ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIÊC PHÊ DUYT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ LÀM VIỆC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ODA TỈNH LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Tiếp theo Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịchUBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Lâm Đồng;

Xét Tờ trình số 05/TTr-BQLDA ngày 21/01/2016 của Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đu thầu công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 27/KHĐT-XDTĐ ngày 03/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 13 triệu đồng.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Bao gồm: Chi phí quản lý dự án, một phần chi phí tư vấn, chi phí khác và chi phí dự phòng: 25 triệu đồng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phân chia gói thầu: Toàn bộ dự án được chia thành 03 gói thầu

- Gói thầu số 01: Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Ban quản lý các dự án ODA tỉnh Lâm Đồng;

- Gói thầu số 02: Tư vấn Quản lý dự án.

- Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

b) Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện của các gói thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hp đồng

Thời gian thực hiện hp đồng

Gói s 01

364

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Tháng 02/2016

Theo đơn giá cố đnh

20 ngày

Gói s 02

8

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Tháng 02/2016

Trọn gói

Theo tiến độ thi công

Gói s 04

9

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Tháng 02/2016

Trọn gói

Theo tiến độ thi công

Tông cộng

381

4. Nguồn vốn đầu tư: theo văn bản số 520/UBND-TC ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm căn cứ các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S