UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2335/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 843/QĐ-TTG NGÀY 31/5/2013 CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XỬ L‎Ý NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍNDỤNG” VÀ ĐỀ ÁN “THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢN LÝ ‎TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNGVIỆT NAM”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xử l‎ý nợ xấu của hệ thốngcác tổ chức tín dụng” và Đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổchức tín dụng Việt Nam”;

Xét đề nghị của Giám đốc Ngân hàng Nhà nướcChi nhánh tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 484/TTr-SLA3 ngày 23/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xử l‎ý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tíndụng” và Đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng ViệtNam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày k‎ý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chinhánh tỉnh Sơn La; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các ngành,đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Ngân hàng NN Việt Nam;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT - UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các hệ thống NH trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KTTH, Tú 120 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tráng Thị Xuân

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰCHIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 843/QĐ-TTG NGÀY 31/5/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆTĐỀ ÁN “XỬ L‎Ý NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG” VÀ ĐỀ ÁN “THÀNH LẬPCÔNG TY QUẢN LÝ ‎TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM”.
(Kèm theo Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 07/9/2013 của UBND tỉnh Sơn La)

Để triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTgngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Xử l‎ý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” và Đề án “Thành lậpCông ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam”, UBND tỉnh ban hànhKế hoạch triển khai, thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Ban hành và triển khai thực hiện các giải phápđể xử lý nợ xấu của các đơn vị và Chi nhánh tổ chức tín dụng (gọi chung là Tổchức tín dụng) nhằm tạo điều kiện cho các Tổ chức tín dụng và Ngân hàng Pháttriển mở rộng tín dụng với lãi suất hợp lý, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sảnxuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; cải thiện thanh khoảnvà nâng cao sự an toàn, lành mạnh, hiệu quả của tổ chức tín dụng, thị trườngtiền tệ.

- Góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2015 củaĐề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tíndụng là: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát và xử lýcơ bản số nợ xấu hiện nay, nâng cao chất lượng tín dụng để góp phần thực hiệnmục tiêu của Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các Tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 -2015” được ban hành theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướngChính phủ, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển an toàn, bền vững của hệthống các Tổ chức tín dụng đến năm 2020, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăngvề vốn và dịch vụ ngân hàng cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Các Sở, ban, ngành và UBND các cấp xác định rõtrách nhiệm và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị mình được quy địnhtại Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổchức tín dụng” ban hành kèm theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 củaThủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này. Đảm bảo thực hiện tốt sáu nguyên tắc trongviệc xửlý nợ xấu được quy định trong Đề án.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Căn cứ phạm vi và các giải pháp xử lý nợ xấu vàphòng ngừa, hạn chế nợ xấu gia tăng trong tương lai của Đề án; Ngân hàng Nhànước Chi nhánh tỉnh Sơn La, các sở, ngành, chính quyền các địa phương, các tổchức tín dụng, các doanh nghiệp triển khai thực hiện theo nội dung của Đề án vàlưu ý ‎một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xử ‎l‎ýnợ xấu và phòngngừa hạn chế nợ xấu gia tăng trong tương lai

- Tổ chức tín dụng tiến hành ngay việc đánh giálại đối với các khoản cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, ủy thác đầutư tại thời điểm thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại nợ để có biện pháp xửlý thích hợp theo chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên.

- Tổ chức tín dụng chủ động phối hợp với kháchhàng để cơ cấu lại nợ, xem xét miễn, giảm lãi suất một cách hợp lý cho kháchhàng để khách hàng giảm bớt khó khăn tài chính tạm thời và nâng cao hiệu quảkinh doanh nhằm có nguồn thu để trả nợ Tổ chức tín dụng. Trường hợp các khoảnnợ liên quan đến ngân sách địa phương (gốc, lãi), các Tổ chức tín dụng báo cáoUBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan để phối hợp thực hiện.

- Tổ chức tín dụng tiếp tục đầu tư, cho vay, bảolãnh đối với khách hàng có nợ xấu do có khó khăn tạm thời nhưng có triển vọngphục hồi để khách hàng khắc phục khó khăn và phục hồi sản xuất kinh doanh, nhấtlà các dự án, công trình đầu tư dở dang hoặc sắp hoàn thành và có khả năng pháthuy hiệu quả kinh tế.

