ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2334/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 24 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT ĐỀ ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 VÀĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữacháy;

Căn cứ Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lựclượng phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháyvà chữa cháy tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 20/TTr-SPCCC-TH ngày 06/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án cứunạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đếnnăm 2020.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Tài chính, Kế hoạchvà Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa vàcác sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

ĐỀ ÁN

CỨUNẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾNNĂM 2020(Ban hành kèm theo Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Đồng Nai)

Phần I

SỰ CẦNTHIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Đề án cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh ĐồngNai giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020 được xây dựng dựa trên cáccăn cứ pháp lý sau:

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm2001;

- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữacháy (PCCC);

- Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạnđến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020;

- Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướngChính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâmtrong công tác PCCC và CNCH;

- Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 củaThủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòngcháy và chữa cháy;

- Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chínhphủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàngiao thông;

- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/4/2012 của Chủ tịchUBND tỉnh Đồng Nai về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữacháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 29/5/2012 của Chủ tịchUBND tỉnh Đồng Nai về tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàngiao thông, lập lại trật tự, kỷ cương giao thông;

- Kế hoạch số 7940/KH-UBND ngày 11/11/2011 của UBNDtỉnh Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủvề tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giaothông;

- Kế hoạch số 9352/KH-UBND ngày 23/11/2012 của UBNDtỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lựclượng phòng cháy và chữa cháy.

II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Đặc điểm tình hình có liênquan đến công tác CNCH

a) Đặc điểm về địa lý, dân cư, kinh tế, xã hội

Đồng Nai là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ với dân sốtrên 2,8 triệu người, diện tích trên 5,9 nghìn km2. Tỉnh có 11 đơn vịhành chính cấp huyện và 171 đơn vị cấp xã. Tỉnh Đồng Nai có vị trí quan trọng vềkinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọngđiểm phía Nam, có hệ thống giao thông với nhiều tuyến đường huyết mạch như Quốclộ 1A, Quốc lộ 20, Quốc lộ 51; tuyến đường sắt Bắc - Nam và tuyến đường thủy nộiđịa. Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai có nhữngbước phát triển quan trọng, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức độcao, giai đoạn 2006 – 2010, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng bình quân là13,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng định hướng,tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ (năm 2011 công nghiệp, xây dựng57,3%; dịch vụ 35,2%; nông lâm nghiệp 7,5%). Công tác đảm bảo an sinh xã hội đượcquan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân từng bước đượccải thiện, thu nhập bình quân đầu người hàng năm đều tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm.

b) Tình hình cháy, nổ và tai nạn xảy ra trên địa bàntỉnh từ năm 2008 đến năm 2012 liên quan đến công tác CNCH:

- Về tình hình cháy, nổ: Đã xảy ra 237 vụ (cháy 224vụ, nổ 13 vụ), làm chết 31 người, bị thương 206 người, thiệt hại về tài sảntrên 473 tỷ đồng. Các công ty, nhà máy, xí nghiệp trong các khu công nghiệp tậptrung chủ yếu làm bằng khung sắt, mái tôn nên khi cháy lớn xảy ra thường bị sậpđổ, do vậy lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai, ngoài chức năng, nhiệm vụ làtriển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, ngăn chặn đám cháy phát triển, hạnchế thấp nhất thiệt hại thì phải xác định người, tài sản còn mắc kẹt trong đámcháy để tổ chức CNCH; công tác cứu người được xác định là nhiệm vụ hàng đầutrong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC.

- Về tình hình tai nạn giao thông (TNGT): Đã xảy ra2.029 vụ (đường bộ 1.929 vụ; đường sắt 82 vụ; đường thủy 18 vụ), làm chết 1.952người, bị thương 1.537 người, thiệt hại về tài sản hàng trăm tỷ đồng. Trong đósố vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng là 32 vụ (đường bộ 29 vụ, đường sắt 02 vụ, đườngthủy 01 vụ); rất nghiêm trọng là 185 vụ làm chết 332 người, bị thương 183 người.Khi xảy ra TNGT, các lực lượng chức năng như Công an, Quân đội, Y tế, Giaothông vận tải đều phối hợp giải quyết, khẩn trương cứu người, hạn chế thấp nhấtthương vong xảy ra.

- Về tình hình tai nạn lao động nghiêm trọng: Đã xảyra 143 vụ, làm chết 133 người, bị thương nặng 687 người, thiệt hại về tài sảntrên 15.760.000.000 đồng. Ngoài ra còn rất nhiều vụ tai nạn lao động khác với mứcđộ khác nhau cần được CNCH.

2. Công tác cứu nạn, cứu hộ

a) Công tác quản lý nhà nước về CNCH trên địa bàn tỉnhĐồng Nai

Trong những năm qua, công tác CNCH luôn được quantâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số09-CT/TU ngày 06/01/2012 về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng cháy,chữa cháy và CNCH; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày09/4/2012 về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy vàCNCH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 29/5/2012 của Chủ tịchUBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông,lập lại trật tự, kỷ cương giao thông; Kế hoạch số 7940/KH-UBND ngày 11/11/2011của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủvề tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giaothông; Kế hoạch số 9352/KH-UBND ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về triểnkhai thực hiện Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chínhphủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Thời gian qua, các ngành chức năng như Công an tỉnh,Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Cảnh sát PCCC, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội,Sở Giao thông vận tải, các ngành có liên quan và các địa phương trong phạm vinhiệm vụ, quyền hạn của mình đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ CNCHtrong các vụ cháy, nổ, tai nạn giao thông, tai nạn thương tích, các sự cố sập đổcông trình, nhà cửa xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đã duy trì chế độ trực ban, trựcchiến để tiếp nhận thông tin và bố trí lực lượng giải quyết kịp thời các sự cố,tai nạn.

