ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 31 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠTHỰC HIỆN NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH PHÁTTRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điềuhành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nướcnăm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TUngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thành ủy thành phố Cần Thơ về nhiệm vụ năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về tình hìnhthực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2011 và phươnghướng, nhiệm vụ năm 2012; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chingân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2012 của thành phố Cần Thơ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Ủy ban nhân dânthành phố thực hiện những giải pháp chủ yếu của Chính phủ chỉ đạo điều hànhthực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nướcnăm 2012.

Điều 2. Giámđốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận,huyện căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định này xây dựng chương trình, kếhoạch thực hiện cụ thể; đổi mới tổ chức, quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chínhvà thực hiện đúng quy định pháp luật; chỉ đạo đầu tư tập trung, có trọng điểm,nhất là các công trình đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo động lực cho phát triển kinhtế - xã hội nhanh, bền vững và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội năm 2012 của thành phố.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, banngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦACHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCNĂM 2012(Ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2012của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

I. MỤC TIÊU:

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, ưu tiênkiềm chế lạm phát, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 15,5% so với năm 2011, gắn vớinâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm an sinh và phúc lợi xãhội, cải thiện đời sống nhân dân; quản lý tốt đô thị và xây dựng nông thôn mớithích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả hợp tác, liên kết, kinh tếđối ngoại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước; tăng cường côngtác quốc phòng an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tựan toàn xã hội.

II. NHIỆM VỤ,GIẢI PHÁP:

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quảNghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII nhiệm kỳ 2010 - 2015,Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 366/QĐ-TTg và Quyết địnhsố 492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, đề án, dự án đã đượcphê duyệt.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúcđẩy phát triển sản xuất gắn với quản lý và kiểm soát chặt chẽ giá cả thị trường;ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất và quản lý, nângcao năng suất, chất lượng, tiết kiệm chi phí; khuyến khích xuất khẩu, sản xuấthàng thay thế nhập khẩu; điều hành linh hoạt chính sách thuế; ưu tiên tậptrung vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nôngthôn, xuất khẩu, những ngành sản xuất đang có thị trường thuận lợi, công nghiệphỗ trợ, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinhtế, cơ cấu sản xuất, phát huy thế mạnh của từng ngành, từng lĩnh vực. Hoànthành sắp xếp lại các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu nhà nước. Bảo đảm cung ứngđiện cho sản xuất và tiêu dùng.

3. Tăng cường công tác quản lý vàthực hiện các quy hoạch. Đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội, kiến thiết đô thị, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố,nhất là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả năm trật tự kỷ cương đô thị.Triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đầu tư, chínhsách xã hội hóa để thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là nhữngdự án đầu tư vào kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

4. Tăng cường công tác thu ngân sáchnhà nước; bố trí, sử dụng ngân sách thực sự tiết kiệm và hiệu quả; kiểm soátchặt chẽ và minh bạch hóa chi ngân sách nhà nước và đầu tư công, nhất là đầu tưtừ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ; ưu tiên vốn đầu tư cho các côngtrình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, các công trình sẽ hoàn thành trong năm2012, các công trình phục vụ mục tiêu an sinh xã hội, y tế, giáo dục, phát triểnnông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, vốn đối ứng ODA.

5. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầutư, thương mại, du lịch và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư nước ngoài. Triểnkhai đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môitrường đầu tư của thành phố, nhất là vấn đề thủ tục hành chính, tiếp cận đấtđai và thực hiện các chính sách thuế đối với doanh nghiệp.

6. Thực hiện đồng bộ các giải phápvà các quy định pháp luật về trật tự kỷ cương đô thị. Đẩy mạnh thực hiện cáchoạt động kiểm tra, giám sát nhằm giảm thiểu ô nhiễm, khắc phục và cải thiệnchất lượng môi trường, sử dụng có hiệu quả các tài nguyên. Quản lý xây dựngphát triển đô thị phải bảo đảm phù hợp và thích ứng với biến đổi khí hậu.

7. Đẩy mạnh công tác đào tạo pháttriển nhân lực theo hướng chuẩn hóa và nâng cao năng lực; chú trọng nâng caochất lượng giáo dục và đào tạo; quan tâm nguồn nhân lực cho khoa học, công nghệ,kỹ thuật; xây dựng mô hình vườn ươm công nghệ, vườn ươm doanh nghiệp.

8. Thực hiện đầy đủ các chính sáchan sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dạynghề, gắn dạy nghề với tạo việc làm. Nâng cao chất lượng công tác y tế, chămsóc sức khoẻ và bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

9. Tiếp tục thực hiện đồng bộ cácnội dung cải cách hành chính, gắn với nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩymạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng chống tham nhũng;thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.

10. Tăng cường các biện pháp đảmbảo quốc phòng an ninh, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cốquốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hộivà giảm thiểu tai nạn giao thông.

III. CÁC CHỈTIÊU CHỦ YẾU:

- Về kinh tế: Tăng trưởng kinh tế(GDP) 15,5%; thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) tương đương 2.543USD; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 1.500 triệu USD; tổng thu ngânsách nhà nước (theo chỉ tiêu pháp lệnh) 6.860 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xãhội trên địa bàn 37.000 tỷ đồng.

- Về xã hội: Tỷ lệ tăng dân số tựnhiên 10‰; giải quyết việc làm: 50.000 lao động; đào tạo nghề: 36.000 lao động;tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 47,2%; giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo; giảm 0,4% tỷ lệ trẻdưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; có thêm 15 trường đạt chuẩn quốc gia; công nhận thêm04 đơn vị xã, phường, thị trấn văn hóa; 79/85 xã, phường có đường ô tô đến trungtâm; xây dựng và sửa chữa 155 căn nhà tình nghĩa; hoàn thành cơ bản việc xâydựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo thật sự khó khăn về nhà ở; công nhận xãMỹ Khánh (Huyện Phong Điền) và xã Trung An (Huyện Cờ Đỏ) đạt tiêu chí nông thônmới;

- Về môi trường: Tỷ lệ hộ dân sửdụng nước hợp vệ sinh 92%, trong đó: khu vực nông thôn 80%; tỷ lệ hộ dân sử dụngnước sạch 70%, trong đó: khu vực nông thôn 42%; tỷ lệ chất thải rắn được thugom 93%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế 100%; có 20% khu công nghiệp, khu chếxuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môitrường.