- Tổ chức tín dụng phối hợp chặt chẽ với các cơquan như: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành ándân sự các cấp... trong việc thu nợ và xử l‎ý tài sản đảm bảo, xử lý dứt điểmcác vụ án có liên quan đến hoạt động ngân hàng nhằm thực hiện thu hồi nợ đã chovay để tái đầu tư cho sản xuất kinh doanh. Thực hiện bán nợ cho Công ty quản l‎ýtài sản của các Tổ chức tín dụng hoặc Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọngcủa doanh nghiệp (DATC) thuộc Bộ Tài chính theo chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên.

- Kiểm soát chặt chẽ và giảm chi phí hoạt động,trích đủ dự phòng rủi ro theo quy định.

- Nâng cao năng lực điều hành, hệ thống kiểmsoát, kiểm toán nội bộ, phát triển hệ thống quản trị rủi ro, chính sách, quytrình, thủ tục cấp tín dụng theo hướng lành mạnh, thận trọng; thường xuyên quantâm phát triển và quản lý có hiệu quả đội ngũ cán bộ ngân hàng, đặc biệt là cảithiện năng lực đánh giá, thẩm định tín dụng và nâng cao trình độ chuyên môn, tưtưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngân hàng.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 cho đến khi kếtthúc Đề án.

2. Nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp,tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp

- Các doanh nghiệp tự củng cố, nâng cao năng lựctài chính, quản trị, điều hành; chủ động, tích cực phối hợp với các tổ chức tíndụng xây dựng và triển khai các phương án cơ cấu lại nợ, tháo gỡ khó khăn sảnxuất kinh doanh, phát triển thị trường tiêu thụ hàng hóa, tích cực tham giachương trình hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ, bộ và địa phương; tích cực cảithiện tình hình tài chính, đảm bảo khả năng trả nợ vay Tổ chức tín dụng, đặcbiệt trả hết nợ xấu.

- Các doanh nghiệp chú trọng thay thế các yếu tốđầu vào nhập khẩu bằng nguyên liệu sẵn có trong nước, tăng cường sử dụng hànghóa, dịch vụ trong nước.

- Các doanh nghiệp Nhà nước chủ động đề xuất vàtriển khai phương án tái cơ cấu, trong đó tập trung lành mạnh hóa tài chính vàxử lý nợ xấu.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 và hàng năm.

3. Triển khai thực hiện chính sách tiền tệ theochỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La:

- Triển khai thực hiện kịp thời chỉ đạo của Ngânhàng Nhà nước Việt Nam về chính sách tiền tệ trên địa bàn, nhất là về tăngtrưởng tín dụng, lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay các đối tượng theoquy định của Nghị định 41/2010/NĐ-CP .

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc táicơ cấu lại nợ, phân loại nợ và trích lập dự phòng để xử lý ‎nợxấuthông qua sử dụng dự phòng rủi ro, xử lý tài sản đảm bảo của các tổ chức tíndụng.

4. Tập trung giải quyết hàng tồn kho, tháo gỡkhó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; phát triểnthị trường bất động sản

4.1. Thực hiện các giải pháp xử l‎ý hàng tồnkho, hỗ trợ thị trường, đầu tư

Các sở, ngành, chính quyền các cấp cần triểnkhai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanhvà hỗ trợ thị trường, giảm lượng hàng tồn kho, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, kíchthích đầu tư và tiêu dùng trong tỉnh, cụ thể:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với các ngành,các huyện, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dựán sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn tráiphiếu chính phủ đã bố trí cho các dự án và số vốn được phép ứng trong kế hoạchhàng năm. Tập trung đầu tư các dự án tạo sức lan tỏa lớn, dự án sử dụng nhiềuyếu tố đầu vào trong nước. Đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân cho cácchương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách thuộc Chương trình xây dựngnông thôn mới, nhà ở xã hội, k‎ý túc xá sinh viên, học sinh, đầu tư kiên cố hóakênh mương, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn... Triển khai đồng bộ cácbiện pháp huy động và giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn đầutư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó chú trọng thu hút vốn đầu tư mới, quymô thích hợp và công nghệ hiện đại. Đẩy mạnh việc đào tạo và cung ứng nhân lựctheo nhu cầu của doanh nghiệp. Tiếp tục cải cách thủ tục đầu tư, xóa bỏ các ràocản đầu tư, tạo thuận lợi về hạ tầng và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; nâng caotrách nhiệm thẩm định trước giải ngân và giám sát sau giải ngân để đảm bảo dựán được thực hiện và tiếp tục thực hiện là những dự án khả thi, hiệu quả. Kiểmtra chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch của các chủ đầu tư, khắc phục chậmtrễ trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, đấu thầu, nghiệm thu và thanh toánvốn.

- Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với các cơquan, tổ chức liên quan triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp xúc tiếnthương mại, đẩy mạnh xuất khẩu; tổ chức, quản l‎ý và phát triển có hiệu quả thịtrường tiêu thụ hàng hóa trong tỉnh và tỉnh bạn; khuyến khích doanh nghiệp liênkết tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong tỉnh đối với các mặt hàng Sơn La có thếmạnh, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xúctiến thương mại nước ngoài.

- Sở Công thương: Phối hợp với Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, các cơ quan, địa phương phân tích, đánh giá thực trạnghoạt động và hàng tồn kho của các ngành, lĩnh vực, địa phương để xây dựng,triển khai các chương trình, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinhdoanh, giảm hàng tồn kho và hỗ trợ tín dụng phù hợp thông qua các các chươngtrình như cho vay nông nghiệp, nông thôn, chương trình cho vay hỗ trợ chănnuôi, nuôi trồng thủy sản..; tích cực triển khai các chương trình liên kết đầutư, sản xuất - tín dụng ngân hàng - tiêu thụ, tiêu dùng để đưa vốn tín dụng ngânhàng đáp ứng các nhu cầu vay vốn có hiệu quả, kích thích sản xuất, kinh doanh,tiêu dùng, xuất khẩu, giải phóng hàng tồn kho.

- Sở Tài chính: Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạocác ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn từ ngân sách, vốn tráiphiếu chính phủ, vốn đối ứng ODA cho các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội, nhấtlà trong các lĩnh vực điện, giao thông, ứng vốn trước của kế hoạch hàng năm.Triển khai các biện pháp nâng cao nguồn thu ngân sách, chống thất thu ngânsách, nâng cao hiệu quả chi ngân sách và tăng chi ngân sách cho lĩnh vực pháttriển cơ sở hạ tầng trên cơ sở giảm chi ở các ngành, lĩnh vực chưa cần thiết.

- Cục thuế tỉnh chỉ đạo:

+ Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng,thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sảnxuất kinh doanh vật liệu xây dựng, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động tronglĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, dagiầy, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

+ Giảm 50% tiền thuê đất năm 2013, năm 2014 đốivới các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất mà sốtiền thuê đất phải nộp theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày30/12/2010 của Chính phủ tăng quá 2 lần so với mức nộp năm 2010 theo quy định củaĐề án. Thực hiện thủ tục giảm tiền thuê đất theo hướng đơn giản, thuận tiện chokhách hàng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục thuế.

+ Cho phép các chủ đầu tư dự án đã được Nhà nướcgiao đất nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ về nộp tiền sử dụng đất do có khó khănvề tài chính được nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ thanh toán tiền bán hàngtrong thời gian tối đa 24 tháng kể từ ngày có thông báo nộp tiền sử dụng đấtcủa cơ quan thuế.

+ Áp dụng thuế suất và giảm thuế, ưu đãi thuếtheo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp theochỉ đạo của cấp trên.

- Cục Thuế tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh xem xét,quyết định gia hạn nộp tiền sử dụng đất cho từng dự án đầu tư sau khi đã báocáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Các sở, ngành, huyện, thành phố tham mưu vàtriển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủtướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục nợ đọng trong xây dựng cơbản tại các địa phương. Các khoản thanh toán nợ đọng trong xây dựng cơ bản phảiđược ưu tiên sử dụng để trả các khoản nợ quá hạn cho ngân hàng sau khi thanhtoán đầy đủ tiền lương, tiền công cho người lao động.