Tuy nhiên, việc xây dựng các kế hoạch, quy chế phốihợp giữa các ngành; việc phân công trách nhiệm trong hoạt động tổ chức CNCH đốivới các tình huống cụ thể chưa thực hiện được nên hiệu quả còn hạn chế; lực lượngchuyên trách và bán chuyên trách thực hiện nhiệm vụ CNCH của các ngành, địaphương chưa được đào tạo, huấn luyện chuyên sâu nghiệp vụ CNCH và trang bịphương tiện, thiết bị chuyên dụng còn thiếu nên việc CNCH trong hầu hết các vụtai nạn, sự cố xảy ra còn hạn chế, hiệu quả thấp, có nhiều vụ phải trưng dụngphương tiện chuyên dùng của Trung tâm cứu hộ hoặc các dịch vụ cứu hộ để giảiquyết.

b) Thực trạng lực lượng và phương tiện CNCH chuyênnghiệp

- Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai hiện có 06 phòngnghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ CNCH (gồm Phòng Hướng dẫn về chữa cháyvà CNCH, 05 Phòng Cảnh sát PCCC địa phương); mỗi phòng thành lập 01 Đội CNCHchuyên nghiệp, mỗi đội biên chế từ 12 đến 18 cán bộ, chiến sỹ.

Về biên chế: Tổng số cán bộ chiến sỹ trực tiếp thựchiện nhiệm vụ CNCH là 88 đồng chí, trong đó có 06 đồng chí Phó Trưởng phòng phụtrách, 11 đồng chí là chỉ huy cấp đội (04 đồng chí Đội trưởng, 07 đồng chí PhóĐội trưởng), trong đó có 02 đồng chí Phó Đội trưởng phụ trách đội.

Về trình độ chuyên môn: Đại học 04 đồng chí (chuyênngành PCCC 04, chuyên ngành khác 02); trung cấp 13 đồng chí (chuyên ngành PCCC03, chuyên ngành CNCH 02, chuyên ngành khác 08), còn lại là chiến sỹ phục vụ cóthời hạn chưa được đào tạo nghiệp vụ.

Trong năm 2012, Ban Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh ĐồngNai phối hợp với Sở Cảnh sát PCCC Thành phố Hồ Chí Minh mở lớp đào tạo, huấnluyện cho 71 đồng chí là cán bộ chiến sĩ (CBCS) thuộc các Đội CNCH chuyên nghiệpnhững kiến thức cơ bản về công tác CNCH; các đội hình cứu người cơ bản; các nútdây cơ bản trong công tác thoát nạn và cứu người ở các tòa nhà cao tầng; kỹ thuậtbơi và đội hình cơ bản trong công tác bơi lặn CNCH; một số kiến thức về sử dụngvà bảo quản các loại phương tiện chuyên dùng. Qua đó, đã giúp cán bộ chiến sĩ nắmvững các động tác, quy trình, phương pháp CNCH và cách thức sử dụng thành thạocác dụng cụ, phương tiện chuyên dùng nhằm xử lý tốt mọi tình huống CNCH xảy rakhi có yêu cầu.

- Về phương tiện: Hiện có 02 xe CNCH, 02 bộ phá dỡđa năng, 07 nệm hơi và một số thiết bị CNCH khác được trang cấp cho các đơn vị.Ngoài Phòng Hướng dẫn về chữa cháy và CNCH và Phòng Cảnh sát PCCC thành phốBiên Hòa, các Phòng còn lại chưa được trang bị phương tiện, thiết bị CNCHchuyên dùng.

- Hệ thống thông tin liên lạc: Dùng mạng điện thoạidi động, cố định và hệ thống vô tuyến; Trung tâm chỉ huy của Sở, các Phòng địaphương đã được trang bị trạm chuyển phát VHF (06 trạm), lắp đặt bộ đàm trên xechữa cháy và máy cầm tay (95 máy). Hệ thống thông tin liên lạc được các đơn vịsử dụng trong công tác chỉ huy, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CNCH đối với cáctình huống tai nạn, sự cố xảy ra.

Với biên chế, trình độ nghiệp vụ và phương tiện,thiết bị hiện có, nhìn chung lực lượng CNCH chuyên nghiệp chưa đáp ứng được yêucầu, nhiệm vụ CNCH trong tình hình hiện nay và trong những năm tới.

c) Thực trạng lực lượng và phương tiện, thiết bịCNCH của các ngành, các địa phương

- Thời gian qua, các ngành chức năng như Công an tỉnh,Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệpĐồng Nai, các ngành liên quan và các địa phương chưa thành lập lực lượng CNCHchuyên trách. Công tác huấn luyện nghiệp vụ CNCH cho lực lượng thực hiện nhiệmvụ CNCH còn hạn chế, chỉ bồi dưỡng những kiến thức cơ bản, chưa tập huấn chuyênsâu nghiệp vụ CNCH. Do vậy, lực lượng này vừa yếu về năng lực, vừa thiếu tínhchuyên nghiệp nên chưa đáp ứng được yêu cầu công tác CNCH trên địa bàn quản lý.

- Về phương tiện, thiết bị CNCH: Hiện các ngành chứcnăng và các địa phương đã được trang bị một số phương tiện, thiết bị CNCH nhưxe cẩu, ca nô, xuồng nhựa, xuồng phao, bè hơi tự thổi, thiết bị chuyên dụng cắt,tách thủy lực, áo phao, phao cứu sinh, cưa máy… Tuy nhiên, so với yêu cầu côngtác CNCH thì phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng còn thiếu cần phải trang bịbổ sung trong thời gian tới.