IV. PHÂN CÔNGNHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Trên cơ sở 7 nhóm giải pháp của Chínhphủ và 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nêu trên, nhằm thực hiện hiệu quả cácgiải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND thành phố, Ủyban nhân dân thành phố phân công các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụthể như sau:

1. SởKế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Hướng dẫn các quận, huyện rà soát,hoàn thiện các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo phù hợpvới quy hoạch kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và tầm nhìnđến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ lập Quyhoạch thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA) thời kỳ 2011 - 2015và định hướng đến năm 2020.

- Tham mưu UBND thành phố thực hiệnhiệu quả Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăngcường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ. Tiếp tục rà soát,sắp xếp danh mục các dự án trọng điểm, cấp bách, hiệu quả để ưu tiên vốn đầu tư,trong đó tập trung vốn cho các dự án chuyển tiếp từ năm 2011 sang có khả nănghoàn thành trong năm 2012. Kiên quyết điều chuyển vốn đầu tư đối với các côngtrình, dự án chậm triển khai, chuyển hình thức đầu tư đối với các dự án có khảnăng chuyển đổi. Hủy bỏ các dự án không hiệu quả. Cắt giảm các dự án hoặc hạngmục chưa thật sự cấp bách hoặc các khoản lãng phí trong dự án.

- Tham mưu UBND thành phố xây dựngkế hoạch đầu tư 3 năm 2013 - 2015 để bảo đảm chủ động trong cân đối và sử dụngcó hiệu quả các nguồn vốn trình HĐND thành phố vào kỳ họp giữa năm 2012 theo hướngbảo đảm tính hợp lý, hiệu quả, có thứ tự ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm và theonguyên tắc ngân sách cấp nào do cấp đó quyết định đầu tư, xác định rõ về nguồnvốn và khả năng cân đối nguồn vốn khi quyết định đầu tư dự án cụ thể.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra,giám sát các công trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tráiphiếu Chính phủ bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và hiệu quảđầu tư đối với các dự án trên mọi lĩnh vực. Tăng cường kiểm tra, giám sátcông tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Xây dựng Chương trình hành độngthực hiện Nghị quyết của Thành ủy về việc “Huy động các nguồn lực đầu tư xâydựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố”. Triển khai đồng bộ và có hiệuquả chính sách hỗ trợ đầu tư và chính sách xã hội hóa đối với các dịch vụ giáodục, dạy nghề, y tế, môi trường, văn hóa, thể dục thể thao... của thành phố;huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế bằng các cơ chế và hình thứcthích hợp như: BOT, BT, BTO, PPP,… để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Tăngcường thu hút, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chínhthức (ODA), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); rà soát, điều chỉnh danh mục cácdự án thu hút đầu tư giai đoạn 2011 - 2015

- Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nângcao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước theo đề án đã được Thủ tướngChính phủ phê duyệt.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạođiều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực về đất đai, tín dụng, thôngtin thị trường… đẩy mạnh thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích sựphát triển doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của các doanhnghiệp, tổ chức kinh tế ngoài Nhà nước; tạo môi trường bình đẳng giữa các doanhnghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; khẩn trương xây dựng và triển khai có hiệuquả kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các tổ chức kinh tế tập thểtrên địa bàn thành phố.

- Tăng cường quản lý, kiểm tra, giámsát hoạt động của các doanh nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp trênđịa bàn thành phố một cách cơ bản đáp ứng yêu cầu thông tin nhanh chóng, kịpthời trong chỉ đạo điều hành.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra,giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đề xuất UBND thành phố xử lý nghiêmcác trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

- Trình UBND thành phố phê duyệtQuy hoạch phát triển nhân lực của thành phố giai đoạn 2011 - 2020. Xây dựng Đềán về cải thiện môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

2. SởTài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Tăng cường các biện pháp thu, chingân sách hiệu quả, tiết kiệm, đặc biệt tiết giảm tối đa chi phí về điện, nước,điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết,đi công tác trong và ngoài nước,… phối hợp thực hiện đồng bộ các chính sách đểkiềm chế lạm phát, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện minh bạchhóa chi tiêu của ngân sách nhà nước và đầu tư công, nhất là đầu tư từ ngân sáchnhà nước, trái phiếu Chính phủ và đầu tư của khu vực doanh nghiệp nhà nước.Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đấu giá tài sản công.

- Tham mưu UBND thành phố thực hiệncơ chế tài chính đối với hình thức đầu tư đối tác công - tư (PPP) để tăng cườngthu hút các nguồn vốn đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài vào cơ sở hạ tầng.

- Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công,một số loại hình dịch vụ sự nghiệp. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quảcác nguồn vốn cho phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sátviệc sử dụng vốn, bảo đảm đúng mục đích và hiệu quả, kể cả các khoản vay về chovay lại, các quỹ tài chính Nhà nước, hoạt động kinh doanh xổ số.

- Bảo đảm kinh phí phục vụ cho ansinh xã hội, các chương trình mục tiêu; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thựchiện các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo đảm chi đúng mục đích,đúng đối tượng và hiệu quả.

- Thực hiện có hiệu quả về quản lýgiá, nhất là việc đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêmyết. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy định kiểm soátgiá đối với những mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, những mặt hàng thiết yếu chosản xuất và đời sống. Ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hiện tượng đầu cơ nânggiá. Xử lý kịp thời, minh bạch các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý giá.

