BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2336/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀULỆ HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ -CP ngày 18 tháng 04năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaBộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 5525/ VPCP-KGVXngày 22 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội khoẻ Phù Đổngtoàn quốc lần thứ IX năm 2016;

Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinhviên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm2016, áp dụng từ cấp trường đến cấp quận, huyện, tỉnh, thành phố và toàn quốc.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. CácÔng (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Công tác học sinh, sinh viên, Kế hoạchTài chính, Giáo dục Trung học, Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liênquan, Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng các cấp, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạovà các thành viên tham gia Hội khoẻ Phù Đổng chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- VP Chính phủ (để b/c);
- BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính;
- TCTDTT – BVHTTDL;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các sở GDĐT, sở VHTTDL;
- Website của BGDĐT;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

ĐIỀU LỆ

HỘI KHOẺ PHÙĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2336 /QĐ-BGDĐTngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

1. Mục đích

Hội khoẻ Phù Đổng (viết tắt HKPĐ) là Đại hộiThể dục thểthao (TDTT) học sinh phổ thông nhằm:

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnhcuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thườngxuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nângcao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh;

- Góp phần thực hiện mụctiêu Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 04 tháng 11năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóaXI) về “Đổi mới căn bản,toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệphóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủnghĩa và hội nhập quốc tế”;

- Tổng kết, đánh giá côngtác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường phổ thông;

- Phát hiện năng khiếu vànhững tài năng thể thao của học sinh phổ thông nhằm bồi dưỡng đào tạo tài năngthể thao cho đất nước.

2. Yêu cầu

- Giám đốc các sở giáo dụcvà đào tạo phổ biến quán triệt mục đích, ý nghĩa của HKPĐ đến toàn thể cán bộ,giáo viên và học sinh trong toàn tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc Trung ương) vàchỉ đạo tổ chức HKPĐ các cấp theo quy định của Điều lệ với mục tiêu: Vận độngđông đảo học sinh tham gia rèn luyện thể lực, tăng cường sức khỏe đáp ứng nhiệmvụ học tập và giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Tăng cường cơ sở vật chất,sân tập, nhà tập và các trang thiết bị dụng cụ để phục vụ cho việc dạy và họcmôn thể dục, tổ chức các hoạt động TDTT ngoại khoá và thi đấu thể thao trongtrường học;

- Tổ chức HKPĐ từ cấp trườngtheo chu kỳ 1 năm/lần; cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọichung là cấp huyện) và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấptỉnh) theo chu kỳ 2 năm/lần. Trên cơ sở các môn thi của HKPĐ toàn quốc, tăng cườngcác môn thi thể thao dân tộc và các nội dung thi đơn giản phù hợp với đặc thù củatừng trường, từng địa phương với mục đích chủ yếu là nâng cao sức khoẻ rèn luyệnthể chất cho học sinh;

- HKPĐ các cấp phải được tổchức tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, phô trương, lãngphí;

-Thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/2002/CT -TTg, ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cựctrong các hoạt động thể dục thể thao và Chỉ thị số 33/2006/CT -TTg của Thủtướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục;

- Hàng năm, sở giáo dục vàđào tạo gửi kế hoạch tổ chức HKPĐ các cấp của địa phương và báo cáo kết quả cụthể của HKPĐ do đơn vị tổ chức về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO

1. HKPĐ cấp trường: Hiệu trưởngra quyết định thành lập Ban Tổ chức HKPĐ cấp trường, trong đó Hiệu trưởng làTrưởng Ban Tổ chức và các ủy viên gồm: Các giáo viên bộ môn thể dục, các giáoviên chủ nhiệm và cán bộ phụ trách đoàn, đội...

2. HKPĐ cấp huyện: Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp huyện (quận) ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạovà Ban Tổ chức HKPĐ cấp huyện.

- Phó Chủ tịch UBND huyện(quận) làm Trưởng ban Chỉ đạo;

- Trưởng phòng giáo dục vàđào tạo huyện (quận) làm Trưởng ban Tổ chức;

Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức gồm: Lãnh đạo,chuyên viên của phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện (quận), các cơ quan banngành liên quan.

3. HKPĐ cấp tỉnh: Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra Quyếtđịnh thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức HKPĐ cấp tỉnh.

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh(thành phố trực thuộc Trung ương) làm Trưởng ban Chỉ đạo;

- Giám đốc sở giáo dục vàđào tạo tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) làm Trưởng ban Tổ chức;

Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức gồm: Lãnh đạo,chuyên viên của sở giáo dục và đào tạo, sở văn hóa, thể thao, du lịch và các cơquan ban ngành liên quan.

4. HKPĐ cấp khu vực:

Sau khi được Ban Chỉ đạo HKPĐ toàn quốc ủy nhiệm đăng cai tổ chứckhu vực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra Quyết địnhthành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức HKPĐ cấp khu vực.

- Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương làm Trưởng ban Chỉ đạo HKPĐ khu vực;

- Giám đốc sở giáo dục vàđào tạo làm Trưởng ban Tổ chức HKPĐ khu vực;

Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức gồm: Lãnh đạo vàchuyên viên của sở giáo dục và đào tạo; sở văn hóa, thể thao, du lịch và các cơquan ban ngành liên quan của tỉnh, thành phố. Ngoài ra còn có sự tham gia củalãnh đạo và chuyên viên Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạovà Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. HKPĐ cấp toàn quốc:

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạovà Ban Tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ IX năm 2016.

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo làm Trưởng ban Chỉ đạo;

- Phó Chủ tịch UBND tỉnhNghệ An làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo kiêm Trưởng ban Tổ chức;

- Phó Chủ tịch UBND tỉnhThanh Hóa làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo và kiêm Phó Trưởng ban Tổ chức;

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Bộ, ngành liên quan vàUBND tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo trực tiếp và toàn diện côngtác tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ IX năm 2016.

Điều 3. CÁC MÔN VÀ NỘIDUNG THI ĐẤU Ở KHU VỰC, TOÀN QUỐC

1. Thi đấu tại khu vực (10môn)

1.1. Điền kinh: Tiểu học (TH)và Trung học cơ sở (THCS)nam, nữ;

1.2. Bơi: TH, THCS (nam, nữ);

1.3. Bóng bàn: TH, THCS (nam, nữ);

1.4. Cầu lông: THCS (nam, nữ);

1.5. Đá cầu: TH, THCS (nam, nữ);

1.6. Bóng chuyền (6 - 6): THCS ( nam, nữ);

1.7. Bóng đá:

- TH (5 người): Vòng loại (nam);

- THCS (7 người): Vòng loại (nam);

- Trung học phổ thông (THPT) (11 người): Vòng loại (nam);

- THPT (5 người): Vòng loại (nữ);

1.8. Bóng rổ: THCS (nam, nữ);

1.9. Thể dục: TH, THCS (nam, nữ, hỗn hợp);

1.10. Đẩy gậy: THCS (nam, nữ).

2. Thi đấu toàn quốc (15 môn)

2.1.Tại Nghệ An

2.1.1. Điền kinh: THPT (nam, nữ);

2.1.2. Cờ vua: TH, THCS và THPT, theo các lứa tuổi (nam, nữ);

2.1.3. Bóng chuyền: THPT (nam, nữ);

2.1.4. Bóng đá: Chung kết THPT (nam, nữ);

2.1.5. Karatedo: THCS, THPT (nam, nữ);

2.1.6. Taekwondo: THCS, THPT (nam, nữ);

2.1.7. Thể dục: TH, THCS (nam, nữ, hỗn hợp);

2.1.8. Đẩy gậy: THPT (nam, nữ).

2.2.Tại Thanh Hóa

2.2.1. Bơi: THPT (nam, nữ);

2.2.2. Bóng bàn: THPT (nam, nữ);

2.2.3. Cầu lông: THPT (nam, nữ);

2.2.4. Đá cầu: THPT (nam, nữ);

2.2.5. Pencak silat: THCS, THPT (nam, nữ);

2.2.6. Vovinam: THCS, THPT (nam, nữ);

2.2.7. Bóng rổ: THPT (nam, nữ);

2.2.8. Bóng đá: Chung kết TH (nam), THCS (nam).

3. Cấp trường, huyện, tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ vào số môn thể thao quy định tại HKPĐ toàn quốc và phongtrào thể thao, điều kiện cụ thể của địa phương, Điều lệ có thể qui định các nộidung môn thi đấu tại HKPĐ cấp trường, huyện, tỉnh cho phù hợp nhằm thu hút đôngđảo học sinh tham gia tập luyện và thi đấu.

Điều 4. ĐƠN VỊ VÀ ĐỐI TƯỢNG THAMGIA

1. Đơn vị tham gia: Mỗi sở giáo dục và đào tạo là mộtđơn vị tham gia

2. Đối tượng tham gia:

2.1. Đối tượng được tham gia:

a) Học sinh đang học tại các loại hình trường theo chương trình phổthông đầy đủ, bao gồm: Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổthông có nhiều cấp học(các trường công lập, bán công, dân lập, tưthục và trường phổ thông năng khiếu TDTT được thành lập theo “Quy chế tổ chứcvà hoạt động của trường, lớp năng khiếu TDTT trong giáo dục phổ thông” ban hànhtheo Quyết định số 32/2003/QĐ -BGD&ĐT ngày 11/7/2003) trong năm học2015 2016.

b) Học sinh có đủ sức khoẻ thi đấu môn thể thao mà học sinh đóđăng ký tham gia;

c)Học sinh THCS, THPT có kết quả xếp loại học lực từ trung bình trở lên và hạnhkiểm từ khá trở lên (không áp dụng đối với HS tiểu học).