3. Dự báo tình hình

a) Dự báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội đếnnăm 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ tỉnhĐồng Nai đề ra mục tiêu: Xây dựng Đồng Nai thành tỉnh cơ bản công nghiệp hoá -hiện đại hoá vào năm 2015. Trong chiến lược phát triển kinh tế từ nay đến năm2020, tỉnh Đồng Nai sẽ xây dựng thêm nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp vànhiều dự án kinh tế trọng điểm, trong đó có dự án sân bay quốc tế Long Thành,đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây - Đà Lạt,mở rộng Quốc lộ 1A... phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tốcđộ đô thị hóa ngày càng tăng, trong đó tập trung đầu tư, xây dựng nhiều trungtâm thương mại, cao ốc văn phòng, chung cư cao tầng.

Tập trung thu hút đầu tư các ngành công nghiệp kỹthuật, các ngành công nghiệp tạo ra sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trịgia tăng cao. Phát triển mạnh các ngành dịch vụ chất lượng; tập trung xây dựng,phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn, ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầngvà hỗ trợ phát triển sản xuất các xã còn nhiều hộ nghèo, xã vùng sâu, vùng xa,vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết hợp các chính sách xã hội như đào tạo nghề,bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội để tăng cường đảm bảo an sinh xã hội.

b) Dự báo tình hình cháy, nổ và tai nạnxảy ra cần thiết phải triển khai công tác CNCH

Trong những năm tới, nền kinh tế nướcta nói chung và Đồng Nai nói riêng tiếp tục đà tăng trưởng. Các hoạt động sảnxuất kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ ngày càng đa dạng và có quy môngày càng lớn. Theo đó, nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố cháy, nổ trong các lĩnh vựchoạt động của đời sống xã hội cũng tăng lên và tính chất, mức độ thiệt hại ngàycàng phức tạp, nghiêm trọng hơn. Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội luôntồn tại những mặt trái đặc biệt là sự tác động và hủy hoại môi trường của conngười. Ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân đã từng bước đượcnâng lên, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân vi phạm quy định của nhà nướcvề công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn cháy nổ và bảo vệ môi trường gâyra những tai nạn, sụp đổ công trình, hỏa hoạn trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Đồng Nai đã, đang và sẽ xây dựngthêm các cảng biển, cảng sông và các tổng kho xăng dầu, hóa chất, khí hóa lỏngđể phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đây cũng là nguy cơ có thể dẫn đến sự cốcháy, nổ cao. Mặt khác, tình hình biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính, các dựán thủy điện có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường; diễn biến thời tiết khôngtheo chu kỳ nhất định, dự báo bão, lũ, lốc xoáy, hạn hán và các hiện tượngthiên tai khác trên địa bàn Đồng Nai ngày càng phức tạp, khó lường.

Công tác quản lý, tổ chức giao thôngsẽ đối mặt với những thách thức, trở ngại rất lớn, đó là sự bất cập về khả năngđáp ứng trước nhu cầu đi lại, nhu cầu vận tải hàng hóa phục vụ phát triển kinhtế, xã hội; tình trạng ùn tắc giao thông tại nội thành, nội thị, các khu côngnghiệp và các trục giao thông huyết mạch vẫn tiếp tục trầm trọng hơn, tai nạngiao thông vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọnggây thiệt hại lớn về người và tài sản, do đó nhu cầu công tác CNCH khi xảy ra sựcố, TNGT đường bộ, đường sắt, đường thủy là rất lớn.

c) Dự báo nhu cầu về nguồn nhân lựcvà trang bị phương tiện, thiết bị CNCH

Trên cơ sở tình hình phát triển kinhtế, xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng phát triểnđến năm 2020 và từ thực trạng lực lượng, phương tiện CNCH của các ngành, địaphương cho thấy chưa đáp ứng yêu cầu công tác CNCH trong tình hình hiện nay vànhững năm tới. Do vậy, việc xây dựng, củng cố lực lượng CNCH chuyên nghiệp và lựclượng CNCH của các ngành, địa phương đảm bảo đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ, đồngthời trang bị phương tiện, thiết bị CNCH đầy đủ là yêu cầu rất cấp thiết tronggiai đoạn hiện nay và những năm tới.

Phần II

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1.Xây dựng, củng cố lực lượngCNCH chuyên nghiệp và lực lượng CNCH của các ngành, địa phương đảm bảo đủ về sốlượng và chất lượng, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác CNCH và tổ chứcCNCH kịp thời, có hiệu quả đối với các sự cố, tai nạn thương tích trên địa bàntỉnh làm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân, củatổ chức và của Nhà nước, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trênđịa bàn, phục vụ tích cực công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

2.Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhấtcủa UBND tỉnh, sự phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng của cácngành, địa phương nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác CNCH khi có sự cố, tainạn thương tích xảy ra.

3.Trang bị bổ sung đủ phươngtiện, thiết bị CNCH cho lực lượng CNCH chuyên nghiệp và lực lượng CNCH của cácngành, địa phương theo nhu cầu từng năm và lâu dài, đảm bảo đồng bộ nhằm đáp ứngyêu cầu CNCH trong tình hình hiện nay và những năm tiếp theo.

II. NHIỆM VỤ CỨUNẠN, CỨU HỘ

1. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhậnthức, hướng dẫn kiến thức về công tác CNCH cho các tầng lớp nhân dân; xây dựngphong trào toàn dân tham gia hỗ trợ công tác CNCH.

2. Tổ chức tiếp nhận và xử lý thôngtin các sự cố, tai nạn thương tích và yêu cầu CNCH.

3. Bảo đảm sẵn sàng về lực lượng vàphương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ để thực hiện nhiệm vụ CNCH trong thờigian nhanh nhất và khắc phục hậu quả các sự cố cháy, nổ và tai nạn xảy ra; xâydựng và tổ chức thực tập phương án CNCH cần huy động nhiều lực lượng, phương tiệntham gia; thực hiện CNCH theo đề nghị của tổ chức, cá nhân.

