ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2332/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁPLUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠNLA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế;

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểmxã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 02 tháng5 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vớicông tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếgiai đoạn 2012 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 152/TTr-SYT ngày 25tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này "Quy chế phối hợp thực hiện chính sách phápluật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp" gồm 03Chương, 15 Điều.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành: Y tế, Lao động - Thương binhvà Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đàotạo, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh,Ban Dân tộc tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnhcó liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TB&XH; Bộ Y Tế; BHXH Việt Nam;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3;
- Liên đoàn LĐ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh;
- CVP; PCVPUBND tỉnh (đ/c Bắc);
- Lưu: VT, VX(2).NQ. 41

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂMXÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2014 củaChủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức củanhà nước, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách pháp luật về bảohiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế áp dụng đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quanđến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh SơnLa.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của hoạt động phối hợp

1. Phát huy tối đa hiệu quả, hiệu lực của việc thực hiện các quy định phápluật, các văn bản của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời nâng caonhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các cơ quan, tổ chứcvà nhân dân đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN để góp phần thựchiện thắng lợi mục tiêu ổn định chính trị và đảm bảo an sinh xã hội.

2. Việc phối hợp phải tuân thủ pháp luật, tạo sự thống nhất trong côngtác quản lý nhà nước với tổ chức thực hiện quy định về BHXH, BHYT, BHTN giữacác ngành, các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan.Giải quyết kịp thời những yêu cầu hợp pháp của tổ chức, công dân liên quan đếnBHXH, BHYT, BHTN.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy đảng, sự quản lýđiều hành thống nhất của chính quyền các cấp.

2. Xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan có trách nhiệmphối hợp trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện chếđộ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.

3. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn củamỗi cơ quan theo quy định. Sự phối hợp phải chặt chẽ, tránh chồng chéo hoặc bỏsót trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật vềBHXH, BHYT, BHTN.

4. Cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trên cơ sở kinh nghiệmvà nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan.

5. Các ngành có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theoyêu cầu của mỗi bên để phục vụ cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạtđộng hàng năm, hàng quý của từng ngành liên quan đến thực hiện chế độ, chínhsách BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương.

Chương 2

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠQUAN, TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnhthực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBNDtỉnh xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, các văn bản quy phạmpháp luật về tổ chức thực hiện BHXH.

3. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu xâydựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH,BHYT đến năm 2020.

4. Hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quyđịnh của pháp luật về BHXH, BHTN theo thẩm quyền.

5. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đượcphân cấp quản lý nhà nước về BHXH, giải quyết chế độ BHTN và thực hiện quản lýcác nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng và do ngành quảnlý.

6. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng, triển khai chươngtrình phối hợp công tác hàng năm liên quan đến BHXH, BHTN.

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Luật BHXH và các vănbản quy phạm pháp luật về BHXH.

Điều 5. Sở Y tế

1. Sở Y tế chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lýnhà nước về BHYT.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBNDtỉnh xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, các văn bản quy phạmpháp luật về tổ chức thực hiện BHYT.

3. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh

cho người tham gia BHYT theo đúng quy định. Chỉ đạo, thực hiện việc xâydựng bảng giá dịch vụ kỹ thuật; quản lý sử dụng thuốc, vật tư y tế theo quyđịnh.

4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHYTtrên địa bàn tỉnh.

5. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng chương trình phốihợp công tác hàng năm và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong việc khámbệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.

6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Luật BHYT và các vănbản quy phạm pháp luật về BHYT.

Điều 6. Bảo hiểm xã hội tỉnh

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tổ chức thựchiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh theo quyđịnh của pháp luật.

2. Tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh triển khai cácchính sách, quy định về tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp vớiSở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế trong việc tham mưu cho UBND tỉnhxây dựng, ban hành, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện BHXH,BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tham mưucho UBND tỉnh trong việc thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành; chủ trìxây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật vềBHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh BHYT. Báocáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT,BHTN của tổ chức, cá nhân; phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đề xuấtviệc khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân chấp hành, thực hiện tốt chínhsách BHXH, BHYT, BHTN.

4. Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm cơ sở vật chất, tăngcường rà soát cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thôngtin, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện tốtnhiệm vụ tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

5. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, đềán thực hiện các nhiệm vụ BHXH, BHYT, BHTN được Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặccấp có thẩm quyền giao.

6. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng chế độ báo cáo, cơchế trao đổi, cung cấp thông tin về đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH vàngười tham gia BHXH, BHTN; về cơ sở y tế thực hiện khám chữa bệnh BHYT và ngườitham gia BHYT.