2.2. Đối tượng không được tham gia:

- Những học sinh học tạitrung tâm giáo dục thường xuyên, các trường bổ túc văn hóa và các loại hình họctập khác;

- Những học sinh đã đoạt giải(huy chương Vàng, Bạc hoặc Đồng) tại các giải

vô địch quốc gia các môn thể thao do Tổng cục TDTT – Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch tổ chức hoặc ủy quyền tổ chức;

- Các vận động viên đã vàđang tham gia các giải Bóng đá: chuyên nghiệp (V-League), hạng nhất, hạngnhì quốc gia;

- Các vận động viên đã vàđang tham gia các giải Bóng chuyền Quốc gia: giải các đội mạnh và giải hạng A.

2.3. Quy định về độ tuổi như sau:

- Tiểu học: 11 tuổi trở xuống(sinh sau năm 2004);

+ Độ tuổi: 6 - 9 tuổi (sinh từ 01/01/2007 đến 31/12/2010);

+ Độ tuổi: 10 - 11 tuổi (sinh từ 01/01/2005 đến 31/12/2006);

- Trung học cơ sở: 15 tuổitrở xuống (sinh sau năm 2000);

+ Độ tuổi: 12 - 13 tuổi (sinh từ 01/01/2003 đến 31/12/2004);

+ Độ tuổi: 14 - 15 tuổi (sinh từ 01/01/2001 đến 31/12/2002);

- Trung học phổ thông: 18tuổi trở xuống (sinh sau năm 1997);

+ Độ tuổi: 17-18 tuổi (sinh từ 01/01/1998 đến 31/12/1999);

+ Độ tuổi: 16 tuổi (sinh sau năm 1999).

2.4. Học sinh đang học tại địa phương nào thì thi đấu cho địaphương đó. Riêng đối với những học sinh do các địa phương cử đi tập huấn ngắn hạndưới 01 năm tại các trung tâm thể thao quốc gia theo yêu cầu của Tổng cục Thể dụcthể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được ưu tiên thi đấu cho địa phương cử;Nếu địa phương cử học sinh đi tập huấn không rút về thì học sinh đó được quyềnthi đấu cho địa phương nơi học sinh đó đang theo học. Các sở giáo dục và đào tạo,các trường nơi những học sinh đó đang theo học phải có trách nhiệm hoàn thiệnvà cung cấp hồ sơ tham dự và không được gây cản trở cho các đơn vị đã cử VĐV đitập huấn.

2.5. Học sinh ở cấp học dưới quá tuổi theo qui định thì được phépthi đấu ở cấp học trên liền kề, nhưng không được vượt tuổi quy định ở cấp họcđó. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị, ở 01 cấp học và thi đấu01 môn thể thao.

Điều 5. ĐĂNG KÝ THAM GIA THI ĐẤU

1. Hồ sơ tham gia thi đấu

1.1. Danh sách học sinh đăng ký tham gia HKPĐ toàn quốc lần thứ IXnăm 2016 do Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ký tên và đóng dấu gồm:

- 01 bản đăng ký sơ bộ số lượng vận động viên (VĐV) sẽ tham giathiđấu các môn thể thao (theo mẫu 2);

- 02 bản đăng ký tổng hợp danh sách chính thức tham giaHKPĐ(mẫu 3);

- 02 bản đăng ký chi tiết cụ thể từng môn thi đấu (nam riêng, nữriêng cho từng cấp học), (theo mẫu 4);

- 02 ảnh (3x 4 cm) của mỗi thành viên trong đoàn (theo mẫu 5).

1.2. Giấy khai sinh bản chính hoặc giấy khai sinh bản sao theođúng quy định của Nhà nước. Thời gian sao giấy khai sinh phải trước tháng 8 năm2015.

1.3. Bản phô tô học bạ: trang 1 (có trích ngang: họ và tên, ngàytháng năm sinh, lớp, trường...vvv của học sinh) và trang có ghi kết quả học tập,rèn luyện năm học 2015-2016 của học sinh, có xác nhận, đóng dấu của hiệutrưởng nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp;

1.4. Học sinh từ 16 tuổi trở lên (sinh trước năm 2000) phải mangtheo chứng minh nhân dân để xuất trình khi kiểm tra nhân sự (không chấp nhận mọilý do không có chứng minh nhân dân). Riêng học sinh miền núi, vùng sâu, vùng xavà hải đảo chưa được cấp giấy chứng minh nhân dân được thay thế bằng các giấyxác nhận chưa được cấp chứng minh nhân dân có dán ảnh, đóng dấu giáp lai của Ủyban nhân dân xã.

1.5. Giấy khám sức khoẻ của từng học sinh do cơ quan y tế có thẩmquyền từ cấp huyện trở lên cấp và xác nhận có đủ sức khoẻ tham gia nội dung màhọc sinh sẽ thi đấu.

1.6. Phiếu thi đấu: (theo mẫu 1)

Ghi chú: Giấy khám sức khoẻ, phiếu thi đấu và học bạ pho to Ban Tổ chức sẽlưu giữ. Giấy khai sinh sẽ trả lại sau khi kết thúc HKPĐ.

2. Thời hạn đăng ký tham gia thi đấu tại khu vực và toàn quốc

2.1. Thời hạn đăng ký sơ bộ các nội dung của các môn thi đấu tạikhu vực (theo mẫu 2) trước ngày 31/12/2015.

2.2. Thời hạn đăng ký chính thức các nội dung của các môn thi đấutại khu vực (theo mẫu 4) trước ngày 31/01/2016.

2.3. Thời hạn đăng ký tổng hợp các môn thi đấu toàn quốc (theo mẫu3) trước ngày 15/5/2016.

2.4. Thời hạn đăng ký chi tiết các nội dung của các môn thi đấutoàn quốc (theo mẫu 4) trước ngày 15/6/2016.

Đăng ký gửi về theo 2 địa chỉ sau:

a) Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo- 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại và fax: (04) 38684485, Email:hkpdtq9@gmail.com

b) Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đăng cai tổ chức Hội khoẻ Phù Đổngkhu vực hoặc toàn quốc.

3. Các quy định khác

3.1. Chỉ tổ chức thi đấu khi mỗi nội dung của môn thi đấu phải cótối thiểu 03 VĐV của 3 đơn vị trở lên tham gia thi đấu.

3.2. Trang phục:

- Trang phục trình diễn đồng phục theo đoàn và phải in rõ tên đơn vịlên trang phục;

- Trang phục thi đấu theo quy định của Điều lệ, luật của môn thi đấuvà phải in rõ tên đơn vị lên trang phục.

3.3. Trưởng đoàn là lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo và các cán bộphụ trách từng môn thi phải là các cán bộ, giáo viên thuộc ngành giáo dục doGiám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định.

3.4. Huấn luyện viên và chỉ đạo viên từng nội dung thi do sở giáodục và đào tạo phối hợp với sở văn hóa, thể thao và du lịch quyết định.

3.5. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo phải chịu hoàn toàn trách nhiệmtrước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhân sự của đơn vị mình.

3.6. Đối với các môn thi tại khu vực, việc kiểm tra hồ sơ sẽ tiếnhành tại thời điểm thi (căn cứ kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm của học kỳI năm học 2015- 2016). Yêu cầu nhà trường ghi điểm vào phiếu điểm có xácnhận của giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng và có đóng dấu của nhà trường.

Điều 6. HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜIGIAN THI ĐẤU

1. Hình thức: Tổ chức 2 giai đoạn:

1.1. Giai đoạn 1: Thi đấu tại khu vực (5 khu vực).

1.2. Giai đoạn 2: Thi đấu toàn quốc, tại Nghệ An và Thanh Hóa.

2. Khu vực và địa điểm thi đấu của HKPĐ lần thứ IX năm 2016

HKPĐ lần thứ IX năm 2016 được chia 5 khu vực, gồm:

- Khu vực I: Tổ chức tại Phú Thọ, gồm 13 đơn vị: Phú Thọ, TuyênQuang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Cạn, LaiChâu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình;

- Khu vực II: Tổ chức tại Nam Định, gồm 12 đơn vị: Hà Nội, HảiPhòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, NinhBình, Nam Định, Vĩnh Phúc và Thái Bình;

- Khu vực III: Tổ chức tại Thanh Hóa, gồm 12 đơn vị: Thừa Thiên Huế,Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, NghệAn, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa;

- Khu vực IV: Tổ chức tại Bình Dương, gồm 13 đơn vị: Bình Dương, ĐồngNai, Lâm Đồng, Đăk Lắk, Gia Lai, Đăk Nông, Kon Tum, Bình Thuận, Bình Phước, TâyNinh, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh;

- Khu vực V: Tổ chức tại Cần Thơ, gồm 13 đơn vị: Đồng Tháp, LongAn, Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Vĩnh Long,Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang và Cần Thơ.

3. Thời gian

- Thời gian thi đấu khu vực: Từ ngày 01/3 đến ngày 30/4/2016. Riêngcác khu vực I, II và III có thể tổ chức thi đấu môn Bơi kết thúc trước 10/6/2016.Các đơn vị đăng cai tổ chức khu vực chủ động lập kế hoạch và thông báo thờigian tổ chức về Bộ trước ngày 31/12/2015.

- Thời gian tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ IX: Tháng 7, tháng 8 năm2016.

+ Tại tỉnh Thanh Hóa (dự kiến): Vào cuối tháng 7 (kết thúc trướcngày 30 tháng 7 năm 2016);

+ Tại tỉnh Nghệ An (dự kiến): Vào cuốitháng 7 và đầu tháng 8 (kết thúc trước ngày 10 tháng 8 năm 2016);

- Lễ Khai mạc (dự kiến): Ngày 01 tháng 8 năm 2016;

- Lễ Bế mạc (dự kiến): Ngày 10 tháng 8 năm 2016.