3. Đềnghị Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Tiếp tục cải cách thủ tụcthuế, đổi mới các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn pháp luật về thuế chocộng đồng xã hội, đặc biệt là dịch vụ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nộp thuế đểnâng cao sự hiểu biết và tính tuân thủ, tự giác trong việc thực hiện tốt nghĩavụ thuế. Có giải pháp thiết thực chống thất thu thuế nhằm hạn chế đến mức tối thiểunợ đọng thuế, chống gian lận thuế tài nguyên, gian lận kê khai thuế thông quachuyển giá. Tăng cường kiểm tra việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân; pháthiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phảinộp.

- Phấn đấu thu nội địa đạt và vượtchỉ tiêu được giao.

4. Đềnghị Cục Hải quan Cần Thơ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Tiếp tục cải cách thủ tục thôngquan để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa. Phấn đấuthu thuế xuất nhập khẩu và vượt chỉ tiêu được giao.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặtchẽ việc nhập khẩu hàng hóa, vật tư, thiết bị nhằm bảo vệ phát triển sản xuấttrong nước; kiểm soát để không tạm nhập tái xuất các loại phế liệu, thực phẩmchất lượng kém gây ô nhiễm môi trường; hỗ trợ tích cực xuất khẩu. Thực hiện cácbiện pháp phù hợp, hiệu quả để kiểm soát, ngăn chặn chuyển giá của các doanhnghiệp, nhất là trong nhập khẩu hàng hóa, vật tư, máy móc, thiết bị.

5. Đềnghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cần Thơ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành,địa phương:

- Áp dụng thực hiện chính sách tiềntệ chặt chẽ, thận trọng, chủ động, linh hoạt trong điều hành theo chỉ đạo củaChính phủ; nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín dụngnăm 2012 khoảng 15 - 17% và khả năng thanh khoản, giảm mặt bằng lãi suất và tỷlệ nợ xấu. Thực hiện các biện pháp phù hợp để giảm mặt bằng lãi suất hợp lý,tập trung ưu tiên vốn tín dụng cho sản xuất, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu,công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn tín dụng cho người nghèo.

- Tăng cường công tác quản lý hoạtđộng kinh doanh vàng, ngoại tệ, kiểm soát thị trường tiền tệ theo đúng chính sách,phù hợp với diễn biến thị trường ở từng thời điểm sao cho linh hoạt và hiệuquả, vừa đảm bảo an toàn vốn vừa phục vụ phát triển kịp thời, góp phần khuyếnkhích sản xuất và xuất khẩu. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt độngcủa các tổ chức tín dụng.

6. SởCông Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽbiến động thị trường hàng hóa, dịch vụ, các yếu tố ảnh hưởng tới giá cả hàng hóađể kịp thời áp dụng các biện pháp điều tiết cung - cầu, bình ổn thị trường, nhấtlà những mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, những mặt hàng thiết yếu cho sản xuấtvà đời sống, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá.

- Triển khai thực hiện đồng bộ cácbiện pháp quản lý để làm tốt công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thươngmại, ngăn chặn đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, nhất là các thời điểm lễ, tết, đầunăm, cuối năm,... xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về thương mại, thị trường.

- Đẩy mạnh phát triển thương mại,chú trọng phát triển thương mại ở nông thôn, nhất là hệ thống các chợ, hộ kinhdoanh trên cơ sở tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy hoạch tổngthể phát triển thương mại của thành phố đến năm 2020. Áp dụng các biện phápthích hợp tạo lập mối liên kết giữa nhà sản xuất với tổ chức phân phối và ngườitiêu dùng để hình thành những kênh lưu thông hàng hóa ổn định, gắn với quản lýchất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường vai trò của các hội, hiệphội người tiêu dùng.

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc,các đoàn thể, doanh nghiệp, địa phương để đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “NgườiViệt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bảovệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tiếp tục phát triển, hoàn thiệnhệ thống phân phối, lưu thông các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng và sảnxuất kinh doanh, đặc biệt là hệ thống phân phối các mặt hàng lương thực, thựcphẩm, thuốc trị bệnh, xăng dầu, thép, phân bón, xi măng,...

- Triển khai thực hiện Chương trìnhhành động triển khai thực hiện Chiến lược xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đến năm2020, định hướng đến năm 2030. Tăng cường quản lý xuất, nhập khẩu theo hướngtạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, hàng hóatạm nhập tái xuất. Tổng kết 10 năm quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộnghợp tác quốc tế trên các lĩnh vực của thành phố.

- Triển khai áp dụng biện pháp hỗtrợ đối với các sản phẩm, ngành hàng xuất khẩu chủ lực, có lợi thế và khả năng cạnhtranh; tăng cường kiểm định chất lượng hàng xuất khẩu.

- Rà soát, hoàn thiện các quy hoạchphát triển chợ, quy hoạch bán buôn bán lẻ, quy hoạch hệ thống cung cấp điện… dongành quản lý.

- Đẩy mạnh việc thực hiện khuyếnkhích các doanh nghiệp thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, giảm chiphí đầu vào, ứng dụng công nghệ mới, sản xuất “sạch” để nâng cao chất lượng vàsức cạnh tranh của hàng xuất khẩu; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luậtvề sản xuất, cung ứng và sử dụng điện.

- Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cáchoạt động xúc tiến thương mại. Nâng cao hiệu quả công tác dự báo thị trường,thường xuyên cập nhật, phổ biến kịp thời thông tin về thị trường thế giới, nhấtlà những thị trường và mặt hàng xuất khẩu chủ lực, những thay đổi về chínhsách, việc áp dụng các biện pháp bảo hộ của nước ngoài;

- Làm đầu mối liên kết các ngànhsản xuất, khuyến khích chuẩn hóa sản phẩm để tạo điều kiện giảm chi phí tối đa.Rà soát, hoàn thiện, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án pháttriển công nghiệp hỗ trợ.