4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệpvụ CNCH cho các lực lượng CNCH chuyên nghiệp, lực lượng dân phòng, lực lượngPCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành và các lực lượng khác theo yêu cầu.

III. GIẢI PHÁPNÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG TÁC CNCH

1. Giải phápnâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về CNCH

- Xây dựng và triển khai thực hiện kếhoạch về công tác CNCH phù hợp theo từng địa bàn, từng cơ sở, tính chất sản xuấtkinh doanh, trên cơ sở các tình huống cơ bản trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ củalực lượng phòng cháy và chữa cháy theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợpgiữa các ngành, địa phương trong hoạt động CNCH; nghiên cứu, đề xuất xây dựngcác dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu côngtác CNCH trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cườngkiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ CNCH của các ban, ngành vàcác địa phương.

- Hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết,rút kinh nghiệm về công tác CNCH.

2. Giải phápnâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về CNCH

- Các sở, ban, ngành, địa phương tăngcường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về CNCH bằng các hìnhthức, nội dung phong phú và phù hợp với từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao ýthức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tham gia CNCH.

- Phối hợp các cơ quan truyền thôngnhư báo, đài phát thanh truyền hình xây dựng các chuyên mục về công tác CNCH;khuyến cáo những bất cẩn, sai phạm và các hành vi có thể dẫn đến tai nạn, sự cốgây hậu quả nghiêm trọng; nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh. Đặc biệt lànguyên nhân gây ra các vụ TNGT, nguy cơ cháy nổ, sụp đổ công trình.

3. Giải pháp nâng cao năng lực của lực lượng CNCH chuyên nghiệp

a) Từ năm 2013 đến năm 2015 thành lậpmới Phòng Cảnh sát PCCC trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC các huyện Long Thành,Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Tân Phú (theo Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án triển khaithành lập Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai), cụ thể:

- Phòng Cảnh sát PCCC trên sông có ĐộiCNCH chuyên nghiệp. Biên chế ít nhất 15 CBCS đến năm 2015 và 30 CBCS đến năm2020.

- Phòng Cảnh sát PCCC các huyện LongThành, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Tân Phú: Mỗi Phòng có Đội CNCHchuyên nghiệp. Biên chế Đội CNCH của các Phòng có ít nhất 12 CBCS đến năm 2015và 20 CBCS đến năm 2020.

b)Tiếp tục kiện toàn, củng cốcơ cấu, mô hình tổ chức và tăng biên chế cho 06 Đội CNCH hiện có, đảm bảo đủ khảnăng thực hiện nhiệm vụ CNCH khi có tai nạn, sự cố xảy ra. Mỗi Đội CNCH có từ20 đến 30 đồng chí, Ban Chỉ huy Đội gồm 01 Đội trưởng và 02 Đội phó; mỗi ĐộiCNCH có ít nhất 03 tổ gồm: Tổ CNCH dưới nước (lũ lụt, sông, suối, ao, hồ); TổCNCH trên cạn (tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, sụp đổ công trình, hầm mỏ,tai nạn thương tích khác) và Tổ CNCH trên cao (nhà cao tầng, lưới điện …).

c) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng vàhuấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ CBCS đảm bảo đủ năng lực thựchiện nhiệm vụ CNCH.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồidưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên và cán bộ có trình độ chuyên môn về côngtác CNCH để tập huấn, huấn luyện cho tất cả các lực lượng làm nhiệm vụ CNCHchuyên nghiệp đảm bảo giỏi về nghiệp vụ, sẵn sàng dũng cảm CNCH trong các sự cố.

- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ CNCH cholực lượng CNCH chuyên nghiệp và lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành.

d) Trang bị phương tiện, thiết bị đồngbộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ CNCH.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ CNCH trênđịa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2013 và đến năm 2015 cần phải đầu tư kinh phítrang bị mới 04 xe chỉ huy, 02 xe CNCH, 02 xe máy cuốc, 02 canô, 12 xuồng caosu, 12 bè cao su, 04 xe chở quân và một số thiết bị chuyên dùng CNCH khác. Dựkiến tổng kinh phí (Phụ lục I) là 80.560.000.000 đồng (tám mươi tỷ, năm trămsáu mươi triệu đồng).

đ) Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phùhợp điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của các Phòng Cảnhsát PCCC và CNCH.

4. Giải pháp nâng cao năng lực của lực lượng CNCH của các ngành và cácđịa phương

a) Công an tỉnh

- Củng cố lực lượng thực hiện nhiệm vụCNCH thuộc các đơn vị Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự, Cảnh sát Cơ động;thường xuyên tổ chức các đợt diễn tập phương án CNCH; tổ chức huấn luyện nghiệpvụ CNCH và các lớp sơ cứu ban đầu về tai nạn thương tích cho lực lượng Cảnh sátGiao thông, Cảnh sát Trật tự, Cảnh sát Cơ động, Công an xã; củng cố lại tổ lặncứu hộ của Phòng Cảnh sát Đường thủy.

- Đầu tư trang bị 06 xe cẩu chuyêndùng cứu hộ, 06 cưa máy; 05 bộ đồ lặn, 06 ca nô, 06 bè hơi tự thổi. Dự kiến tổngkinh phí mua trang, thiết bị (Phụ lục II) là 92.640.000.000 đồng (chín mươi haitỷ, sáu trăm bốn mươi triệu đồng).

b) Sở Giao thông vận tải

- Củng cố lực lượng thực hiện nhiệm vụCNCH thuộc Khu Quản lý đường bộ, đường thủy và Thanh tra Giao thông; tổ chức huấnluyện nghiệp vụ CNCH cho lực lượng này; tổ chức lực lượng, phương tiện thườngtrực tại các địa bàn, khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra sự cố, TNGT để sẵnsàng tham gia CNCH.