4.2. Thực hiện các giải pháp phát triển thịtrường bất động sản

- Sở Xây dựng: Rà soát, xử lý các dự án pháttriển đô thị, phát triển nhà ở đang triển khai và đã giao dự án nhưng chưatriển khai để phân loại các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án cần tạmdừng, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu, loại hình nhà ở cho phù hợp với nhu cầucủa thị trường và nguồn lực xã hội. Rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt quyhoạch.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tàichính tham mưu cho UBND tỉnh xem xét mua lại một số loại công trình, bất độngsản thế chấp vay ngân hàng để phục vụ cho mục đích an sinh xã hội hoặc hoạtđộng của các cơ quan Nhà nước.

- Tiếp tục mở rộng tín dụng cho lĩnh vực bấtđộng sản một cách hợp l‎ý, phù hợp với năng lực tài chính của tổ chức tín dụngvà các giải pháp điều hành tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

4.3. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ xử lý nợ xấu

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp vớicác ngành thành lập Quỹ bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn ngân hàng.

- Ngân hàng Phát triển tỉnh Sơn La: Thực hiệntốt cơ chế bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp theo lãi suất quy định; thực hiệncho vay đối với doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để mua thức ăn chăn nuôi thủysản phục vụ xuất khẩu theo cơ chế vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Xemxét gia hạn thời gian cho vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước từ 12 năm lêntối đa 15 năm (tổng thời gian cho vay tối đa 15 năm) đối với một số dự án kếtcấu hạ tầng kinh tế có quy mô đầu tư lớn gặp khó khăn trong lĩnh vực sản xuấtđiện, cung cấp nước sạch, xi măng. Xem xét gia hạn thời gian cho vay tối đa từ12 tháng lên 36 tháng (tổng thời gian cho vay tối đa 36 tháng) đối với khoảnvay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước cho các nhóm hàng rau quả, thủy sản. Thựchiện cho vay đối với chương trình tín dụng đầu tư kiên cố hóa kênh mương, pháttriển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạtầng làng nghề nông thôn khi được phân bổ vốn. Mở rộng đối tượng cho vay là cáccông trình bê tông hóa cầu, đường giao thông nông thôn (bao gồm cả đường liênxã, liên huyện).

- Cục Thuế tỉnh: Chỉ đạo triển khai quy định vềmiễn, giảm thuế mua, bán tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng để xử lý nợ xấucủa tổ chức tín dụng, giãn thời hạn nộp thuế theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinhdoanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và thực hiện theo các Nghị quyếtcủa Chính phủ hàng năm.

- Sở Tư pháp: Chỉ đạo các đơn vị liên quan thựchiện chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng chủ động bán,phát mại và xử lý‎ tài sản đảm bảo theo thỏa thuận với khách hàng. Các cơ quan,tổ chức có liên quan căn cứ thỏa thuận của các bên liên quan để rút gọn thủ tụcxử l‎ý tài sản đảm bảo, đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu.

- Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh: Phối hợp chặtchẽ với các tổ chức tín dụng và các cơ quan chức năng có thẩm quyền tăng cườngxác minh, đôn đốc và tổ chức thi hành án dân sự, phần dân sự trong các vụ ánhình sự có liên quan đến hoạt động ngân hàng để bảo vệ quyền chủ nợ của tổ chứctín dụng và giúp tổ chức tín dụng thu hồi tài sản sớm nhất, tạo điều kiện thuậnlợi xử lý nhanh nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

- Các sở, ngành, tổ chức phối hợp chặt chẽ vớicác cơ quan Công an, Tư pháp và Tòa án đẩy nhanh tiến độ và xử lý dứt điểm cácvụ án có liên quan đến hoạt động ngân hàng và thi hành các vụ án dân sự để tạođiều kiện cho các tổ chức tín dụng thu hồi nợ, giảm nợ xấu và tạo điều kiện mởrộng tín dụng cho phát triển kinh tế. Hạn chế hình sự hóa các hoạt động kinh tếtrong lĩnh vực ngân hàng; ưu tiên áp dụng các biện pháp xử lý về mặt kinh tế,dân sự để khắc phục hậu quả và thu hồi tối đa tiền, tài sản cho ngân hàng. Pháthiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những trường hợp chây ỳ, cố ‎ýkhông trả nợ ngân hàng, cố ý làm trái và gây hậu quả nghiêm trọng cho ngânhàng.