- Rà soát, đánh giá, lựa chọn cácngành, lĩnh vực, những các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tănglớn, tạo ra các sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao để tham gia vào mạng sảnxuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm huyđộng nguồn lực đầu tư phát triển theo hướng từng bước nâng cao tỷ trọng giá trịgia tăng, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, tiến tới giảm tỷ trọng của các hànggia công, hàng sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên.

- Áp dụng cơ chế, chính sách khuyếnkhích sử dụng tiết kiệm điện trong sản xuất và tiêu dùng; xử lý nghiêm cáctrường hợp vi phạm pháp luật về sản xuất, cung ứng và sử dụng điện.

7. SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địaphương:

- Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp,đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm cho nhu cầu nhân dân và xuất khẩu. Triểnkhai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấuđạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2012. Tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiệnquy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020, quy hoạch bố trí dâncư giai đoạn 2011 - 2015; quy hoạch chăn nuôi, giết mổ bảo quản chế biến giasúc, gia cầm và cơ sở gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn thành phố CầnThơ định hướng đến 2020; quy hoạch hệ thống kho lưu trữ, bảo quản nông sản; quyhoạch nguồn nguyên liệu ổn định để phục vụ ngành công nghiệp chế biến thủy sản.

- Đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năngsuất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và tăng khốilượng hàng hóa xuất khẩu; triển khai xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn trongsản xuất lúa, đảm bảo việc tổ chức sản xuất hiệu quả, ứng dụng đồng bộ tiến bộkhoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng lúa gạo hàng hóavà nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Tập trung chỉ đạo phát triểnchăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường, chủ động kiểm soát, khống chế dịch bệnh;khôi phục và phát triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, an toàn sinhhọc; thực hiện các biện pháp bảo đảm về giống, kỹ thuật, nguồn thức ăn và cácđiều kiện cần thiết để khôi phục và phát triển nhanh đàn gia súc gia cầm, tạođiều kiện phát triển các cơ sở chăn nuôi trang trại, gia trại và các cơ sở giếtmổ tập trung công nghiệp.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thốngthủy lợi phục vụ đa mục tiêu, đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp -thủy sản. Đồng thời, kết hợp nâng cấp mạng lưới giao thông nông thôn góp phầnnâng cao điều kiện phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn.

- Nâng cao năng lực phòng chống,giảm nhẹ thiên tai do bão lũ, dịch bệnh; chủ động triển khai các biện pháp thíchứng và đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Tích cực triển khai các dự ánphòng chống sạt lở bờ sông.

- Theo dõi chặt diễn biến thờitiết, tình hình khí tượng thủy văn… để triển khai các biện pháp kịp thời ứngphó với tình hình khô hạn, lũ lụt. Phối hợp với các địa phương triển khai xâydựng gia cố đê bao, hỗ trợ bơm thoát nước… phục vụ sản xuất.

- Đẩy mạnh hoạt động chuyển giaoứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ sinh học và công nghệ cao vào sảnxuất nông nghiệp - thủy sản. Xây dựng và mở rộng các mô hình sản xuất hiệu quả;đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thốnggiống lúa 3 cấp theo hướng xã hội hóa, có giám sát kiểm định chặt chẽ của cơquan quản lý nhà nước; xây dựng mô hình tổ chức sản xuất mới trong nông nghiệp,nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, các sản phẩm nôngnghiệp có giá trị kinh tế cao. Lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp có lợi thếcạnh tranh, có nhu cầu, có tiềm năng thị trường trong và ngoài nước để xây dựngcơ chế, chính sách phù hợp khuyến khích thúc đẩy phát triển sản xuất các mặthàng này.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyêntruyền, hướng dẫn về các quy định, yêu cầu về chất lượng và thực hiện tốt côngtác kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, giám sát dư lượng các chất độc hạitrong nông, thủy sản.

- Tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, ngăn ngừa tìnhtrạng cung cấp hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ tăng giá bất hợp lý…

8. Sở Xâydựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạchchung xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 2050 để trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch đôthị. Thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ các quy hoạch được duyệt. Nâng caochất lượng các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu tại các đô thị. Tập trunghoàn thành lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Lập dự án Khu phức hợp cao ốchành chính thành phố Cần Thơ, quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/5000 cho cácquận nội thành (05 quận) theo quy hoạch chung đang điều chỉnh.

- Đề xuất UBND thành phố biện phápsớm hoàn thành các dự án nhà ở sinh viên; tổ chức và đẩy nhanh tiến độ thực hiệncác chương trình nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho người có thu nhập thấp, côngnhân lao động ở các khu công nghiệp. Rà soát và thực hiện việc bán nhà ở thuộcsở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo theo quy định pháp luật; theo dõi côngtác đánh, gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố.

- Lập kế hoạch và thực hiện kiểmtra, khảo sát, thống kê hiện trạng hạ tầng kỹ thuật các quận trong thành phố; trìnhUBND thành phố phê duyệt các quy hoạch quản lý chất thải rắn, cây xanh, cấp, thóatnước đô thị.

- Kiểm tra và đôn đốc tiến độ triểnkhai các dự án khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư trên địa bàn thành phố;hướng dẫn và tạo điều kiện các chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định của phápluật về đầu tư xây dựng; kiên quyết thu hồi, cắt, chuyển chủ đầu tư đối với cácdự án chậm triển khai, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân và tiến trình pháttriển đô thị; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, định kỳ báo cáo UBND thànhphố về tiến độ thực hiện các dự án.

9. Sở Tàinguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Hoàn thành thực hiện các dự án:Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của thành phố đến năm 2020; dự án điều tra, quyhoạch tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước; dự án đo đạc thành lập bản đồ địachính, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ địa chính. Tiếp tục thực hiện đề ánphát triển quỹ đất. Phối hợp thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái địnhcư bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ đầutư xây dựng và đưa công trình vào sử dụng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tìnhhình sử dụng đất của các dự án đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; kiênquyết thu hồi hoặc đề xuất UBND thành phố thu hồi đất sử dụng không đúng mụcđích, không theo quy hoạch được duyệt, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả. Xử lýnghiêm các hành vi đầu cơ làm giá, tăng giá, trục lợi, vi phạm quy định pháp luậtvề quản lý và sử dụng đất đai.