- Đầu tư trang bị phương tiện, thiếtbị CNCH gồm: 02 xe cuốc (một xe bánh lốp và một xe bánh xích). Dự kiến kinh phímua trang, thiết bị (Phụ lục III) là 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng).

c) Sở Y tế

- Tiếp tục kiện toàn, duy trì các độicấp cứu và chuyển thương thuộc hệ thống bệnh viện; bố trí đội ngũ y, bác sỹ thườngtrực chuẩn bị trang thiết bị, y dụng cụ, cơ số thuốc để sẵn sàng tham gia CNCHkhi được điều động.

- Trạm Y tế xã, phường, thị trấn chuẩnbị nhân lực, trang thiết bị, thuốc, hóa chất để cấp cứu kịp thời khi có nạnnhân; hướng dẫn nhân dân xử lý sơ cứu ban đầu tại chỗ trước khi chuyển đến cơ sởy tế.

- Đầu tư trang bị phương tiện, thiếtbị CNCH gồm: 05 xe cứu thương, 20 máy hút đàm, 05 máy shock điện tim, 20 bộ đặtNKQ, 20 bộ tiểu phẫu. Dự kiến tổng kinh phí mua trang, thiết bị (Phụ lục IV) là10.015.000.000 đồng (mười tỷ, không trăm mười năm triệu đồng).

d) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Củng cố kiện toàn Ban Chỉ huy CNCHcủa ngành từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường đào tạo, tập huấn, huấn luyện nâng caotrình độ nghiệp vụ của cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ CNCH. Duy trì lực lượng,phương tiện thường trực, sẵn sàng tham gia CNCH và khắc phục hậu quả khi có sựcố xảy ra.

- Đầu tư trang bị phương tiện, thiếtbị CNCH gồm: Cưa máy, thiết bị chống tải, kích thủy lực, máy khoan - cắt bêtông, dụng cụ phá dỡ cầm tay, thiết bị dò tìm chất nổ, máy soi chất nổ, máysiêu âm hình ảnh chất nổ, hộp tiêu độc, thiết bị lặn, quần áo bảo hộ. Dự kiến tổngkinh phí mua trang, thiết bị (Phụ lục V) là 5.840.000.000 đồng (Năm tỷ, támtrăm bốn mươi triệu đồng).

đ) Ban Quản lý các khu công nghiệp ĐồngNai

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước,yêu cầu các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thành lập độiPCCC cơ sở hoạt động theo chế độ chuyên trách tại các khu công nghiệp theo quyđịnh của Luật PCCC và Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC, đồng thời đầu tư kinh phítrang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở theotiêu chuẩn TCVN 3890-2009, đảm bảo xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ, đổ sậpcông trình tại các khu công nghiệp mà đơn vị quản lý.

- Phối hợp với Sở Cảnh sát PCCC tổ chứchuấn luyện, bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở đủkhả năng thực hiện nhiệm vụ CNCH ban đầu đối với các tai nạn, sự cố xảy ra thuộcphạm vi quản lý và tham gia ở ngoài phạm vi quản lý khi được huy động.

- Chủ động rà soát nắm chắc các cơ sở,doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dễ xảy ra tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe,tính mạng con người, yêu cầu các cơ sở, doanh nghiệp trên xây dựng lực lượngPCCC và CNCH và trang bị phương tiện cần thiết đáp ứng các yêu cầu công tácCNCH khi xảy ra sự cố.

e) UBND các huyện, thị xã Long Khánh,thành phố Biên Hòa

- Thành lập lực lượng thực hiện nhiệmvụ CNCH thuộc các ban, ngành và các xã, phường, thị trấn đảm bảo đáp ứng yêu cầucông tác CNCH của địa phương.

- Chỉ đạo các ngành chức năng tiếnhành khảo sát xác định các địa bàn, tuyến trọng điểm có khả năng xảy ra những sựcố, tai nạn thương tích nghiêm trọng cần thiết CNCH để chủ động xây dựng phươngán CNCH và khắc phục hậu quả các sự cố, tai nạn thương tích xảy ra trong phạmvi, địa bàn quản lý.

- Đầu tư ngân sách cho hoạt độngCNCH; trang bị phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ CNCH tại địaphương.

IV. KINH PHÍ THỰCHIỆN ĐỀ ÁN

Tổng kinh phí thực hiện Đề án là205.555.000.000 đồng(hai trăm lẻ năm tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu đồng),trong đó:

1. Kinh phí đầu tư trang bị phương tiệnCNCH:

- Giai đoạn 2013 – 2015: Tổng kinhphí là 195.055.000.000 đồng (một trăm chín mươi lăm tỷ, không trăm năm mươi lămtriệu đồng).

Trong đó, năm 2014 là 98.099.000.000đồng (chín mươi tám tỷ, không trăm chín mươi chín triệu đồng); năm 2015 là96.956.000.000 đồng (chín mươi sáu tỷ, chín trăm năm mươi sáu triệu đồng).

- Giai đoạn 2016 - 2020: Qua sơ kếtGiai đoạn 1 của Đề án, Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh Đồng Nai báo cáo, thammưu, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt kinh phí trang bị phương tiện, thiết bị CNCHphù hợp với yêu cầu thực tiễn.

2. Kinh phí tuyên truyền (giai đoạn2013 – 2015): 1.500.000.000 đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng), (Phụ lục VI).

- Chi cho công tác tuyên truyền, hướngdẫn nghiệp vụ CNCH cho lực lượng dân phòng; tại các khu dân cư, làng nghề.

