng

đồng/tấn

15.000

6

Hàng khô không đóng trong container

đồng/tấn

15.000

Ghi chú:

- Thu phí đối với loại hình kinhdoanh hàng hóa tạm nhập, tái xuất, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng hóagửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng kể từ ngày 01/12/2013 (tínhtừ thời điểm mở Tờ khai hải quan).

- Chỉ thu phí 01 lần, cụ thể đốivới: Hàng tạm nhập tại Hải Phòng, tái xuất địa phương khác thu phí khi làm thủtục tạm nhập; Hàng tạm nhập tại địa phương khác, tái xuất tại Hải Phòng thu phíkhi làm thủ tục tái xuất; hàng gửi kho ngoại quan thu khi làm thủ tục nhập kho,hàng chuyển khẩu thu khi hàng chuyển đến.