- Phối hợp tập trung giải quyết kịpthời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, tránh gây hậu quảxấu và bức xúc trong dư luận.

- Nâng cao năng lực dự báo thời tiết,khí tượng thủy văn phục vụ sản xuất và đời sống; triển khai thực hiện hiệu quảChương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là nước biểndâng. Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và đánh giá tác động của biến đổi khí hậuđể đề xuất UBND thành phố lồng ghép vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra,phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tậptrung giải quyết các vấn đề bảo vệ môi trường tại các dự án đầu tư, khu côngnghiệp, khu đô thị; tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác tàinguyên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm củatoàn xã hội về bảo vệ môi trường, xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm.

- Kiểm soát chặt chẽ việc cấp phépvà quản lý khai thác cát, nước ngầm, không gia hạn, bổ sung hoặc cấp mới giấyphép khai thác cát, nước ngầm cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp không bảođảm đúng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Xử lýnghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên,khoáng sản.

10. SởGiao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quyhoạch, đầu tư phát triển hệ thống đường bộ, đường thủy, bến bãi vận tải, giaonhận hàng hóa, trình UBND thành phố ban hành mới hoặc điều chỉnh cho phù hợpvới các quy hoạch chung của thành phố để thực hiện nhằm nâng cao chất lượng,hiệu quả, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.

- Tăng cường công tác quản lý cáccông trình giao thông; giám sát đầu tư xây dựng đối với các công trình, dự ángiao thông, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

- Tăng cường thực hiện các biện phápnâng cao năng lực vận chuyển hành khách công cộng; phát triển hình thức vận tảiđa phương thức, cải thiện hệ thống phương tiện và dịch vụ vận tải để bảo đảmđáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa.

11. SởKhoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Hướng dẫn các quy định bắt buộcvề tiêu chuẩn công nghệ, chuyển giao công nghệ đối với các doanh nghiệp, dự áncó vốn đầu tư nước ngoài. Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triểnvà ứng dụng khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020. Đẩy mạnh hoạt độngquản lý công nghệ, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khoahọc, công nghệ, chuyển giao công nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Hướng dẫn, khuyến khích các doanhnghiệp trong việc thành lập quỹ và nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹthuật, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho hàng xuất khẩu. Tăng cườngcông tác thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa các cơ sở sản xuất kinh doanhtrên địa bàn thành phố; kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu và kiểm tra cácchuyên đề về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Tập trung nguồn lực để thực hiệncác chương trình, đề án khoa học và công nghệ đã được phê duyệt, tạo bướcchuyển biến đột phá trong đầu tư và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.Tăng cường nguồn đầu tư từ xã hội cho phát triển khoa học và công nghệ, tạođiều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ. Gắn kết chặt chẽgiữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh theo hướng tập trungvườn ươm công nghệ, vườn ươm doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Phát triển mạnhcác hoạt động xúc tiến chuyển giao, thương mại hóa công nghệ, hỗ trợ đăng ký vàkhai thác sáng chế trong các trường đại học, doanh nghiệp. Nghiên cứu thực hiệncơ chế đặt hàng cho các nhà khoa học.

12. SởGiáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáodục và đào tạo của các bậc học trên cơ sở thực hiện Chiến lược phát triển giáodục và đào tạo, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục vàđào tạo, Chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, Chương trìnhkiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên; đổi mới, nâng cao hiệuquả giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Tăng cường thực hiện xã hộihóa lĩnh vực giáo dục - đào tạo ở các cấp học, trong đó ưu tiên phát triển các trườngmầm non, các trung tâm đào tạo nghề; quan tâm tạo điều kiện để các trường đạihọc, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp mở rộng thêm nhiều ngành nghề, đa dạnghóa các loại hình đào tạo.

13. SởLao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địaphương:

- Triển khai đồng bộ, có hiệu quảChương trình mục tiêu quốc gia việc làm giai đoạn 2011 – 2015, Quy hoạch đàotạo nghề giai đoạn 2011-2020, Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn;trong đó chú trọng mở rộng quy mô đi đôi với nâng cao chất lượng dạy nghề nhằmtăng cường đội ngũ lao động qua đào tạo cả về số lượng và chất lượng; xây dựngcơ chế, chính sách phù hợp khuyến khích phát triển các hình thức liên kết giữacơ sở sử dụng lao động và cơ sở đào tạo; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bảođảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn; điều chỉnh cơ cấu đào tạo phù hợp với định hướngphát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, mởrộng quy mô, nâng cao chất lượng dạy nghề, thực hiện tốt các đề án, chương trìnhvề dạy nghề được phê duyệt; gắn dạy nghề với tạo việc làm, tự tạo việc làm,tăng thu nhập cho người lao động; triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách tạoviệc làm, giải quyết việc làm và đào tạo nghề, nhất là đối với người nghèo, laođộng nông thôn, bộ đội xuất ngũ, các vùng đô thị hóa.

- Tập trung nguồn lực thực hiện hiệuquả, đúng tiến độ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn2011 - 2015. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chínhsách an sinh xã hội cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèovà cận nghèo. Tiếp tục vận động thực hiện xã hội hóa công tác chăm sóc các đốitượng, đầu tư xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo thật sự khó khăn về nhà ở.Đa dạng hóa các hình thức, các mô hình trợ giúp xã hội và cứu trợ xã hội. Tăngcường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện tốt bìnhđẳng giới trong mọi hoạt động đời sống xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quảchăm sóc, bảo vệ trẻ em, đảm bảo mọi trẻ em được hưởng các dịch vụ y tế và giáodục có chất lượng. Ngăn chặn, phòng ngừa không để trẻ em bị xâm hại, thực hiệncác quyền cơ bản của trẻ em theo luật định.