- Các sở, ngành và địa phương triển khai thựchiện các giải pháp:

+ Hỗ trợ các tổ chức tín dụng hoàn thiện các hồsơ pháp l‎ý liên quan đến tài sản đảm bảo tiền vay để có thể thu hồi tài sản vàsớm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

+ Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải phápcơ cấu lại tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp Nhà nước gắn với việc xử lý nợxấu và lành mạnh hóa tài chính của các doanh nghiệp Nhà nước, phối hợp chặt chẽcác giải pháp lành mạnh hóa tài chính của doanh nghiệp Nhà nước với việc xử lýnợ xấu của các tổ chức tín dụng.

+ Sở Tài chính: Tham mưu cho UBND tỉnh tăngcường nắm bắt các hoạt động bảo lãnh tín dụng trên địa bàn và có những giảipháp tháo gỡ khó khăn kịp thời để các cơ quan thực hiện đúng quy định của phápluật.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 và hàng năm.

5. Thực hiện các giải pháp về thanh tra, giám sát

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La tăngcường công tác thanh tra, giám sát các Tổ chức tín dụng trong việc thực hiệncác quy định về cấp tín dụng, an toàn hoạt động và phân loại nợ, trích lập dựphòng rủi ro; thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tổ chức tín dụng trongviệc chấp hành các quy định của pháp luật và mục tiêu, giải pháp nêu tại Đề án;nâng cao khả năng cảnh báo, phòng ngừa và xử l‎ý rủi ro trong hoạt động ngânhàng.

- Các sở, ngành và địa phương đẩy mạnh công tácthanh tra, giám sát các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà nước,tăng cường hiệu quả quản l‎ý, thanh tra, giám sát thị trường bất động sản, thịtrường vốn, thị trường tiền tệ, quy hoạch và phát triển đô thị.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 và hàng năm.

6. Hỗ trợ hoạt động của Công ty Quản lý tài sảncủa các Tổ chức tín dụng Việt Nam

- UBND và cơ quan Công an các cấp nơi tiến hànhthu hồi, thu giữ tài sản bảo đảm, tham gia thu hồi, thu giữ, kiểm kê tài sảnbảo đảm và áp dụng các biện pháp để giữ gìn an ninh trật tự đảm bảo thực hiệnquyền của Công ty Quản l‎ý tài sản trong việc thu hồi, thu giữ tài sản bảo đảm.

- UBND và cơ quan Thuế các cấp, Công ty Quản l‎ýtài sản hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhànước khi chuyển quyền tài sản bảo đảm cho người mua.

- UBND và cơ quan Tài nguyên và Môi trường, cơquan có liên quan các cấp phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký, chuyển quyền sởhữu, sử dụng tài sản theo đề nghị của Công ty Quản l‎ý tài sản.

- Các cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND cáccấp có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháplý‎ của tài sản đảm bảo và xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi nợ theo đề nghị củaCông ty Quản l‎ý tài sản.

Thời gian thực hiện: Khi có phát sinh yêu cầucủa Công ty Quản l‎ý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánhtỉnh Sơn La.

- Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước ViệtNam và UBND tỉnh trong việc phối hợp với các sở, ngành, cơ quan và UBND địaphương tổ chức thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu xử l‎ý nợ xấu của các tổchức tín dụng.

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát các Tổ chức tíndụng và Công ty Quản l‎ý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam trong việctiến hành các quy định của pháp luật về xử l‎ý nợ xấu và mục tiêu, giải pháptại các Đề án và kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyềnthông, các cơ quan liên quan thực hiện phổ biến, tuyên truyền để tạo sự ủng hộvà thống nhất trong xã hội, nhân dân về vai trò, ý ‎ nghĩa, mục tiêu, chínhsách, giải pháp xử l‎ý nợ xấu của hệ thống các Tổ chức tín dụng.

- Làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành, cơquan liên quan tham mưu, cho UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, sơ kết, tổng kếtvà rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện các Đề án.

- Thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quảnl‎ý Nhà nước được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao và Kế hoạch này.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính.