Điều 7. TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG

1. Điểm từng nội dung thi (cá nhân, đôi, đồng đội, tập thể) của từngmôn thi chỉ tính theo xếp hạng từ thứ 1 đến thứ 10, cách tính như sau:

- Xếp hạng 1=11 điểm; xếp hạng 2=9 điểm; xếp hạng 3=8 điểm; xếp hạng4=7 điểm; xếp hạng 5=6 điểm (thứ 5 đến thứ 8 đối với các nội dung thi theo thểthức loại trực tiếp); xếp hạng 6=5 điểm; xếp hạng 7=4 điểm; xếp hạng 8=3 điểm;xếp hạng 9=2 điểm (thứ 9 đến thứ 16 đối với các nội dung thi theo thể thức loạitrực tiếp); xếp hạng 10 =1 điểm;

- Đối với các nội dung được chia bảng thi đấu vòng tròn để chọn 2 độivào thi đấu vòng sau, được tính điểm như sau:

+ Hai bảng: Xếp hạng 3=6 điểm; xếp hạng 4=4 điểm; xếp hạng 5=2 điểm;

+ Bốn bảng: Xếp hạng 3=2 điểm.

2. Các môn thi kết thúc tại khu vực được trao huy chương, tính điểmtheo khoản 1 của Điều 7 của Điều lệ này (riêng môn bóng đá vòng loại ở khu vựcchỉ được tính điểm để cộng vào điểm toàn đoàn của HKPĐ).

3. Điểm thưởng: Đơn vị đăng cai HKPĐ khu vực được cộng 50 điểm.

Điểm các môn thi tập thể:

- Thi đấu tại khu vực: Bóng đá (11 người) nhân hệ số 3; Bóng đá (7người, 5 người), Bóng rổ, Bóng chuyền và Thể dục nội dung thi 8 người được nhânhệ số 2;

- Thi đấu toàn quốc: Bóng đá (11 người) nhân hệ số 5; Bóng đá (7người, 5 người), Bóng rổ, Bóng chuyền, Thể dục nội dung thi 8 người được nhân hệsố 3;

4. Điểm từng môn của HKPĐ:

- Điểm môn thi tại khu vực: Là tổng điểm các nội dung thi của mônthi mà đơn vị đạt được tại khu vực;

- Điểm môn thi toàn quốc: Là tổng điểm các nội dung thi của môn thimà đơn vị đạt được tại HKPĐ.

5.Xếp hạng môn thi: Được tính thứ tự từ cao xuống thấptheo tổng số điểm đạt được của các đơn vị. Nếu bằng điểm nhau sẽ xét theo tổngsố huy chương theo thứ tự huy chương Vàng, Bạc, Đồng của đơn vị đạt được tạikhu vực hoặc toàn quốc và cuối cùng là bốc thăm.

6. Điểm toàn đoàn của HKPĐ Khu vực: Là tổng điểm các môn thi củađơn vị đạt được tại HKPĐ cấp Khu vực.

7. Điểm toàn đoàn của HKPĐ toàn quốc lần thứ IX năm 2016: Là tổng điểmcác môn thi của đơn vị tại khu vực cộng với tổng điểm các môn thi toàn quốc(nhân hệ số 2) cộng với điểm thưởng và điểm giải bóng đá học sinh TH, THCS năm2013, 2014 và 2015, được tính theo công thức sau:

Điểm toàn đoàn = Tổng điểm khu vực + (Tổng điểm toàn quốc) x 2 + Điểmthưởng + Điểm Bóng đá (2013, 2014, 2015);

8. Xếp hạng toàn đoàn của HKPĐ toàn quốc lần thứ IX năm 2016 theo điểm:Được tính theo thứ tự từ cao xuống thấp theo tổng số điểm đạt được của các đơnvị. Nếu bằng điểm nhau sẽ xét theo tổng số huy chương theo thứ tự huy chươngVàng, Bạc, Đồng ở vòng thi toàn quốc sau đó tính đến vòng thi ở khu vực và cuốicùng là bốc thăm.

9. Xếp hạng toàn đoàn của HKPĐ toàn quốc lần thứ IX năm 2016 theohuy chương: Được tính theo thứ tự từ cao xuống thấp của tổng số huy chươngVàng, tổng số huy chương Bạc, tổng số huy chương Đồng đạt được tại HKPĐ Khu vựccộng tổng huy chương đạt được tại HKPĐ toàn quốc nhân hệ số 2, cách tính nhưsau:

Tổng HCV = Tổng HCV khu vực + (Tổng HCV toàn quốc) x 2;

Tổng HCB = Tổng HCB khu vực + (Tổng HCB toàn quốc) x 2;

Tổng HCĐ = Tổng HCĐ khu vực + (Tổng HCĐ toàn quốc) x 2;

Nếu tổng số huy chương vẫn bằng nhau thì tính theo thứ tự từ caoxuống thấp của tổng số HCV, tổng số HCB và tổng số HCĐ đạt được tại vòng thitoàn quốc.

Chương II

ĐIỀU LỆ TỪNGMÔN

Điều 8. MÔN ĐIỀN KINH

1. Đối tượng: Theo quy định tại mục 2, Điều 4 – Chương I củaĐiều lệ này.

2.Nội dung:

2.1.Thi đấu tại khu vực:

a)TH: Chạy 60m, bật xa tại chỗ (nam, nữ).

b)THCS:

- Nam:Chạy 100m, 200m, 400m,1500m, tiếp sức 4 x 100m, nhảy xa, nhảy cao;

- Nữ: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, tiếpsức 4 x 100m, nhảy xa, nhảy cao.

2.2.Thi đấu toàn quốc tại Nghệ An:

- THPT:

+Nam: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, tiếp sức 4 x 100m, nhảy cao, nhảyxa, đẩy tạ 5kg;

+Nữ: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, tiếp sức 4 x 100m, nhảy cao, nhảyxa, đẩy tạ 3kg.

3.Thể thức thi đấu: Cánhân, đồng đội

4.Số lượng tham gia:

-Học sinh học cấp học nào thì thi đấu ở cấp học đó, không được ghép thi ở cấp họckhác (trừ trường hợp Học sinh ở cấp họcdưới quá tuổi theo qui định thì được phép thi đấu ở cấp học trên liền kề).

- Mỗi đơn vị được đăng ký ở mỗi nội dung cá nhân là 02 VĐV (VĐV)và một đội tiếp sức (được lấy bất kỳ VĐV có tên trong đăng ký thi đấu). Mỗi VĐVđược dự thi tối đa 02 nội dung (Không kể nội dung tiếp sức).

- Đủ 03 vận động viên của 03 đơn vị trở lên ở mỗi nội dung thì mớitổ chức thi đấu nội dung đó.

5. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Điền kinh hiện hànhcủa Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Cách tính điểm và xếp hạng: Theo Điều 7 -Chương I của Điều lệ này.

7. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01giảiba cho mỗi nội dung thi.

Điều 9. MÔN BƠI

1. Đối tượng: Theo quy định tại mục 2, Điều 4 – Chương I củaĐiều lệ này.

2. Nội dung thi đấu:

2.1. Thi đấu tại khu vực:

a) TH:

- Bơi tự do: 50m, 100m (nam, nữ);

- Bơi ếch: 50m (nam, nữ);

- Bơi ngửa:50m (nam, nữ);

- Bơi tiếpsức: 4x50m tự do (nam, nữ).

b) THCS:

* Độ tuổi 12-13

- Bơi tựdo: 50m,100m (nam, nữ);

- Bơi ếch: 50m,100m (nam, nữ);

- Bơi ngửa:50m (nam, nữ);

- Bơi bướm:50m ( nam, nữ);

- Bơi tiếpsức: 4x50m tự do (nam, nữ);

* Độ tuổi 14-15

- Bơi tựdo: 50m,100m (nam, nữ);

- Bơi ếch: 50m,100m (nam, nữ);

- Bơi ngửa:50m, 100m (nam, nữ);

- Bơi bướm:50m (nam, nữ);

- Bơi tiếpsức: 4x100m tự do (nam,nữ), 4x50m hỗn hợp (nam, nữ).

2.2. Thi đấu toàn quốc tại Thanh Hóa:

- Bơi tựdo: 50m,100m, 200m (nam, nữ);

- Bơi ếch: 50m,100m, 200m(nam, nữ);

- Bơi ngửa:50m, 100m (nam, nữ);

- Bơi bướm:50m, 100m (nam, nữ);

- Hỗn hợp:200m (nam, nữ);

- Bơi tiếpsức: 4 x 100m tự do (nam, nữ).

3. Thể thức thi đấu:Thi cá nhân, đội tiếp sức.

4. Số lượng tham gia

- Trong mỗicự ly của từng lứa tuổi, mỗi đơn vị được cử 02 VĐV và một đội tiếp sức dự thi;

- Mỗi VĐVđược đăng ký thi đấu tối đa 03 cự ly (kể cả tiếp sức).

5. Luật thi đấu: Áp dụngLuật Bơi hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Cách tính điểm và xếp hạng:Theo Điều 7 - Chương I của Điều lệ này.

Điểm toàn đoàn của môn thi là tổng điểm củacác cá nhân của đơn vị đạt được ở khu vực và toàn quốc. Nếu bằng điểm nhau thìtính theo thứ tự: tổng điểm đạt được tại vòng thi đấu toàn quốc, sau đó tính đếntổng số huy chương Vàng, tổng số huy chương Bạc, tổng số huy chương Đồng đạt đượctại khu vực và toàn quốc.

7. Giải thưởng: 01 giảinhất, 01 giải nhì, 01giải ba cho mỗi nội dung thi.

Điều 10. MÔN BÓNG BÀN

1. Đối tượng: Theo quyđịnh tại mục 2, Điều 4 – Chương I của Điều lệ này.

2. Nội dung thi đấu:

2.1. Thi đấu tại khu vực:

- TH: Đơnnam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp và đồng đội nam, đồng đội nữ.

- THCS:

+ Độ tuổi: 12-13: Đơn nam, đơn nữ, đôinam, đôi nữ, đôi nam nữ;

+ Độ tuổi: 14-15: Đơn nam, đơn nữ, đôinam, đôi nữ, đôi nam nữ;

+ Đồng đội nam, đồng đội nữ (chung cho cả 2 độtuổi).