- Tăng cường công tác thanh tralao động - thương binh và xã hội, tập trung thanh tra, kiểm tra những lĩnhvực nhạy cảm như: các dự án đầu tư, xuất khẩu lao động, an toàn vệ sinh laođộng, bảo hiểm xã hội, xác nhận và hưởng chính sách người có công, vay vốn tạoviệc làm, xóa đói giảm nghèo, chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp;xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật.

- Tham mưu cho UBND thành phốlàm việc với các bộ, ngành, cơ sở giáo dục, đào tào để bảo đảm đáp ứng nhu cầunhân lực về số lượng, chất lượng theo nhu cầu ngành nghề của doanh nghiệp trênđịa bàn; tham mưu UBND thành phố ban hành cơ chế, chính sách cải thiện điềukiện sinh hoạt, làm việc của người lao động, nhất là về bữa ăn, chỗ ở và phươngtiện đi lại, làm việc.

14. Sở Ytế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Tăng cường phối hợp, áp dụng cácbiện pháp đồng bộ, hiệu quả để kiểm soát và bảo đảm giá thuốc chữa bệnh, bảođảm hạn chế tối đa tình trạng tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng đến người tiêudùng.

- Tăng cường công tác thanh tra,kiểm soát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát các cơ sở cung cấp thực phẩmcho doanh nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảyra. Tổ chức diễn tập phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố.

- Chủ động giám sát dịch tễ đểphát hiện sớm các nguy cơ ô nhiễm và bệnh dịch, dự phòng thuốc, hóa chất để chủđộng phòng chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra, đặc biệt là dịchsốt xuất huyết, dịch cúm A, bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm lâylan qua người mới phát sinh...

- Triển khai thực hiện có hiệu quảChương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức phòng chống và quản lý các bệnh khônglây nhiễm như bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường; bệnh nghề nghiệp, phòng chốngtai nạn và thương tích.

- Quan tâm giáo dục y đức, nâng caotinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế; tăng năng suất và hiệuquả sử dụng cơ số giường bệnh hiện có, đặc biệt là các tuyến huyện, tăng cườngchất lượng điều trị, rút ngắn ngày điều trị trung bình bệnh nhân nội trú; kiểmsoát kê đơn, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, đặc biệt chống nguy cơ lạm dụngthuốc, xét nghiệm cận lâm sàng, dịch vụ kỹ thuật cao gây tốn kém không cần thiếtcho người bệnh, cải thiện thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác chốngnhiễm khuẩn bệnh viện và quan tâm quản lý, thu gom và xử lý chất thải y tế.

- Tiếp tục ổn định, củng cố và pháttriển hệ thống y tế, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. Củng cố mạng lưới y tế dựphòng. Triển khai thực hiện Chuẩn quốc gia y tế dự phòng tại các Trung tâm y tếdự phòng tỉnh, triển khai thực hiện Đề án Phát triển y tế nông thôn; triển khaiáp dụng Chuẩn Quốc gia về y tế xã mới cho giai đoạn 2011 - 2020.

- Tiếp tục thực hiện chính sách quốcgia về y dược học cổ truyền, đẩy mạnh phát triển đông dược và dược liệu, xâydựng quy trình điều trị bằng y học cổ truyền và quy trình kết hợp y học cổ truyềnvới y học hiện đại đối với điều trị một số bệnh. Tiêu chuẩn hóa thuốc bán thànhphẩm và thuốc thành phẩm y dược học cổ truyền.

- Phối hợp thực hiện đổi mới cơ chếquản lý tài chính của các bệnh viện công. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa tronglĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe.

- Thực hiện đồng bộ các giải phápđể kiểm soát tốc độ tăng dân số, triển khai công tác chăm sóc sức khỏe cho ngườigià và trẻ em.

- Tăng cường đầu tư nâng cấp cáccơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập, chú trọng đào tạo chuyên sâu, đáp ứng nhucầu phát triển kỹ thuật cao, chuyển giao công nghệ, tiếp cận với các kỹ thuật ytế mới, nâng cao trình độ quản lý.

- Tiếp tục thực hiện việc luân phiêncán bộ từ tuyến trên về tuyến dưới nhằm bổ sung cán bộ có năng lực, chuyển giaokỹ thuật để nâng cao chất lượng điều trị cho tuyến dưới, góp phần giảm quá tảicho các bệnh viện tuyến trên.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành vàđưa vào sử dụng các công trình y tế đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đểsớm khắc phục tình trạng quá tải tại một số bệnh viện.

- Phối hợp thực hiện công tác bảohiểm y tế theo hướng bảo hiểm bắt buộc với mức tối thiểu đối với tất cả các đốitượng.

15. SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Triển khai thực hiện hiệu quả cácChương trình: Nâng cao tầm vóc và thể lực người Việt Nam, phát triển gia đìnhViệt Nam bền vững, phát triển và phát huy văn hóa Việt Nam. Tiếp tục tổ chứcthực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,công tác gia đình và xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở.

- Tăng cường công tác bảo tồn, tôntạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của hệ thống các ditích lịch sử văn hóa gắn với hỗ trợ phát triển du lịch. Quản lý tốt các lễ hội,hoạt động văn hóa, thể thao, bảo đảm tiết kiệm, an ninh trật tự xã hội; huyđộng các nguồn lực xã hội để tổ chức các lễ hội, không sử dụng nguồn kinh phíngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội.

- Đẩy mạnh và phát triển các hoạtđộng thể dục thể thao quần chúng, đồng thời tăng cường đầu tư thể thao thànhtích cao, phối hợp tập trung xây dựng, cải tạo các cơ sở vật chất, công trìnhtiêu biểu và tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII năm2012 tại Cần Thơ; củng cố và tăng cường hệ thống đào tạo huấn luyện viên, vậnđộng viên trẻ, tham gia Hội khỏe Phù Đổng đạt thứ hạng cao. Đẩy mạnh công tácxã hội hóa văn hóa, thể dục thể thao.