Điều 7. UBND các huyện, thành phố (UBND cấp huyện)

1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTNtrên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyềnquản lý chấp hành, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT,BHTN. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, hướngdẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vựcBHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt đối với các đơn vị để số tiền nợ lớn hoặc kéo dàilàm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ cho người lao động.

3. Ban hành Quyết định thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân của địaphương phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế và theo đúng định hướng chỉ đạocủa cơ quan cấp trên.

4. Hàng năm giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT choUBND xã, phường, thị trấn trực thuộc cùng với kế hoạch phát triển kinh tế xãhội của địa phương và trên cơ sở chỉ tiêu được giao trong kế hoạch, chương trìnhhành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của BộChính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giaiđoạn 2012 - 2020.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong quản lý nhà nước về BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

1. Sở Tài chính

a) Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí đủ ngân sách đóng, hỗ trợ mức đóngBHYT, BHTN cho các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Thực hiện thanh quyết toán và chuyển kinh phí kịp thời, đầy đủ vàoquỹ BHYT, quỹ BHTN cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mứcđóng BHYT, BHTN.

c) Hàng năm, cùng với thời gian quy định về lập dự toán ngân sách, hướngdẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý đối tượng lập dự toán kinh phí đóngBHXH, BHYT, BHTN. Hướng dẫn Phòng Tài chính huyện, thành phố lập dự toán chocác đơn vị được phân cấp trên địa bàn.

d) Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh lập dự toán ngân sách địaphương hỗ trợ đóng BHTN và hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viêntrên địa bàn.

2. Cục Thuế tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hàng quý, năm tạo điều kiện cho cơ quan Bảohiểm xã hội nắm số liệu các đơn vị sử dụng lao động có đăng ký mã số thuế (bao gồm tổng quỹ lương và số lao động hưởng tiền lương,tiền công của từng đơn vị quyết toán thuế) để quản lý mức đóng, sốngười đóng BHXH, BHYT, BHTN.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Hàng quý, cung cấp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh danh sách doanh nghiệpđăng ký kinh doanh mới và danh sách doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh tạmngưng hoạt động, doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động kinh doanh trở lại, doanh nghiệpgiải thể.

b) Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và Bảo hiểm xã hội tỉnhtham mưu cho UBND tỉnh lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN vàocác chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, của các huyện,thành phố.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội: Thực hiện công tác tuyên truyềnvà hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh hàng năm cho các đơn vị sự nghiệp giáo dụctrực thuộc.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác giáo dục vận động họcsinh thực hiện nghiêm Luật BHYT; đảm bảo quyền lợi BHYT cho học sinh, thực hiệntốt công tác thu, nộp bảo hiểm y tế, lập dự toán, quản lý, sử dụng hiệu quảkinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu trong công tác trường học, đảm bảo công tácquyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định;

b) Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việcquản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các đơnvị sự nghiệp giáo dục.

5. Sở Nội vụ

a) Hàng năm, cung cấp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ tiêu biên chế tănggiảm của các cơ quan, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh để quản lý sốngười tham gia BHXH.

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hộitỉnh trong việc thu và giải quyết chế độ BHXH đối với cán bộ, công chức, viênchức của tỉnh quản lý.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường côngtác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

b) Phối hợp, hỗ trợ nghiệp vụ cho Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vịliên quan thực hiện công tác truyền thông chínhsách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

7. Sở Tư pháp

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểmxã hội tỉnh thực hiện tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Đưa nội dungtuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN (đối với cácvăn bản mới được ban hành) vào kế hoạch của Hội đồng phối hợp công tác phổbiến, giáo dục pháp luật tỉnh.

b) Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án hỗ trợ pháp lý chodoanh nghiệp nói chung và ưu tiên việc hỗ trợ pháp lý về BHXH, BHYT, BHTN.

8. Thanh tra tỉnh

a) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành, thực hiện phápluật về BHXH, BHYT, BHTN.

b) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưucho UBND tỉnh xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức, cánhân theo thẩm quyền.

9. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo, phân công các đơn vị nghiệp vụ thực hiện công tác đấu tranhphòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH,BHYT, BHTN.

b) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện các nội dung phối hợpcông tác theo Quy chế phối hợp số 1853/QCPH-TCCSPCTP-BHXHVN ngày 16 tháng 5 năm2012 của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và Bảo hiểm xã hội Việt Namtrong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật góp phần bảo vệtrật tự quản lý kinh tế và đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các đơn vị thuộchệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

10. Ban Dân tộc

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnhthực hiện công tác rà soát cấp phát thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số sống ởvùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, tránh bị trùnglặp đối với các nhóm đối tượng khác đã được cấp thẻ theo quy định.