2.2. Thi đấu toàn quốc tại Thanh Hóa:

THPT: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôinữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ.

3. Thể thức thi đấu:

3.1. Giải đồng đội: Thi đấu 4 trận đơn và 1trận đôi và mỗi đội 03 VĐV, mỗi VĐV chỉ được thi đấu 2 trận.

Thứ tự trận đấu A gặp X, B gặp Y,đôi,

A hoặc B*gặp Z, C gặp X hoặc Y*

(* = Làngười không chơi trận đôi).

- Nếu cótrên 32 đội: Thi đấu loại trực tiếp;

- Nếu có từ32 đội trở xuống: Thi đấu theo 2 giai đoạn.

+ Giai đoạn I: Chia bảng thi đấu vòng tròn mộtlượt chọn đội nhất, nhì vào giai đoạn II (mỗi bảng không quá 5 đội, số lượng bảngtheo công thức 2n);

+ Giai đoạn II: Thi đấu loại trực tiếp cho đếntrận chung kết (theo mã trận đã được bốc thăm).

3.2. Giải đơn, giải đôi: Thi đấu loại trực tiếp

- TH vàTHCS: Các trận đều thi đấu trong 5 ván;

- THPT: Đơn thi đấu trong 7 ván; đôi và đồng đội thi đấu trong 5 ván;

(các VĐV cùng đơn vị không gặp nhau ở trậnthi đấu đầu).

4. Số lượng VĐV tham dự: Mỗiđơn vị được đăng ký số lượng VĐV tham dự ở mỗi cấp học như sau:

4.1. TH: 01 đội nam, 01 đội nữ (mỗi đội khôngquá 05 VĐV).

4.2. THCS: 01 đội nam, 01 đội nữ (mỗi độikhông quá 05 VĐV), giải đơn và đôi được chia thi đấu theo 02 lứa tuổi (12-13 tuổivà 14-15 tuổi) mỗi lứa tuổi được cử 02 đơn nam, 02 đơn nữ, 01 đôi nam, 01 đôi nữ,02 đôi nam nữ.

4.3. THPT: 01đội nam, 01 đội nữ (mỗi độikhông quá 05 VĐV).

4.4. Mỗi VĐV được phép thi đấu tối đa 02 nộidung không kể đồng đội.

5. Luật thi đấu:

5.1. Áp dụng Luật Bóng bàn hiện hành của Tổngcục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5.2. Quy định mỗi ván đấu: 11 điểm

5.3. Bóng thi đấu: Bóng Song Hỷ màu trắng cóđường kính 40mm.

5.4. Trang phục thi đấu:

- Đồng phụctrong thi đấu đồng đội và đôi;

- Trang phụckhông được trùng màu với màu của bóng thi đấu;

- Áo thi đấucủa các vận động viên khi tham gia giải đồng đội, đôi và đơn phải có tên đơn vịin đằng sau lưng.

6. Cách tính điểm và xếp hạng:Theo Điều 7 - Chương I của Điều lệ này.

Tính điểm để xếp hạng trong thi đấu vòngtròn: Thắng 2, thua 1, bỏ cuộc 0 điểm. Nếu 2 đội bằng điểm nhau đội thắng trậnđấu trực tiếp xếp trên, nếu có 3 đội trở lên bằng điểm nhau lần lượt sẽ tính tỷsố tổng trận thắng / trận thua, tổng ván thắng/ ván thua, tổng điểm thắng/ điểmthua của các đội đó với nhau.

7. Các quy định khác:

Chọn hạt giống: Các đơn vị đăng cai tổ chứcHKPĐ toàn quốc và khu vực được ưu tiên chọn làm hạt giống.

8. Giải thưởng: 01 giảinhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi.

Điều 11. MÔN CẦU LÔNG

1. Đối tượng: Theo quyđịnh tại mục 2, Điều 4 – Chương I của Điều lệ này.

2. Nội dung thi đấu:

2.1. Thi đấu tại khu vực:

THCS:

- Độ tuổi12-13: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp, đồng độinam, đồng đội nữ .

- Độ tuổi14-15: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp, đồng độinam, đồng đội nữ

2.2. Thi đấu toàn quốc tại Thanh Hóa:

THPT: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôinữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ.

3. Thể thức thi đấu:

3.1. Giải đồng đội: Thi đấu 2 trận đơn và 1trận đôi (mỗi trận thi đấu trong 3 ván) mỗi đội phải có tối thiểu 3 VĐV thamgia thi đấu.

- Nếu cótrên 32 đội: Thi đấu loại trực tiếp;

- Nếu có từ32 đội trở xuống: Thi đấu theo 2 giai đoạn.

+ Giai đoạn I: Chia bảng thi đấu vòng tròn mộtlượt chọn đội nhất, nhì vào giai đoạn II (mỗi bảng không quá 4 đội, số lượng bảngtheo công thức 2n);

+ Giai đoạn II: Thi đấu loại trực tiếp cho đếntrận chung kết (theo mã trận đã bốc thăm).

3.2. Giải đơn và giải đôi: Thi đấu loại trựctiếp

THCS và THPT: Các trận đều thi đấu trong 3ván.

4. Số lượng VĐV dự thi:

4.1. THCS: 01 đội nam, 01 đội nữ (mỗi đội đượcđăng ký 4 VĐV), giải đơn và giải đôi được chia và thi đấu theo 2 lứa tuổi ( 12-13và 14-15) mỗi lứa tuổi được cử 01 đôi nam, 01 đôi nữ, 02 đôi nam nữ phốihợp, 02 đơn nam, 02 đơn nữ.

4.2. THPT: 01 đội nam, 01 đội nữ (mỗi đội đượcđăng ký 4 VĐV), 01 đôi nam, 01 đôi nữ, 02 đôi nam nữ, 02 đơn nam, 02 đơn nữ.

4.3. VĐV được đăng ký tham gia thi đấu khôngquá 03 nội dung (kể cả đồng đội).

5. Luật thi đấu:

5.1. Áp dụng Luật Cầu lông hiện hành của Tổngcục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5.2. Các cá nhân cùng đơn vị không gặp nhautrong trận đầu tiên.

5.3. Cầu thi đấu: Do Ban Tổ chức quy định (sẽcó thông báo sau).

5.4. Trang phục: Đồng phục trong thi đấu đồngđội và đôi.

6. Cách tính điểm và xếp hạng: TheoĐiều 7 - Chương I của Điều lệ này.

Tính điểm thi đấu đồng đội để xếp hạng ở vòngI: Thắng 2, thua 1, bỏ cuộc 0 điểm. Nếu 2 đội bằng điểm nhau đội thắng trong trậnđấu trực tiếp xếp trên. Nếu có 3 đội trở lên bằng điểm nhau lần lượt sẽ tính tỷsố tổng trận thắng/ trận thua; tổng hiệp thắng/ hiệp thua; tổng điểm thắng/tổngđiểm thua của các đội đó với nhau.

7. Các quy định khác:

Chọn hạt giống: Các đơn vị đăng cai tổ chứcHKPĐ toàn quốc và khu vực được chọn làm hạt giống.

8. Giải thưởng: 01 giảinhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi.

Điều 12. MÔN ĐÁ CẦU

1. Đối tượng: Theo quyđịnh tại mục 2, Điều 4 – Chương I của Điều lệ này.

2. Nội dung thi đấu

2.1. Thi đấu tại khu vực:

- TH: Đơnnam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ;

- THCS: Đơnnam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đội nam 3 người, đội nữ 3 người.

2.2. Thi đấu toàn quốc tại Thanh Hóa:

THPT: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôinam nữ, đội nam 03 người, đội nữ 03 người.

3. Số lượng VĐV

3.1. Mỗi đơn vị được đăng ký một đội gồm 6VĐV nam và 06 VĐV nữ.

3.2. Mỗi đơn vị đăng ký 02 đơn nam và 02 đơnnữ; 01 đôi nam, 01 đôi nữ; 02 đôi nam nữ; 01 đội nam , 01 đội nữ ở mỗi nội dungthi.

3.3. Mỗi VĐV được tham gia tối đa 03 nộidung.

4. Thể thức thi đấu.

4.1. Thi đấu đội 3 người:Mỗi trận thi đấu được cử 06 VĐV (03 VĐV chính thức và 03 VĐV dự bị).

- Nếu cótrên 32 đội tham gia: thi đấu loại trực tiếp một lần thua;

- Nếu có32 đội trở xuống tham gia:

+ Vòng I: Chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt(để chọn đội nhất, nhì vào vòng II, mỗi bảng không quá 5 đội, số lượng bảngtheo công thức 2n);

+ Vòng II: Thi đấu loại trực tiếp cho đến trậnchung kết (theo mã trận đã được bốc thăm, nhất bảng này gặp nhì bảng kia).

4.2. Thi đấuđơn và đôi:

- Thi đấuloại trực tiếp một lần thua nếu có trên 8 VĐV hoặc 8 đội tham gia;

- Chia bảngthi đấu vòng tròn 1 lượt nếu có từ 8 VĐV hoặc 8 đội trở xuống tham gia;

Chọn nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu loại trựctiếp cho đến trận chung kết.

5. Luật thi đấu: Áp dụngtheo Luật thi đấu Đá cầu hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao - BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch.

5.1. Cầu thi đấu: Sử dụng quả cầu đá TLS(Thăng Long cũ).

5.2. Trang phục thi đấu: Đồng phục trong thiđấu đồng đội và đôi

5.3. Các VĐV cùng đơn vị không gặp nhau trongtrận thi đầu.

6. Cách tính điểm và xếp hạng: TheoĐiều 7 - Chương I của Điều lệ này.

7. Các quy định khác: Chọnhạt giống: Các đơn vị đăng cai tổ chức HKPĐ toàn quốc và khu vực được chọn làmhạt giống.

8. Giải thưởng: 01 giảinhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi.

Điều 13. MÔN CỜ VUA

1. Đối tượng: Theo quyđịnh tại mục 2, Điều 4 – Chương I của Điều lệ này.