- Triển khai thực hiện có hiệu quảchương trình xúc tiến và quảng bá du lịch; tăng cường chỉ đạo, phối hợp xây dựngquy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, đào tạo nguồn nhânlực cho ngành du lịch để từng bước đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũinhọn của thành phố.

16. SởThông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Tổ chức thực hiện các chương trìnhthông tin, truyền thông tuyên truyền về cơ chế, chính sách, tình hình giá cả,thị trường để thực hiện chủ trương minh bạch thị trường, đáp ứng mục tiêu cungcấp kịp thời, chính xác, đầy đủ, rõ ràng thông tin thị trường, giá cả; vận động,khuyến khích các doanh nghiệp và nhân dân sử dụng tiết kiệm điện; tuyên truyền,vận động, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả trong nhận thức và thực hành tiết kiệm,chống lãng phí, phòng chống tham nhũng gắn với việc thực hiện “Cuộc vận độnghọc tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

- Có giải pháp nâng cao chất lượng,tăng cường quản lý các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản. Tổ chức giaoban, họp báo thường xuyên để thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí vềtình hình phát triển kinh tế - xã hội.

- Hoàn thiện cơ chế pháp lý về đảmbảo mỹ quan đô thị đối với mạng cáp thông tin; phối hợp đề xuất UBND thành phốthí điểm ngầm hóa, chỉnh trang đường cáp một số tuyến trong phạm vi trung tâmthành phố.

- Tăng cường công tác tuyên truyền,hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động bưu chính, viễn thông nhấtlà các hoạt động tác động tiêu cực đến xã hội.

17. SởNội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Tham mưu UBND thành phố ban hànhvà tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhànước của thành phố giai đoạn 2011 - 2020; kịp thời uốn nắn, rút kinh nghiệm,phổ biến các mô hình cải cách hành chính tốt.

- Tiếp tục triển khai thực hiện cácchương trình, đề án về đào tạo bồi dưỡng như: các Đề án thành phần thuộc chươngtrình đào tạo nguồn nhân lực thành phố đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.Kiện toàn tổ chức các đơn vị và đội ngũ làm công tác dự báo; chế độ tuyển dụng,sử dụng và đãi ngộ đối với đội ngũ công chức làm công tác dự báo.

- Thường xuyên hướng dẫn công tácquy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là ở các quận,huyện nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã.Tổ chức thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ. Tăng cường thanh tra côngvụ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao đạo đức công vụ, nâng caochất lượng công chức.

- Rà soát, hoàn thiện cơ chế phâncấp quản lý giữa thành phố và các quận, huyện, bảo đảm quản lý thống nhất vàphát huy chủ động, sáng tạo, sát thực tế của địa phương và cơ sở, nhất là cáclĩnh vực đất đai, tài nguyên, xây dựng, ngân sách; gắn phân cấp với tăng cườngkiểm tra, giám sát của cấp trên và chịu trách nhiệm của cấp dưới, đề cao tráchnhiệm của người đứng đầu.

- Tiếp tục thực hiện tốt quản lýnhà nước về tôn giáo trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật. Hướng dẫncác tôn giáo thực hiện các ngày lễ đạo phù hợp với quy định của pháp luật vàgiáo hội. Tăng cường quản lý đối với các hoạt động quan hệ quốc tế của các tổchức và cá nhân tôn giáo. Tạo điều kiện xây dựng Chi nhánh Học viện Phật giáotại thành phố Cần Thơ. Tăng cường củng cố và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nướcvề tôn giáo, thực hiện đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác tôngiáo, đáp ứng yêu cầu trong hoàn cảnh mới.

18. BanDân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

Tiếp tục thực hiện các chính sáchdân tộc như: chính sách đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dântộc, chế độ cử tuyển… Phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc.

19. SởTư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Tăng cường quản lý nhà nước vềcông chứng, chứng thực, đăng ký giao dịch bảo đảm, bảo đảm minh bạch, công khai,đúng quy định, góp phần bảo đảm an toàn trong giao dịch dân sự và hệ thống tàichính, ngân hàng, tín dụng.

- Tham mưu UBND thành phố thẩm địnhvăn bản quy phạm pháp luật đúng quy định pháp luật; nâng cao chất lượng côngtác thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên theo dõi công tác thihành pháp luật kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là cácvăn bản liên quan đến lĩnh vực tái cấu trúc kinh tế như xây dựng cơ bản, ngânhàng, doanh nghiệp để đề xuất xử lý kịp thời các văn bản không còn phù hợp hoặcban hành không đúng quy định pháp luật.

- Hướng dẫn hoạt động của tổ chứcpháp chế tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệptheo quy định pháp luật; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biếngiáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Triển khai thực hiện có hiệu quảĐề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, góp phần giải quyếthiệu quả các vấn đề phát sinh trong hoạt động tố tụng hình sự, dân sự, hànhchính.

20.Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Tăng cường công tác tuyên truyền,vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện kiênquyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các giảipháp phòng ngừa, tăng cường tính công khai, minh bạch.

- Thực hiện tốt giải quyết khiếunại, tố cáo theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; tiếp tục tăng cường thanh tra tráchnhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của những người có thẩm quyền, có tráchnhiệm; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngaytừ khi mới phát sinh, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai, tài nguyên,bảo vệ môi trường; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáotồn đọng, phức tạp, kéo dài.

21. Côngan thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Tuyên truyền, giáo dục nhằm nângcao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân về thế trận anninh nhân dân kết hợp với củng cố và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đấutranh, phòng ngừa, phòng chống tội phạm.

- Thực hiện các giải pháp đồng bộđể giảm tỷ lệ tai nạn giao thông từ 5% đến 10% so với số vụ của năm 2011, tăng cườngtruy quét tấn công tội phạm và các tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh chính trị trậttự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường công tác phát hiện,điều tra và phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng;nghiên cứu đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra cácvụ án tham nhũng.

