ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2336/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 24 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘITHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghịđịnh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn côngbố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểmsoát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hộitại Tờ trình số 2306/TTr-SLĐTBXH ngày 19tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính ban hành mớitrong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dâncấp xã.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp xã

1

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Bảo trợ xã hội

Ủy ban nhân dân cấp xã