2. Địa điểm thi đấu toàn quốc:Tại Nghệ An.

3. Nội dung thi đấu: Cờtiêu chuẩn, cờ nhanh cho tất cả các độ tuổi.

3.1.TH: 16 bộ huy chương (08 bộ huy chương cá nhân và 08 bộ huychương đồng đội), thi đấu theo 2 độ tuổi (6 - 9 tuổi, 10 - 11 tuổi).

3.2. THCS: 16 bộ huy chương (08 bộ huy chương cá nhân và 08 bộ huychương đồng đội), thi đấu theo 2 độ tuổi (12 - 13 tuổi, 14 - 15tuổi).

3.3. THPT: 16 bộ huy chương (08 bộ huy chương cá nhân và 08 bộ huychương đồng đội), thi đấu theo 2 độ tuổi (16 tuổi, 17 - 18 tuổi).

4. Thể thức thi đấu: Thicá nhân, đồng đội.

4.1. Theo hệ Thụy sĩ trong 7 ván nếu có từ 11 đến 20 VĐV hoặc 9 vánnếu có 21 VĐV trở lên. Trường hợp nếu có 10 VĐV trở xuống thì thi đấu vòng tròn1 lượt.

4.2. Thời gian thi đấu cho mỗi đấu thủ là: 90 phút để hoàn thànhván cờ đối với cờ tiêu chuẩn, 25 phút đối với cờ nhanh

5. Số lượng VĐV: Mỗi đơnvị được đăng ký 2 VĐV nam và 2 VĐV nữ ở mỗi độ tuổi, mỗi nội dung thi đấu.

6. Luật thi đấu: Theo LuậtCờ vua hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao -Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Cách tính điểm xếp hạng: TheoĐiều 7 - Chương I của Điều lệ này.

7.1. Xếp hạng cá nhân theo điểm, tổng điểm đối kháng trong nhóm bằngđiểm, hệ số Bucholz, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván cầm quân đen, số vánthắng bằng quân đen nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm xác định thứ hạng.

7.2. Xếp hạng đồng đội: Tổng điểm đạt được theo xếp hạng của 02VĐV nam hoặc 2 VĐV nữ ở mỗi độ tuổi, nếu bằng nhau thì tính tổng thứ hạng, nếubằng nhau thì đội có VĐV xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên.

7.3. Xếp hạng toàn đoàn: Theo tổng điểm đạt được của các đội, tổngthứ hạng của các đội, thứ hạng đội nữ 6-9 tuổi.

8. Giải thưởng: 01 giảinhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi.

Điều 14. MÔN BÓNG CHUYỀN

1. Đối tượng: Theo quyđịnh tại mục 2, Điều 4 – Chương I của Điều lệ này.

2. Nội dung thi đấu:

2.1. Thi đấu tại khu vực THCS: Bóng chuyền nam, nữ (6-6).

2.2. Thi đấu toàn quốc tại Nghệ An: Bóng chuyền nam, nữ THPT (6 -6).

3. Thể thức thi đấu: Thiđấu theo thể thức 3 hiệp thắng 2; mỗi hiệp 25 điểm, riêng hiệp quyết thắng (hiệp3) thi đấu 15 điểm.

3.1. Nếu có từ 32 đội trở xuống thi đấu theo phương thức sau:

- Giai đoạn I: Chia bảng đấuvòng tròn 1 lượt để chọn 2 đội nhất, nhì các bảng vào giai đoạn II (mỗi bảngkhông quá 5 đội, số lượng bảng theo công thức 2n);

- Giai đoạn II: Đấu loại trựctiếp cho đến trận chung kết (theo mã trận đã được bốc thăm).

3.2. Nếu có trên 32 đội: Đấu loại trực tiếp cho đến trận chung kết.

4. Số lượng VĐV: Mỗi đơnvị được đăng ký ở mỗi cấp học 01 đội nam và 01 đội nữ (mỗi đội gồm 12 VĐV).

5. Luật thi đấu:

5.1. Áp dụng Luật Bóng chuyền hiện hành của Tổng cục Thể dục thểthao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5.2. Bóng thi đấu: Sẽ do Ban Tổ chức quyết định.

6. Cách tính điểm và xếp hạng:Theo Điều 7 - Chương I của Điều lệ này.

6.1. Cách tính điểm trong đấu vòng tròn: Theo Luật Bóng chuyền hiệnhành.

6.2. Xếp hạng: Theo luật Bóng chuyền hiện hành.

7. Các quy định khác:

Chọn hạt giống: Các đơn vị đăng cai HKPĐ toàn quốc và khu vực đượcưu tiên chọn làm hạt giống.

8. Giải thưởng: 01 giảinhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi.

Điều 15. MÔN BÓNG ĐÁ

1. Đối tượng: Theo quyđịnh tại mục 2, Điều 4 – Chương I của Điều lệ này.

2. Địa điểm thi đấu toàn quốc:

- Thi chung kết toàn quốc:Bóng đá nam TH (5 người) và Bóng đá nam THCS (7 người) tại Thanh Hóa;

- Thi chung kết toàn quốc:Bóng đá nam THPT (11 người) và Bóng đá nữ THPT (5 người) tại Nghệ An.

3. Nội dung: Bóng đá5 người, 7 người và Bóng đá 11 người.

3.1. TH: Bóng đá nam 5 người

3.2. THCS: Bóng đá nam 7 người

3.3. THPT:

- Bóng đá nữ 5 người;

- Bóng đá nam 11 người.

4. Số lượng VĐV: Mỗi đơn vị được đăngký:

4.1.TH: 01 đội gồm 12 VĐV.

4.2.THCS: 01 đội gồm 14 VĐV.

4.3.THPT:

- 01 đội nữ gồm 12 VĐV;

- 01 đội nam gồm 20 VĐV.

4.4. Tại vòng chung kết mỗi đội được phép thay thế bổ sung một sốcầu thủ chính thức nhưng không quá 1/3 số cầu thủ đã đăng ký thi đấu tại khu vực.

5. Thể thức thi đấu: Mônbóng đá của các cấp học đều thi đấu vòng loại tại khu vực để chọn đội vào chungkết, không trao huy chương, vẫn được tính điểm ở khu vực để cộng vào điểm chungcủa HKPĐ.

5.1. Tại khu vực: Thể thức thi đấu do Ban Tổ chức khu vực quy địnhcho phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi khu vực để chọn 3 đội (nhất, nhì, ba)của mỗi nội dung vào vòng chung kết.

5.2. Tại vòng chung kết: (chung cho các cấp học và giới tính).

Gồm 16 đội cho mỗi nội dung (15 đội xếp thứ nhất, nhì, ba ở mỗikhu vực và 1 đội của đơn vị đăng cai HKPĐ toàn quốc lần thứ IX)

5.3. Giai đoạn I: 16 đội bốc thăm chia 4 bảng A, B, C, D (mỗi bảng4 đội) đấu vòng tròn 1 lượt chọn đội nhất, nhì vào đấu tiếp giai đoạn II.

5.4. Giai đoạn II:

- 8 đội đấu tứ kết (4 trận) quy định như sau:

+ Trận 1: nhất bảng A gặp nhì bảng B;

+ Trận 2: nhất bảng C gặp nhì bảng D;

+ Trận 3: nhất bảng B gặp nhì bảng C;

+ Trận 4 : nhất bảng D gặp nhì bảng A.

- Bán kết: 4 đội thắng ở tứkết gặp nhau:

+ Đội thắng trận 1 gặp đội thắng trận 2;

+ Đội thắng trận 3 gặp đội thắng trận 4.

- Chung kết: 2 đội thắng ởtrận bán kết gặp nhau để xếp hạng nhất - nhì, 2 đội thua ở bán kết đồnghạng ba.

6. Luật thi đấu:

6.1. Áp dụng Luật Bóng đá: 5 người, 7 người, 11 người hiện hành củaLiên đoàn Bóng đá Việt Nam.

6.2. Chọn làm hạt giống: Các đội bóng của đơn vị đăng cai tổ chứcHKPĐ toàn quốc và các đội xếp thứ nhất các khu vực.

6.3. Bóng thi đấu: Do Ban Tổ chức quy định.

6.4. TH: Bóng số 4 (bóng nẩy dùng cho thi đấu trong nhà).

6.5. THCS, THPT (nam, nữ): Bóng số 5.

6.6. Đối với TH: Thi đấu trong 2 hiệp mỗi hiệp 20 phút, tính cả thờigian bóng ngoài cuộc (giữa 2 hiệp nghỉ 10 phút).

6.7. Đối với THCS và nữ THPT: Thi đấu trong 2 hiệp mỗi hiệp 25phút, tính cả thời gian bóng ngoài cuộc (giữa 2 hiệp nghỉ 10 phút).

6.8. Đối với nam THPT: Thi đấu trong 2 hiệp mỗi hiệp 35 phút, tínhcả thời gian bóng ngoài cuộc (giữa 2 hiệp nghỉ 15 phút).

6.9. Giầy thi đấu: Thi đấu trong nhà dùng giầy bata đế cao su thường.Thi đấu ngoài trời có thể dùng giầy đế mềm có núm chống trơn. Đối với bóng đá namTHPT, dùng giầy da chuyên dùng cho bóng đá sân lớn (11người).