- Thực hiện xử l‎‎ý nợ xấu của các doanh nghiệpNhà nước theo Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoànkinh tế, Tổng Công ty Nhà nước giai đoạn 2011-2015” đã được Thủ tướng Chính phủphê duyệt tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày/17/7/2012 và nợ xấu của các doanh nghiệpNhà nước thuộc phạm vi quản l‎‎ý Nhà nước của UBND tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quảnl‎ý Nhà nước được giao tại Kế hoạch này.

3. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh.

Thực hiện miễn, giảm thuế liên quan đến mua, bántài sản bảo đảm để xử l‎ý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng. Quá trình thực hiệngiảm thuế, giãn thuế hạn chế nợ xấu phải đúng quy định, nghiêm cấm trục lợi.

4. Trách nhiệm của các sở, ngành.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xâydựng, Tư pháp,...; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm quản lýđược giao tại kế hoạch này nhằm xử l‎ý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn cho sản xuấtkinh doanh, thúc đẩy đầu tư, thương mại, tiêu dùng và phát triển thị trường theochức năng nhiệm vụ được giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tăng cường phối hợp cácngành kiểm tra, thanh tra, điều tra các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp từvốn ngân sách và vốn ưu đãi lãi suất của các ngân hàng thương mại không đảm bảotiến độ, không hiệu quả, có biện pháp xử lý giảm nợ xấu.

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tạođiều kiện cho các Tổ chức tín dụng trong việc trao đổi thông tin tài liệu trongviệc phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực ngânhàng.

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phốihợp với cơ quan Công An, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án,... các cấp xử lý dứtđiểm các vụ việc có liên quan đến hoạt động ngân hàng và thi hành án dân sự đểtạo điều kiện xử lý nhanh nợ xấu của các Tổ chức tín dụng.

Phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật cáctrường hợp chây ỳ không trả nợ cho các tổ chức tín dụng, cố ý làm trái các quyđịnh của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng cho các tổ chức tín dụng.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Có trách nhiệmphối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc xử lý nợ xấu có liên quan đến đấtđai và tài sản trên đất…

- Sở Thông tin và Truyền thông: Có trách nhiệmphối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường chỉ đạocác cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh và truyền hình tỉnh và cáchuyện thường xuyên phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật, các chính sáchliên quan đến xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng.

5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố.

- Có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nội dungdo các sở, ngành triển khai; thực hiện các giải pháp tháo gỡ cho sản xuất, kinhdoanh; khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản tại địa phương để giúp các Tổ chức tíndụng xử lý nợ xấu.

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý trongviệc phối hợp với các đơn vị và Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn, Côngty Quản l‎ý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam trong việc thu hồi, thugiữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu, cho vay phát triển sản xuất kinh doanh.

6. Trách nhiệm của Tổ chức tín dụng.

- Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật,chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng cấp trên theo hệthống về xử l‎ý nợ xấu; báo cáo trung thực về tỷ nợ xấu và biện pháp xử lý.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch xử l‎ý nợ xấu vànâng cao chất lượng tín dụng; chủ động triển khai các biệc pháp xử l‎ý nợ xấuvà kiềm chế nợ xấu gia tăng.

- Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác quảntrị, điều hành, đặc biệt là công tác quản trị rủi ro, quản lý‎ tín dụng.

- Tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nướcvà Ngân hàng cấp trên theo hệ thống về an toàn hoạt động, cấp tín dụng, thựchiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ.

- Phối hợp, cung cấp cho các đơn vị chức năngnắm tình hình danh sách đối tượng nợ xấu, nhất là các đối tượng chây ỳ khôngtrả nợ tổ chức tín dụng nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ kết quả triểnkhai xử l‎ý nợ xấu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

7. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo.

- Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn Lalàm đầu mối định kỳ báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 20/6 và20/12 hàng năm về tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiệncác Đề án và đề xuất giải pháp để đạt mục tiêu xử l‎ý nợ xấu của hệ thống các tổchức tín dụng.

- Các sở, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quanđịnh kỳ gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La trước ngày15/6 và 15/12 hàng năm về kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong việcthực hiện các Đề án và đề xuất giải pháp để đạt mục tiêu xử l‎ý nợ xấu của hệthống các tổ chức tín dụng.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghịcác cơ quan, đơn vị phản ánh về Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La đểtrình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.