- Chi công tác xây dựng các chuyên mụcvề CNCH, hỗ trợ các cơ quan báo, đài tổ chức đưa tin tuyên truyền.

3.Kinh phí đào tạo, huấn luyện(giai đoạn 2013 – 2015): 9.000.000.000 đồng (chín tỷ đồng), (Phụ lục VI).

- Kinh phí đưa CBCS đi đào tạo chuyênsâu nghiệp vụ CNCH tại Trường Đại học PCCC và các nước có trình độ, kinh nghiệmtrong công tác CNCH như Nhật Bản, Malaysia, Singapore...

- Mở các lớp tập huấn ngắn hạn chocác lực lượng thực hiện nhiệm vụ CNCH.

- Xây dựng phương án CNCH theo cáctình huống cơ bản quy định tại Điều 12 Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lựclượng phòng cháy và chữa cháy và tổ chức diễn tập các tình huống CNCH có nhiềulực lượng tham gia.

4. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án: Từnguồn ngân sách nhà nước, nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giaothông. Hàng năm, Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngànhthẩm định dự toán và cân đối nguồn ngân sách địa phương kinh phí thực hiện Đềán.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. PHÂN CÔNGTRÁCH NHIỆM

1. Sở Cảnh sát phòng cháy và chữacháyxây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, trong đó tập trung mộtsố nhiệm vụ sau:

- Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạoPCCC và CNCH tỉnh Đồng Nai tổ chức triển khai thực hiện Đề án CNCH trên địa bàntỉnh theo đúng lộ trình.

- Bảo đảm sẵn sàng về lực lượng vàphương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin các sựcố, tai nạn thương tích và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CNCH.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban,ngành xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành, địa phương trong hoạt độngCNCH; xây dựng và tổ chức thực tập phương án CNCH theo các tình huống cơ bảntrong hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy có nhiều lực lượngtham gia.

- Chủ động phối hợp các ngành liênquan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về công tác CNCH;xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng CNCHchuyên nghiệp, lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành và các lực lượngkhác theo yêu cầu; xây dựng phong trào quần chúng tham gia CNCH; phối hợp Báo ĐồngNai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai mở chuyên mục về CNCH.

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ĐồngNai phê duyệt các dự án trang bị phương tiện, thiết bị cần thiết, phù hợp, đảmbảo cho lực lượng CNCH chuyên nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ CNCH trên địa bàn tỉnh.

- Kiến nghị, đề xuất lãnh đạo Bộ Côngan cho thành lập Phòng Cảnh sát PCCC trên sông và 06 Phòng Cảnh sát PCCC tạihuyện: Long Thành, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Tân Phú, Xuân Lộc và Cẩm Mỹ để đáp ứngyêu cầu, nhiệm vụ CNCH trên địa bàn toàn tỉnh.

- Hàng năm, tham mưu UBND tỉnh, BanChỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh Đồng Nai tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm vềcông tác CNCH.

2. Công an tỉnh xây dựng kế hoạch thựchiện Đề án; tiến hành khảo sát xác định các địa bàn, tuyến trọng điểm có khảnăng xảy ra những sự cố, TNGT nghiêm trọng cần thiết CNCH; phân công bố trí lựclượng, phương tiện, thiết bị luôn chủ động sẵn sàng ứng phó, tham gia CNCH kịpthời, hiệu quả; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về công tác CNCH chocán bộ, chiến sỹ; tham gia tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thamgia CNCH.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kếhoạch triển khai thực hiện Đề án và hiệp đồng với các đơn vị quân đội đứng chântrên địa bàn triển khai thực hiện Đề án; chủ động phương án CNCH, sẵn sàng huyđộng lực lượng, phương tiện tham gia CNCH khi có các sự cố, tai nạn xảy ra khicó yêu cầu. Chủ trì phối hợp các ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng và tập luyệnphương án CNCH sự cố hóa chất, độc hại.

4.Sở Giao thông vận tảixâydựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; tiến hành khảo sát xác định các địabàn, tuyến trọng điểm có khả năng xảy ra những sự cố, TNGT để chủ động phương ánCNCH trong phạm vi địa bàn quản lý; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức vềcông tác CNCH cho cán bộ, công nhân viên trong ngành; tham gia tuyên truyền, vậnđộng nhân dân tham gia CNCH.

5. Sở Y tế xây dựng kế hoạch chỉ đạovà hướng dẫn các bệnh viện tổ chức lực lượng, phương tiện kịp thời cấp cứu, điềutrị, chuyển thương các nạn nhân do sự cố, tai nạn thương tích trong mọi tình huống;phối hợp với các ngành chức năng xây dựng và thực tập phương án CNCH theo quy định.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương hàng năm xây dựng và tổchức triển khai phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

7. Sở Khoa học và Công nghệ: Thườngxuyên rà soát kiểm tra các cơ sở có nguy cơ sự cố phóng xạ cao, phối hợp cácngành xây dựng phương án ứng cứu khi có sự cố phóng xạ.

8. Sở Công thương xây dựng kế hoạchthường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các hầm mỏ khai thác khoáng sản phải tuân thủtuyệt đối các quy trình về khoan, nổ mìn, các điều kiện an toàn khác trong môi trườngđặc biệt.

9.Hội Chữ thập đỏ tỉnh thườngxuyên phối hợp các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền về công tác CNCH. Củngcố và nâng cao chất lượng hoạt động của tình nguyện viên chữ thập đỏ; tập huấnnâng cao kỹ năng sơ cấp cứu cho tình nguyện viên chữ thập đỏ và các chốt sơ cấpcứu; sẵn sàng tham gia sơ cấp cứu nạn nhân trước khi đưa đến các cơ sở y tế, bệnhviện. Tích cực tham gia CNCH, phối hợp huy động lực lượng tham gia CNCH khi cóyêu cầu và khắc phục hậu quả các sự cố, tai nạn trên địa bàn.