6.10. Phải có bọc ống quyển theo quy định của Luật bóng đá hiệnhành(đối với tất cả các cấp học, kể cả nữ).

7. Cách tính điểm: Theo Điều 7 - Chương I củaĐiều lệ này.

7.1. Tính điểm để xếp hạng giai đoạn 1 đấu vòng tròn: Thắng 3 điểm- thua 0 điểm – hoà 1 điểm.

7.2. Xếp hạng giai đoạn 1:

* Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quảcủa các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:

- Số điểm;

- Hiệu số bàn thắng và số bàn thua;

- Tổng số bàn thắng.

Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

* Nếu các chỉ số trên bằng nhau, thì tiếp tục xét các chỉ số củatoàn bộ các trận đấu trong giải theo thứ tự:

- Hiệu số của tổng số bàn thắng và tổng số bàn thua;

- Tổng số bàn thắng.

Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

* Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, sẽ tổ chức bốc thăm để xác định độitrên.

7.3. Giai đoạn 2 thi đấu theo thể thức loại trực tiếp không có trậnhoà. Nếu hoà trong 2 hiệp chính sẽ thi đá phạt luân lưu để xác định đội thắng(không đá hiệp phụ).

7.4. Tính điểm vào kết quả HKPĐ toàn quốc:

- Điểm các đơn vị đạt được tại giải bóng đá HKPĐ học sinh TH vàTHCS toàn quốc Cup Milo từ năm 2013, 2014 và 2015;

- Điểm của các đơn vị đạt được tại khu vực: Đội đạt giải nhất khu vựcđược 11 điểm, hạng nhì 9 điểm, hạng ba 8 điểm. Các đội thứ ba vòng bảng được 6 điểm,các đội thứ tư vòng bảng được 4 điểm; nếu ở khu vực do ít đội tham gia thì đấuvòng tròn 1 lượt, đội nhất được 11 điểm, đội nhì 9 điểm và lùi dần 1 điểm chocác đội xếp hạng sau tiếp theo. Các đội bóng của đơn vị đăng cai tổ chức HKPĐtoàn quốc (Nghệ An, Thanh Hóa) ở mỗi bậc học được vào thẳng vòng chung kết được11 điểm /1 đội như đội nhất khu vực;

- Tại vòng chung kết: Đội nhất được 11 điểm, nhì được 9 điểm, hai độiba cùng được 8 điểm. Các đội thua ở tứ kết cùng được 6 điểm. Các đội thứ bavòng bảng được 3 điểm, đội thứ tư vòng bảng được 1 điểm (hệ số theo quy định tạimục 4, Điều 7- Chương I của Điều lệ này).

8. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giảiba cho mỗi nội dung thi.

Điều 16. MÔN KARATEDO

1. Đối tượng: Theo quyđịnh tại mục 2, Điều 4 – Chương I của Điều lệ này.

2. Địa điểm thi đấu toàn quốc:tại Nghệ An

3. Tính chất: Thi đấucá nhân và đồng đội.

4. Nội dung:

4.1.THCS:

- Thi Kata đồng đội nam 03 VĐV;

- Thi Kata đồng đội nữ 03VĐV;

- Thi Kata cá nhân: Mỗi đơnvị được đăng ký 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ;

- Thi Kumite đồng đội nam:05 VĐV + 02 dự bị;

- Thi Kumite đồng đội nữ: 03VĐV + 01 dự bị;

- Thi Kumite cá nhân nam vàcá nhân nữ mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV tham gia cho mỗi hạng cân:

+ Nam: Đến 40kg, đến 45kg, đến 50kg, đến 55kg, đến 60kg, đến 65kg;

+ Nữ: Đến 36kg, đến 40kg, đến 44kg, đến 48kg, đến 52kg, đến 56kg.

4.2. THPT:

- Thi Kata Đồng đội nam: 03VĐV;

- Thi Kata Đồng đội nữ: 03VĐV;

- Thi Kata Cá nhân: 01 VĐVnam, 01 VĐV nữ;

- Thi Kumite Đồng đội nam:05 VĐV nam + 02 dự bị;

- Thi Kumite Đồng đội nữ:03 VĐV + 01 dự bị;

- Thi Kumite cá nhân nam vàcá nhân nữ mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV dự thi ở mỗi hạng cân:

+ Thi Kumite cá nhân nam ở các hạng cân: Đến 45kg, đến 50kg, đến55kg, đến 60kg, đến 65kg, đến 70kg;

+ Thi Kumite cá nhân nữ ở các hạng cân: Đến 40 kg, đến 44kg, đến47kg, đến 50kg, đến 55kg, đến 60kg.

5. Luật thi đấu: Áp dụngtheo Luật mới của liên đoàn Karatedo thế giới (WKF) do Tổng cục Thể dục thể thao,Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành năm 2015.

* Các VĐV phải được trang bị bắt buộc:

- Quần áo thi đấu Karatedođúng quy định;

- Các dụng cụ bảo vệ: Bịtrăng, Crokulle, găng thi đấu 02 loại màu xanh, đỏ;

- Đai thi đấu 2 loại xanh đỏ;

- Bảo vệ ống quyển + bànchân 2 màu xanh, đỏ.

6. Cách tính điểm và xếp hạng: TheoĐiều 7 - Chương I của Điều lệ này.

7. Giải thưởng: 01 giảinhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi

Điều 17. MÔN TAEKWONDO

1. Đối tượng: Theo quyđịnh tại mục 2, Điều 4 – Chương I của Điều lệ này.

2. Địa điểm thi đấu toàn quốc:Tại Nghệ An

3. Tính chất thi đấu: Đốikháng cá nhân và đồng đội (nam, nữ); quyền cá nhân, đôi nam – nữ và đồng đội(nam, nữ).

4. Nội dung thi đấu :

4. Nội dung thi đấu :

4.1. Đối kháng cá nhân:

- Lứa tuổi THCS:

+ Nam: dưới 33kg, 37kg, 41 kg, 45 kg, 49 kg, 53kg, 57kg, 61kg, 65kg;

+ Nữ : dưới 29kg, 33kg, 37 kg, 41 kg, 44 kg, 47kg, 51kg, 55kg,59kg;

- Lứa tuổi THPT:

+ Nam : dưới 45kg, 48kg, 51kg, 55kg, 59kg, 63kg, 68kg 73kg, 78kg;

+ Nữ : dưới 42kg, 44kg, 46kg, 49kg, 52kg, 55kg, 59kg, 63kg, 68kg.

4.2. Đối kháng đồng đội THPT:

- Đồng đội nam 1: không quá 48 kg; trên 48kg đến 51kg; trên 51kg đến55kg;

- Đồng đội nam 2: trên 55kg đến 59kg; trên 59kg đến 63kg; trên63kg đến 68 kg;

- Đồng đội nữ 1: không quá 44kg; trên 44kg đến 46kg; trên 46kg đến49kg;

- Đồng đội nữ 2: trên 49kg đến 52kg; trên 52kg đến 55kg; trên 55kgđến 59kg.

4.3. Thi quyền tiêu chuẩn (standard poomsae) cá nhân nam, cá nhânnữ; đồng đội nam, đồng đội nữ và đôi nam- nữ.

- Lứa tuổi THCS:

+ Vòng loại và tứ kết thi 02 bài quyền: bốc thăm 02 trong 08 bàiquyền Taegeuk 4, 5, 6,7,8, Koryo, Keumgang, Taebaek;

+ Vòng bán kết và chung kết thi 02 bài quyền: bốc thăm 02 trong 06bài quyền còn lại.

- Lứa tuổi THPT:

+ Vòng loại và tứ kết thi 02 bài quyền: bốc thăm 02 trong 07 bàiquyền Taegeuk 6,7,8, Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon;

+ Vòng bán kết và chung kết thi 02 bài quyền: bốc thăm 02 trong 05bài quyền còn lại.

5. Thể thức thi đấu: Đấuloại trực tiếp

6. Số lượng VĐV:

6.1. Thi đấu đối kháng và quyền cá nhân: Mỗi đơn vị được cử 01 VĐVtham gia thi đấu ở mỗi hạng cân và 01 VĐV tham gia thi đấu quyền ở mỗi cấp học.

6.2. Thi đấu đối kháng đồng đội: Mỗi đơn vị chỉ được phép tham dự01 trong 04 nội dung (nam, nữ) thi đấu đối kháng đồng đội.

6.3. Thi quyền: Mỗi đơn vị chỉ được phép cử thi đấu 03 trong 05 nộidung thi đấu quyền của THCS và THPT.

7. Luật thi đấu:

Áp dụng Luật của Liên đoàn Teakwondo thế giới do Tổng cục Thể dụcThể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

7.1. Các đơn vị đăng cai tổ chức HKPĐ toàn quốc và khu vực được ưutiên chọn làm hạt giống.

7.2. Thời gian thi đấu:

- THCS : 3 hiệp x 1 phút00, giữa các hiệp nghỉ 1 phút;

- THPT: 3 hiệp x 1 phút 30,giữa các hiệp nghỉ 1 phút.

8. Các quy định khác :

8.1. Phải có võ phục Taekwondo có in tên đơn vị ở trước ngực và lưngáo.

8.2. Quần áo phải sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, không để móng tay,móng chân dài.

8.3. Phải có trang thiết bị bảo vệ cá nhân (ống tay, ống chân,kuki).

9. Cách tính điểm và xếp hạng: TheoĐiều 7 - Chương I của Điều lệ này.

10. Giải thưởng: 01 giảinhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi.

Điều 18. MÔN PENCAKSILAT

1. Đối tượng: Theo quy định tại mục 2, Điều 4 –Chương I của Điều lệ này.

2. Địa điểm thi đấu toàn quốc: tại Thanh Hóa

3. Tính chất thi đấu: Thiđấu cá nhân và thi đấu biểu diễn (đồng đội).

4. Nội dung thi đấu :

* Đối kháng cá nhân: cá nhân nam và cá nhân nữ mỗi đơn vị đượcđăng ký 01 VĐV tham gia cho mỗi hạng cân:

- THCS: Lứa tuổi từ 12 đến15 tuổi:

+ Đối kháng Nam, 12 hạng cân: 30kg,32kg, 34kg, 36kg, 38kg, 40kg,42kg, 44kg, 46kg, 48kg, 50kg và 52kg;

+ Đối kháng Nữ, 9 hạng cân: 30kg, 32kg, 34kg, 36kg, 38kg, 40kg,42kg, 44kg và 46kg.