11. Liên đoàn Lao động tỉnh

a) Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hệthống Công đoàn và trong công chức, viên chức, công nhân, người lao động; thamgia quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH,BHYT, BHTN và hoạt động kiểm tra, giám sát, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợppháp cho người lao động.

b) Chỉ đạo Công đoàn các cấp tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiệnchế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN ở các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàntỉnh.

12. Hội Nông dân tỉnh

Phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan, UBND cấp huyện thựchiện những nội dung quy định trong Chương trình phối hợp số 3855/CTPT /BHXH-HNDVNngày 28 tháng 9 năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hội Nông dân Việt Namvề việc phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2013 - 2015.

Điều 9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên thực hiện công tác thôngtin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chính sách an sinh xã hội và các quyđịnh của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

2. Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT,BHTN của các tổ chức, cá nhân; kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có tráchnhiệm giải quyết những vướng mắc hoặc các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tácBHXH, BHYT, BHTN.

Điều 10. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, sơ kết,tổng kết

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm nhằm triển khai công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện cácchế độ BHXH, BHYT, BHTN.

2. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết chuyên đề, giai đoạnthực hiện BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hoặc chỉ đạo của các cơquan Trung ương.

Điều 11. Rà soát, đối chiếu các văn bản pháp luật; Hướngdẫn nghiệp vụ về BHXH, BHYT, BHTN

1. Căn cứ kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương hoặctrong trường hợp cần thiết, UBND tỉnh tổ chức hoặc giao nhiệm vụ cho các sở,ban, ngành, địa phương rà soát, đối chiếu, tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung quyđịnh của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội, Sở Y tế hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệpvụ quản lý và thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho các cơ quan, đơn vị liênquan; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo và người làm công tác BHXH,BHYT, BHTN trong các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh BHYT.

Điều 12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT, BHTN

1. Khi nhận được đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tốcáo của tổ chức, công dân, theo chứcnăng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình, cơ quan có liên quan tiếp nhận phải thụlý để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Trườnghợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoặcchuyển đơn, thư đến cơ quan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết.

2. Đối với những trường hợp đơn, thư do cấp trên chuyển xuống, cơ quanđược giao nhiệm vụ phải thụ lý, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết cho cơquan cấp trên. Trường hợp nội dung giải quyết liên quan đến nhiều cơ quan thìcơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để thống nhất hướng giảiquyết; nếu yêu cầu giải quyết vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh hoặc cơquan cấp trên có thẩm quyền giải quyết.

Điều 13. Tổ chức họp giao ban nhằm tháo gỡ, giải quyếtnhững khó khăn, vướng mắc, phát sinh

1. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xãhội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND cấp huyện định kỳ hàng năm hoặc 6 tháng tổ chứchọp giao ban với sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan nhằmgiải quyết, tháo gỡ những vấn đề tồn tại, hạn chế lớn hoặc những vướng mắc phátsinh trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện cácchế độ BHXH, BHYT, BHTN.

2. UBND tỉnh tổ chức hội nghị để giải quyết những vấn đề lớn, có ý kiếnkhác nhau giữa các sở, ban, ngành, địa phương hoặc lấy ý kiến của các sở, ban,ngành, địa phương để quyết định nội dung chương trình, kế hoạch của UBND tỉnhvề BHXH, BHYT, BHTN.

Chương 3

KINH PHÍ, NHÂN LỰC THỰC HIỆN VÀCHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 14. Kinh phí, nguồn nhân lực thực hiện hoạt động phốihợp

1. Kinh phí phục vụ công tác phối hợp thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT,BHTN sử dụng từ nguồn ngân sách trong dự toán hàng năm được các cấp có thẩmquyền phân bổ cho từng đơn vị theo nhiệm vụ được phân công, phân cấp.

2. Các cơ quan được quy định trách nhiệm phối hợpgiao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các đơnvị trực thuộc, bộ phận chuyên môn và phân công công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả những nộidung công tác quy định tại Quy chế này.

Điều 15. Chế độ báo cáo

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh:

a) Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện tổchức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này theo chức năng,nhiệm vụ được giao.

b) Trên cơ sở Quy chế này xây dựng các Quy chế phối hợp liên ngành nhằmthực hiện tốt nhiệm vụ trong từng lĩnh vực cụ thể.

c) Chủ động phối hợp và có trách nhiệm đôn đốc, báo cáo hàng năm, hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịthực hiện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện vớiChủ tịch UBND tỉnh.

2. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báocáo về UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.