10. Ban Quản lý các khu công nghiệp ĐồngNai chủ trì, phối hợp Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, các ngành chức nănghướng dẫn các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thành lập ĐộiPCCC cơ sở hoạt động theo chế độ chuyên trách tại các khu công nghiệp theo quyđịnh của Luật PCCC, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Quyết định số44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứunạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; đồng thời trang bị phương tiện,thiết bị CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở. Tổ chức huy động lực lượng PCCC cơ sởthực hiện nhiệm vụ CNCH ban đầu đối với các tai nạn, sự cố xảy ra thuộc phạm viquản lý và tham gia ở ngoài phạm vi quản lý khi được huy động.

11.Các cơ quan Báo, Đài Phátthanh và Truyền hình Đồng Nai thường xuyên tổ chức tuyên truyền nhằm nâng caonhận thức của người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân trongcông tác CNCH.

Phối hợp Sở Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh,Bộ CHQS tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan khác có liên quan xây dựngcác chuyên mục về công tác CNCH để tuyên truyền ngày càng sâu rộng, nhằm nângcao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phòng ngừa, sẵn sàng thamgia ứng phó với mọi tình huống, sự cố, tai nạn thương tích.

12. UBND các huyện, thị xã LongKhánh, thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại địaphương, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo các ban, ngành thành lập lựclượng làm nhiệm vụ CNCH; tổ chức huy động các lực lượng tham gia CNCH và khắcphục hậu quả các sự cố, tai nạn thương tích xảy ra trong phạm vi địa bàn quảnlý.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấntiến hành rà soát, kiện toàn, củng cố lực lượng dân phòng đảm bảo về số lượngvà chất lượng, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ CNCH đối với các tai nạn, sự cố xảyra trên địa bàn quản lý và tham gia CNCH ở địa bàn khác khi có yêu cầu.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việctổ chức thực hiện nhiệm vụ CNCH của các ban, ngành và UBND các xã, phường, thịtrấn.

- Hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, phổbiến pháp luật, kiến thức về CNCH cho nhân dân; xây dựng phong trào quần chúngtham gia CNCH.

- Đầu tư ngân sách cho hoạt độngCNCH; trang bị phương tiện, thiết bị CNCH cần thiết, phù hợp cho các lực lượnglàm nhiệm vụ CNCH của địa phương.

- Hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết,rút kinh nghiệm về công tác CNCH tại địa phương.

13. Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ khảnăng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn cho các dựán đầu tư phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

14. Sở Tài chính tham mưu, đề xuấtUBND tỉnh kinh phí thực hiện Đề án, hướng dẫn các sở, ngành thanh quyết toánkinh phí đầu tư trang thiết bị CNCH theo lộ trình. Hàng năm phối hợp với cácngành liên quan thẩm định dự toán và cân đối nguồn ngân sách địa phương kinhphí thực hiện Đề án. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị sử dụng kinh phí theo đúngLuật Ngân sách Nhà nước.

15. Các sở, ban, ngành trong phạm vi,quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Cảnh sát phòng cháy và chữacháy, các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố BiênHòa triển khai thực hiện Đề án; tổ chức huy động lực lượng, phương tiện của cơquan, đơn vị mình tham gia CNCH khi có yêu cầu.

16.Giao Ban Chỉ đạo PCCC vàCNCH tỉnh Đồng Nai chỉ đạo triển khai và theo dõi, kiểm tra việc triển khai thựchiện Đề án. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo bằng văn bảncho UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý.

II. LỘ TRÌNH THỰCHIỆN ĐỀ ÁN

1. Giai đoạn 1, từ năm 2013 đến năm 2015

Triển khai thực hiện Đề án, cơ bảnhoàn thành việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của lựclượng CNCH chuyên nghiệp và lực lượng CNCH của các ngành, địa phương; đầu tưkinh phí trang bị phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu công tác CNCH.

2. Giai đoạn 2,từ năm 2016 đến năm 2020

Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình,rút kinh nghiệm việc thực hiện Đề án ở Giai đoạn 1, trên cơ sở đó báo cáo UBNDtỉnh kết quả triển khai thực hiện, đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung và chủtrương quy hoạch giai đoạn năm 2016 - 2020, trong đó bao gồm các nội dung chủ yếusau đây:

- Bổ sung, điều chỉnh tổ chức bộ máy,biên chế của lực lượng CNCH chuyên nghiệp và lực lượng CNCH của các ngành, địaphương, bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, đủ khả năngthực hiện nhiệm vụ CNCH trên địa bàn tỉnh.

- Bổ sung, điều chỉnh việc muasắm trang thiết bị đã đầu tư Giai đoạn 1, đề xuất hướng đầu tư đến năm 2020 vànhững năm tiếp theo./.