- THPT: Lứa tuổi từ 16 đến 18 tuổi:

+ Đối kháng Nam, 11 hạng cân: 45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg,63kg, 66kg, 69kg, 72kg và 75kg;

+ Đối kháng Nữ, 8 hạng cân: 45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg,63kg và 66kg.

+ Biểu diễn Nam: Tunggal, Ganda và Regu;

+ Biểu diễn Nữ: Tunggal, Ganda và Regu.

Mỗi nội dung phải có từ 3 đơn vị trở lên mớitổ chức thi đấu.

5. Thể thức thi đấu:

- Thi đấucá nhân loại trực tiếp (Knock-out). Trao giải nhất, nhì và hai hạng ba cho nộidung đối kháng;

- Trao giải nhất, nhì và một giải ba cho nộidung biểu diễn.

6. Số lượng VĐV:

- Nội dung thi đấu Tanding một vận động viênchỉ được phép tham dự một hạng cân;

- Nội dung thi đấu Senni một vận động viênchỉ được phép tham dự hai nội dung;

- Mỗi đơn vị tham dự từ 5 vận động viên trởlên phải có 1 trọng tài, 10 vận động viên trở lên phải có 2 trọng tài theo đội.

7. Luật thi đấu:

- Áp dụngLuật hiện hành của Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Các đơnvị đăng cai tổ chức HKPĐ toàn quốc và khu vực được ưu tiên chọn làm hạt giống.

8. Các quy định khác:

- Các vận động viên phải nắm, biết kỹ thuật và luật thi đấu PencakSilat, tư cách đạo đức tốt;

- Chứng minh thư nhân dân (hoặc giấy xác nhận của Trung tâm,Trường);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ (do y tế bệnh viện, phòng khám đa khoa,ngành chứng);

- Nộp 3 ảnh mầu cỡ 3 x 4cm;

- Các trang thiết bị phục vụ cho thi đấu gồm: quần áo thi đấuPencak Silat và các dụng cụ bảo vệ cho vận động viên;

- Trường hợp có khiếu nại chỉ có huấn luyện viên trưởng mới cóquyền khiếu nại bằng văn bản và lệ phí kèm theo: 500.000VNĐ;

- Các khiếu nại về nhân sự phải nộp đơn khiếu nại trước khi bốcthăm xếp lịch thi đấu;

- Nếu khiếu nại về kỹ thuật phải nộp đơn ngay trong vòng 10 phútsau khi trận đấu kết thúc;

- Mọi cá nhân, đơn vị phải tuyệt đối phục tùng quyết định của BanTổ Chức về những vấn đề khiếu nại;

- Đơn vị tham dự: Tự túc toàn bộ kinh phí ăn, ở, đi và về trongthời gian thi đấu cho các thành viên đoàn mình. Mua bảohiểm cho các vận động viên tham gia thi đấu giải.

9. Cách tính điểm và xếp hạng: TheoĐiều 7 - Chương I của Điều lệ này.

10. Giải thưởng:

- Trao giải nhất, nhì và hai hạng ba cho nộidung đối kháng;

- Trao giải nhất, nhì và một giải ba cho nộidung biểu diễn.

Điều 19. MÔN VOVINAM

1. Đối tượng: Theoquy định tại mục 2, Điều 4 – Chương I của Điều lệ này.

2. Địa điểm thi đấu toàn quốc:tại Thanh Hóa

3. Nội dung: Thi quyềnvà thi đấu đối kháng

3.1. Phần thi quyền:

3.1.1.THCS:

- Đơn luyện nam: Tứ trụ quyềnvà Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp;

- Đơn luyện nữ: Long hổ quyềnvà Tinh hoa lương nghi kiếm pháp;

- Song luyện nam: Song luyện1;

- Song luyện nữ: Song luyện1.

3.1.2. THPT:

- Đơn luyện nam: Ngũ mônquyền và Tứ tượng côn pháp ;

- Đơn luyện nữ: Long hổ quyềnvà Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp;

- Song luyện nam: Song luyệnsố 3;

- Song luyện nữ: Song luyệnsố 3;

- Đa luyện nam: Đa luyệntay không và Đa luyện vũ khí;

- Đa luyện nữ: Đa luyện taykhông và Đa luyện vũ khí;

- Đòn chân tấn công nam: Mỗiđơn vị cử một đội gồm 4 VĐV, mỗi VĐV thi 4 đòn chân;

- Tự vệ nữ: Thực hiện tốithiểu 12 đòn, không quá 3 phút;

- Kết quả bài thi được đánhgiá bằng tổng số điểm của 3/5 trọng tài giám định (bỏ điểm cao nhất và thấp nhất);

- Cách xếp hạng: xếp hạngtheo thứ tự từ điểm cao đến điểm thấp cho từng bài thi. Nếu có 2 hay nhiều VĐV,tập thể bằng điểm nhau thì xét VĐV, tập thể nào có 1,2…/5 trọng tài cho điểmcao hơn sẽ được xếp thứ hạng trên. Nếu vẫn bằng nhau thì xếp đồng hạng.

3.2. Phần thi đấu đối kháng:

3.2.1. THCS:

- Nam thi 5 hạng cân: Trên36 kg đến 39 kg, trên 39 kg đến 42 kg, trên 42 kg đến 45 kg, trên 45 kg đến 48kg, trên 48 kg đến 51 kg;

- Nữ thi 5 hạng cân: Trên36 kg đến 39 kg, trên 39 kg đến 42 kg, trên 42 kg đến 45 kg, trên 45 kg đến 48kg, trên 48 kg đến 51 kg.

3.2.2. THPT:

- Nam thi6 hạng cân: Trên 36 kg đến 39 kg, trên 39 kg đến 42 kg, trên 42 kg đến 45 kg,trên 45 kg đến 48 kg, trên 48 kg đến 51 kg và trên 51 kg đến 54 kg;

- Nữ thi 6 hạngcân: Trên 36 kg đến 39 kg, trên 39 kg đến 42 kg, trên 39 kg đến 42 kg, trên 42kg đến 45 kg, trên 45 kg đến 48 kg, trên 48 kg đến 51 kg, trên 51 kg đến 54 kg.

4. Thể thức thi đấu: Thi đấuloại trực tiếp một lần thua.

5. Số lượng VĐV tham gia:

5.1. Thi Quyền:

- Mỗi đơn vị được đăng kýtham gia 01 VĐV hoặc một đội ở mỗi nội dung (một bài) thi;

- Mỗi VĐV chỉ được đăng kýthi đấu tối đa 2 nội dung.

5.2. Thi đấu đối kháng: Mỗi đơn vị được cử 01 VĐV thi đấu ở 1 hạngcân.

6. Luật thi đấu và thời gian thi đấu:

6.1. Luật thi đấu:Áp dụng Luật thi đấuVovinam do Tổng cục TDTT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành năm 2009.

6.2. Trang phục: Quần áo võ phục, binh khí, bảo hiểmhạ bộ, răng, băng tay của VĐV đơn vị tự trang bị (áo giáp, găng tay, mũ bảohộ do Ban Tổ chức trang bị).

6.3. Các VĐV đăng ký ở hạng cân nào thì bốc thăm,xếp lịch thi đấu ở hạng cân đó. Ban tổ chức sẽ bố trí cân để các VĐV cân thử, điềuchỉnh danh sách đăng ký chính thức trước buổi họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch.

6.4. Các VĐV tham gia thi đấu đối kháng trong ngàysẽ cân chính thức vào 7 giờ sáng cùng ngày, những VĐV thừa cân sẽ bị loại, VĐVcòn lại thắng kỹ thuật.

6.5. Thời gian thi đấu đối kháng:

- THCS: mỗi trận thi đấu 3hiệp, mỗi hiệp 1 phút 30, nghỉ giữa các hiệp 1 phút;

- THPT: mỗi trận thi đấu 3hiệp, mỗi hiệp 2 phút, nghỉ giữa các hiệp 1 phút.

7. Cách tính điểm và xếphạng: Theo Điều 7 – Chương I của Điều lệ này.

8. Giải thưởng: 01 giảinhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi

Điều 20. MÔN BÓNG RỔ

1. Đối tượng: Theo quyđịnh tại mục 2, Điều 4 – Chương I của Điều lệ này.

2. Nội dung thi đấu: Đồngđội nam, nữ.

2.1. Thi đấu tại khu vực: THCS nam, nữ.

2.2. Thi đấu toàn quốc tại Thanh Hóa: THPT nam, nữ.

3. Thể thức thi đấu: Đồngđội nam và nữ

3.1. Có từ 32 đội trở xuống (thi đấu vòng tròn 1 lượt theo bảng)

- Giai đoạn 1: Chia bảng đấuvòng tròn tính điểm, chọn nhất, nhì bảng vào giai đoạn II;

- Giai đoạn 2: Đấu loại trựctiếp cho đến trận chung kết (nhất bảng này gặp nhì bảng kia).

3.2. Có trên 32 đội: Đấu loại trực tiếp

4. Số lượng VĐV:Mỗiđơn vị được đăng ký ở mỗi cấp học 01 đội nam và 01 đội nữ (mỗi đội gồm 12 VĐV).

5. Luật thi đấu:

5.1. Áp dụng Luật Bóng rổ quốc tế hiện hành năm 2015 của Tổng cụcThể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5.2. Bóng thi đấu: Do Ban Tổ chức quy định.

5.3. Các đơn vị đăng cai tổ chức HKPĐ khu vực và toàn quốc được ưutiên chọn làm hạt giống.

6. Cách tính điểm và xếp hạng:Theo Điều 7- Chương I của Điều lệ này.

Tính điểm và xếp hạng: theo Luật Bóng rổ hiện hành.