22. BộChỉ huy quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Thực hiện hiệu quả các biện phápbảo đảm quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hộivới củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, chủ động giải quyết tốt mọi tìnhhuống; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chốngphá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị.Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, nâng cao chất lượnghuấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìmkiếm cứu hộ, cứu nạn… hoàn thành đạt chỉ tiêu công tác tuyển chọn thanh niênnhập ngũ, tăng cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Triển khai thực hiện đề án, khuvực phòng thủ, chấn chỉnh xây dựng thế trận khu vực phòng thủ, phối hợp với cácsở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch B.

23. BanQuản lý các Khu chế xuất và khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các sở,ngành, địa phương:

- Tăng cường quản lý nhà nước trongviệc thực hiện quy hoạch các khu công nghiệp. Nghiên cứu, thực hiện các giảipháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu công nghiệp đã được phê duyệt; đồng thờiđề xuất giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Tổng kết, đánh giá 10năm phát triển khu công nghiệp.

- Xây dựng lộ trình phát triển cáckhu công nghiệp, kết hợp với chuyển đổi cơ cấu ngành, hình thành chuỗi giá trịvà mạng lưới liên kết sản phẩm, đẩy mạnh chuyên môn hóa và nâng cao giá trị,chất lượng sản phẩm.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soátô nhiễm môi trường trong khu công nghiệp. Phối hợp khẩn trương xây dựng các nhàmáy xử lý chất thải trong khu công nghiệp; triển khai có hiệu quả các dự án xâydựng nhà ở cho công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp.

24. BanQuản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành,địa phương:

- Tăng cường năng lực triển khaivà giám sát các dự án đã được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư.

- Hoàn thành thủ tục các dự án đầutư theo hình thức BT để sớm triển khai thực hiện.

25. SởNgoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Chủ động xây dựng các chương trình,đề án hợp tác thiết thực để nâng tầm và phát triển quan hệ đối ngoại theo chiềusâu; thúc đẩy hợp tác với các đối tác tiềm năng trong khu vực.

- Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinhtế; theo dõi, đôn đốc việc triển khai các thỏa thuận, cam kết quốc tế đạt đượctrong các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo thành phố với các đối tác nướcngoài.

26.Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở,ngành, địa phương:

Đẩy mạnh đổi mới phương thức xúctiến đầu tư theo hướng lựa chọn đối tác có trọng tâm trọng điểm, khắc phục căn bảntình trạng hành chính hóa.

27. Vănphòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

Xây dựng kế hoạch rà soát quy định,thủ tục hành chính năm 2012. Kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương ràsoát quy định, thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước,nhất là quy định, thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp,trong đó cần tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như: Đầu tư; đất đai; xâydựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải quan; xuất khẩu, nhập khẩu; y tế; giáo dục; laođộng; bảo hiểm; khoa học, công nghệ và một số lĩnh vực khác theo quy định nhằmkịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định,thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được cácnguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính, nhằm cắt giảm chi phívề thời gian và tài chính của người dân và doanh nghiệp thuộc mọi thành phầnkinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính; góp phần cải thiện môi trườngkinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế của thành phố.

28. UBNDcác quận, huyện:

Thực hiện tốt quy chế làm việc củaUBND thành phố, của UBND quận, huyện. Phối hợp các sở ngành chủ động tổ chứctriển khai các nhiệm vụ nêu trên thuộc thẩm quyền quản lý của mình, có phâncông công việc và trách nhiệm cụ thể. Kịp thời phản ảnh những khó khăn vướngmắc trong quá trình thực hiện đến các sở, ngành có liên quan để được hướng dẫn,phối hợp thực hiện.

UBND quận Ninh Kiều chủ động phốihợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạchtriển khai Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thành ủy Cần Thơvề xây dụng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của thành phốCần Thơ.

V. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN:

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ trongChương trình hành động, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, các Giám đốcsở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận,huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn có trách nhiệm tổ chức thựchiện; khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêutrên, trường hợp cần thiết thì phối hợp với các đơn vị có liên quan. Đơn vị đượcphối hợp phải tích cực thực hiện để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Trong triển khaitổ chức thực hiện, phải có lộ trình cụ thể, thiết thực, chỉ đạo điều hành phải cótrọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng khâu then chốt trong từng thời gian, ở từnglĩnh vực để tập trung chỉ đạo và phối hợp hành động một cách hiệu quả, đảm bảochất lượng và tiến độ.

2. Các Giám đốc sở, Thủ trưởng cơquan ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện cần đặc biệt quan tâm nắm bắt kịp thờidiễn biến của tình hình và tổ chức tốt hơn công tác dự báo và phân tích kinh tếnhằm kịp thời bổ sung, điều chỉnh các giải pháp cho phù hợp với tình hình thựctế; chủ động tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thànhphố về kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đã nêu trong Chương trình hànhđộng này;

3. Trong quá trình triển khai thựchiện, phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, quy chế phối hợp, quy chế nội bộ đểthực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan và giữacác cơ quan với nhau. Công tác thông tin tuyên truyền, báo cáo phải bảo đảmthông suốt, kịp thời, chính xác. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, kỷ luậttrong quá trình thực hiện các giải pháp chỉ đạo điều hành của UBND thành phố.

4. Hàng tháng, hàng quý và cuối năm2012, các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện có kiểm điểm, đánh giá tìnhhình thực hiện, báo cáo đầy đủ, nghiêm túc theo quy định. Chậm nhất ngày 31tháng 10 năm 2012, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo Ủy ban nhândân thành phố, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư kết quả ước thực hiện cả năm2012 và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phốgiai đoạn tiếp theo. Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình này nếuthấy cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận,huyện chủ động đề nghị, gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủyban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.