PHỤ LỤC I

KINH PHÍ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CNCH CỦA SỞCẢNH SÁT PC&CC(Ban hành kèm theo Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh)

STT

Phương tiện, thiết bị

Phương tiện hiện có

Nhu cầu trang bị

Đơn giá dự kiến (triệu đồng)

Thành tiền (triệu đồng)

Đơn vị tính

Số lượng

Chất lượng

Năm 2014

Năm 2015

Tốt

Trung bình

Hỏng

1

Xe cứu nạn, cứu hộ

Chiếc

02

02

01

01

15.000

30.000

2

Xe chở quân

Chiếc

02

02

02

02

700

2.800

3

Xe chỉ huy

Chiếc

01

01

02

02

850

3.400

4

Bộ phá dỡ đa năng: máy bơm thủy lực, thiết bị banh, cắt, kích;

Bộ

02

02

04

02

950

5.700

5

Bộ dây và đai cứu người

Cái

07

07

50

50

20

2.000

6

Súng phóng dây cứu nạn

Bộ

06

06

120

1.440

7

Quần áo tiêu độc đồng bộ

Bộ

60

40

10

1.000

8

Camera dò tìm dưới nước

Cái

02

02

500

2.000

9

Camera dò tìm âm thanh

Cái

02

02

1.000

4.000

10

Camera (hồng ngoại) dò tìm hình ảnh

Cái

01

01

1.000

2.000

11

Máy khoan cắt dưới nước

Cái

02

02

500

2.000

12

Quần áo lặn có bình (đồng bộ)

Bộ

20

20

90

3.600

13

Súng phóng phao cứu nạn

Bộ

06

06

120

1.440

14

Xe máy cuốc

Chiếc

01

01

3.000

6.000

15

Tháp (đèn) chiếu sáng

Bộ

01

01

05

02

450

3.150

16

Ca nô cứu hộ (công suất từ 120-150 CV)

Chiếc

01

01

400

800

17

Xuồng cao su

Chiếc

06

06

15

180

18

Bè cao su

Chiếc

06

06

50

600

19

Thiết bị tời, cẩu di động chuyên dùng cứu người

Bộ

06

06

350

4.200

20

Thiết bị tiêu độc các loại

Bộ

15

15

15

450

21

Dụng cụ phá dỡ cầm tay

Bộ

05

03

150

1.200

22

Thiết bị chống, tải kích thủy lực 20 tấn

Cái

05

05

120

1.200

23

Bình thở ô xy dự phòng

Cái

10

10

15

300

24

Máy nén khí (nạp ô xy)

Chiếc

05

05

02

02

150

600

25

Bộ đồ sơ cấp cứu

Bộ

06

04

50

500

Tổng cộng (Tám mươi tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng)

80.560

PHỤ LỤC II

KINH PHÍ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CNCH CỦA CÔNG AN TỈNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh)

STT

Vật tư thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá dự kiến(triệu đồng)

Nhu cầu trang bị

Thành tiền(triệu đồng)

Năm 2014

Năm 2015

1

Xe cẩu chuyên dùng cứu hộ

Chiếc

06

15.000

03

03

90.000

2

Cưa máy

Cái

06

15

06

90

3

Bộ đồ lặn

Bộ

05

90

05

450

4

Canô

Chiếc

06

300

03

03

1.800

5

Bè hơi tự thổi

Chiếc

06

50

03

03

300

Cộng (Chín mươi hai tỷ, sáu trăm bốn mươi triệu đồng)

92.640

PHỤ LỤC III

KINH PHÍ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CNCH CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬNTẢI(Ban hành kèm theo Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh)

STT

Vật tư thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá dự kiến(triệu đồng)

Nhu cầu trang bị

Thành tiền(triệu đồng)

Năm 2014

Năm 2015

01

Xe cuốc

Chiếc

02

3.000

01

01

6.000

Cộng (Sáu tỷ đồng)

6.000

PHỤ LỤC IV

KINH PHÍ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CNCH CỦA SỞ Y TẾ(Ban hành kèm theo Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh)

STT

Vật tư thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá dự kiến(triệu đồng)

Nhu cầu trang bị

Thành tiền(triệu đồng)

Năm 2014

Năm 2015

1

Xe cứu thương

Chiếc

05

1.500

02

03

7.500

2

Máy hút đàm

Cái

20

37

10

10

740

3

Máy shock điện tim

Cái

05

273

03

02

1.365

4

Bộ đặt NKQ

Bộ

20

13

10

10

260

5

Bộ tiểu phẫu

Bộ

20

7,5

10

10

150

Cộng ( Mười tỷ không trăm mười lăm triệu đồng)

10.015

PHỤ LỤC V

KINH PHÍ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CNCH CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂNSỰ TỈNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh)

STT

Vật tư thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá dự kiến(triệu đồng)

Nhu cầu trang bị

Thành tiền(triệu đồng)

Năm 2014

Năm 2015

1

Cưa máy

Cái

06

15

03

45

2

Thiết bị chống tải, kích thủy lực

Cái

03

120

02

01

360

3

Máy khoan cắt bê tông

Cái

02

170

01

01

340

4

Dụng cụ phá dỡ cầm tay

Bộ

02

150

01

01

300

5

Thiết bị dò tìm chất nổ

Bộ

02

540

01

01

1.080

6

Máy soi chất nổ

Cái

01

600

01

600

7

Máy siêu âm hình ảnh chất nổ

Cái

01

2.000

01

2.000

8

Thiết bị tiêu độc

Bộ

45

15

25

20

675

9

Thiết bị lặn

Bộ

01

230

01

230

10

Quần áo bảo hộ

Bộ

30

7

15

15

210

Cộng (Năm tỷ, tám trăm bốn mươi triệu đồng)

5.840

PHỤ LỤC VI

KINH PHÍ TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐÀO ĐẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤCNCH(Ban hành kèm theo Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệuđồng

STT

Mục chi

Năm 2014

Năm 2015

1

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ CNCH cho lực lượng dân phòng; tại các khu dân cư, làng nghề…

300

300

2

Công tác xây dựng các chuyên mục về CNCH, hỗ trợ các cơ quan Báo, Đài tổ chức đưa tin tuyên truyền.

450

450

3

Kinh phí đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ CNCH cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp

3.000

3.000

4

Mở các lớp tập huấn ngắn hạn cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ CNCH.

1.500

1.500

Cộng: 10.500.000.000 (Mười tỷ, năm trăm triệu đồng)

5.250

5.250