7. Giải thưởng: 01 giảinhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi

Điều 21. MÔN THỂ DỤC

1. Đối tượng dự thi và lứa tuổi: Theoquy định tại mục 2, Điều 4 - Chương I của Điều lệ này.

2. Nội dung: Bao gồm 3nội dung cho các cấp học TH (Lớp 1-3), TH (Lớp 4-5), THCS, THPT.

- Bài qui định Thể dục cơ bản;

- Bài Thể dục Aerobic tự chọnnhóm 3 người;

- Bài Thể dục Aerobic tự chọnnhóm 8 người.

2.1. Thi đấu tại khu vực:

- Tiểu học: + Nhóm 1: Lớp1 – 3 (3 nội dung);

+ Nhóm 2: Lớp 4 – 5 (3 nội dung).

- THCS: Lớp 6 – 9 (3 nộidung).

2.2.Thi đấu toàn quốc tại Nghệ An: THPT: Lớp 10 -12(3 nội dung).

3. Số lượngVĐV:

- Vận động viên chỉ được phép đăng ký tham gia thi đấu ở một nhómtuổi duy nhất;

- Mỗi VĐV chỉ được phép tham dự tối đa 2 nội dung cho mỗi nhóm tuổi;

- Mỗi đơn vị địa phương, tỉnh, thành, ngành đều được phép tham giathi đấu ở các cấp học và đăng ký tham dự tối đa:

+ 01 Bài quy định: 8 VĐV(nam/ nữ/ hỗn hợp) + 3 VĐV dự bị;

+ 01 Bài Tự chọn 8 người: 8VĐV (nam/ nữ/ hỗn hợp) + 3 VĐV dự bị;

+ 01 Bài Tự chọn 3 người: 3VĐV (nam/ nữ/ hỗn hợp) + 1 VĐV dự bị.

4. Thể thức thi đấu: Đồng đội

5. Luật thi đấu:

- Đánh giá bài thi theo luật chấm điểm Thể dục Aerobic Hội Khỏe PhùĐổng do Liên đoàn Thể dục Việt Nam ban hành năm2015.

- Cấu trúc bài thi áp dụng Quy định cấu trúc bài thi theo Luật Thểdục Aerobic Hội Khỏe Phù Đổng do Liên đoàn Thể dục Việt Nam ban hành năm 2015.

6. Cách tính điểm và xếp hạng: TheoĐiều 7 - Chương I của Điều lệ này.

7. Giải thưởng: 01giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi.

Ngoài những quy định trên đây, những yêu cầu cụ thể của môn Thể dụcáp dụng theo Luật Thể dục Aerobic Hội Khỏe Phù Đổng do Liên đoàn Thể dục ViệtNam ban hành năm 2015.

Điều 22. MÔN ĐẨY GẬY

1. Đối tượng dự thi và lứa tuổi:Theo qui định của mục 2, Điều 4, Chương I của Điều lệ này.

1.1. Thi đấu tại khu vực: THCS.

- Nam thi đấu 6 hạng cân: Đến41kg, trên 41kg đến 44kg, trên 44kg đến 47kg, trên 47kg đến 50kg, trên 50kg đến53kg, trên 53kg đến 56 kg;

- Nữ thi đấu 6 hạng cân: Đến 35kg, trên 35kg đến 38kg, trên 38kg đến41kg, trên 41 đến 44kg, trên 44kg đến 47kg , trên 47 đến 50kg.

1.2.Thi đấu toàn quốc tại Nghệ An: THPT

- Nam thi đấu 8 hạng cân: Đến44 kg, trên 44 kg đến 47kg, trên 47 kg đến 50 kg, trên 50 kg đến 53 kg, trên 53kg đến 56 kg, trên 56 kg đến 59 kg, trên 59 kg đến 62 kg, trên 62 kg đến 65 kg;

- Nữ thi đấu 8 hạng cân: Đến41kg, trên 41kg đến 44kg, trên 44 kg đến 47kg, trên 47kg đến 50kg, trên 50kg đến53kg, trên 53kg đến 56kg, trên 56kg đến 59kg, trên 59kg đến 62kg.

2. Thể thức thi đấu :Tuỳ theo số lượng VĐV tham dự Ban Tổ chức sẽ quy định thể thức thi đấu.

3. Số lượng VĐV tham gia:

Mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV thi đấu cho mỗi hạng cân.

4. Luật thi đấu:  Áp dụngLuật thi đấu môn Đẩy gậy hiện hành, do Tổng cục Thể dục thể thao - BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

5. Cách tính điểm và xếp hạng:Theo Điều 7 - Chương I của Điều lệ này.

6. Khen thưởng: 01 giảinhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi hạng cân.

Chương III

KHIẾUNẠI - KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

Điều 23. KHIẾU NẠI

1. Các khiếu nại về chuyên môn, kỹ thuật

1.1. Chỉ có lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại.Khi khiếu nại phải có văn bản nộp cho Ban Trọng tài cuộc thi khi xảy ra sự cố.Các khiếu nại về chuyên môn, kỹ thuật, luật do Ban Trọng tài cuộc thi xử lý, giảiquyết tại chỗ. Ban trọng tài cuộc thi phải giải quyết trước khi buổi thi kếtthúc. Mọi cá nhân, đơn vị có liên quan phải phục tùng các quyết định của Ban Trọngtài cuộc thi về những vấn đề khiếu nại. Nếu thấy chưa thoả đáng có quyền khiếunại lên Ban Tổ chức HKPĐ, nhưng không được cố tình kéo dài cuộc thi hoặc bỏ cuộc.

1.2. Không giải quyết các khiếu nại về chuyên môn đối với môn Thểdục.

2. Các khiếu nại về nhân sự:

Chỉ có Trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại và phải có văn bản nộpcho Ban Tổ chức cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ giải quyết tại chỗ, trường hợp chưa cóđủ điều kiện xử lý ngay sẽ bảo lưu để thẩm tra và xử lý sau (chậm nhất là 30ngày sau khi HKPĐ toàn quốc kết thúc) và thông báo lại với đơn vị có đơn khiếunại bằng văn bản.

Điều 24. KHEN THƯỞNG

1.Căn cứ vào kết quả thi đấu của từng cá nhân và tập thểcác đơn vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng như sau:

1.1. Tặng Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và giải thưởng cho các cánhân, đồng đội đạt thành tích nhất, nhì, ba theo Điều lệ từng môn.

1.2. Tặng cờ nhất, nhì, ba và giải thưởng của từng môn thi trongchương trình HKPĐ cho các đơn vị tại khu vực và toàn quốc (tính theo điểm các nộidung thi của môn đó tại khu vực và toàn quốc)

1.3. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cáccán bộ, thành viên Ban Tổ chức có thành tích xuất sắc tại HKPĐ Toàn quốc.

1.4. Cấp Giấy chứng nhận “Huy chương” cho các học sinh đạt thànhtích xếp hạng từ thứ nhất đến thứ ba ở các nội dung thi của HKPĐ.

1.5. Tặng cờ và giải thưởng cho 10 đơn vị có thành tích xuất sắc(được xếp hạng theo điểm từ 1 đến 10) và 20 đơn vị có thành tích khá (được xếphạng theo điểm từ 11 đến 30) trong HKPĐ Toàn quốc.

1.6. Tặng cờ cho 10 đơn vị có thành tích thi đấu cao nhất tại HKPĐ(theo thứ tự xếp hạng về tổng số điểm) cho 19 tỉnh miền núi, Tây Nguyên là cáctỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, TuyênQuang, Lạng Sơn, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, ĐăkNông, Lâm Đồng, Bắc Giang, Phú Thọ, (không tặng cờ cho các đơn vị đã nhận cờ xuấtsắc hoặc cờ khá).

1.7. Tặng giải thưởng cho các VĐV phá kỷ lục HKPĐ và huấn luyệnviên của các đơn vị đó.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ cho 10 đơn vị được xếphạng từ 1 đến 10 (theo kết quả tổng sắp huy chương của các đơn vị đạt được tạiHKPĐ).

3. Đối với các trường, quận, huyện, tỉnh, thành phố có phong tràoHội khoẻ Phù Đổng xuất sắc được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen (có văn bảnhướng dẫn riêng).

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho các sở giáo dục vàđào tạo và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc về công tác giáo dục thể chấtgiai đoạn 2012 – 2016 (có văn bản hướng dẫn riêng).

Điều 25. KỶ LUẬT

1. Bất kỳ cá nhân, đơn vị nào vi phạm Điều lệ, những quy định củaBan Tổ chức HKPĐ, Ban Tổ chức các cuộc thi khu vực và từng môn thể thao trongchương trình HKPĐ và có hành vi bỏ cuộc, kích động bỏ cuộc, tự ý kéo dài thờigian trong mọi tình huống tùy theo mức độ vi phạm sẽ áp dụng hình thức kỷ luậttừ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu của VĐV, quyền chỉ đạo, huỷ bỏthành tích thi đấu của cá nhân vi phạm và thành tích của đồng đội có cá nhân viphạm.

2. Khiếu nại sai sự thật sẽ bị cảnh cáo và đơn vị có đơn tố cáosai sự thật sẽ bị trừ 30 điểm trong tổng số điểm HKPĐ của đơn vị đó.

3. Ban Tổ chức HKPĐ sẽ kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo không xếploại thi đua theo tiêu chí đánh giá công tác thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạođối với đơn vị có vi phạm, chuyển Thanh tra Bộ xử lý theo mức độ vi phạm, thôngbáo toàn quốc và kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trungương xử lý kỷ luật đối với các cán bộ phụ trách đơn vị có vi phạm theo tinh thầncủa Chỉ thị 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về “chốngtiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao”.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2336/QĐ-BGDĐT 2015 Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX 2016