ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2337/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀÁN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH THÁI BÌNH THAM GIA XÂY DỰNG NÔNGTHÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thựchiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X vềnông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2009/NQ-CP ngày11/9/2009 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thựchiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăngcường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nôngthôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đuaCả nước chung sức xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Namgiai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 18/2/2013của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minhtham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/4/2011 củaBan Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, địnhhướng đến năm 2020;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh:Số 1004/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015;định hướng đến năm 2020; số 2480/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 ban hành Kế hoạch tổchức thực hiện Phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; số 2489/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thái Bìnhgiai đoạn 2012-2020;

Xét đề nghị của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niênCộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tại Tờ trình số 23 TTr/ĐTN ngày 23/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án Đoàn Thanh niên Cộngsản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 -2020, với các nội dung cụ thể như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Quan điểm.

Xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của các cấp,các ngành và toàn xã hội, trong đó có vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản HồChí Minh (sau đây viết tắt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh). Việc tham gia xây dựngnông thôn mới của tổ chức Đoàn được xác định dựa trên những quan điểm sau:

- Tham gia xây dựng nông thôn mới là trách nhiệmcủa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Thái Bình. Các cấp bộ Đoàn phải xác địnhviệc tuyên truyền, vận động, tổ chức cho thanh niên tham gia xây dựng nông thônmới là một trong những hoạt động trọng tâm của tổ chức Đoàn.

- Tham gia xây dựng nông thôn mới vừa phát huy vaitrò xung kích của tuổi trẻ, vừa tạo ra môi trường tốt hơn đảm bảo cho sự pháttriển toàn diện của tuổi trẻ.

- Các hoạt động của Đoàn và tuổi trẻ tham gia xâydựng nông thôn mới phải được tổ chức rộng khắp, thường xuyên, thu hút đông đảođoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, có giải pháp, mô hình, công trình, phầnviệc cụ thể, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

2. Mục tiêu.

a) Mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức cho thanhthiếu nhi về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước; phát huymạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia thực hiệncác tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi chủtrương xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Thông qua hoạt động tham gia xây dựngnông thôn mới, tiếp tục tạo sự chuyển biến về chất lượng tổ chức Đoàn TNCS HồChí Minh trên địa bàn nông thôn; tăng tỷ lệ tập hợp và đa dạng hóa các hìnhthức hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, chăm lo việc cải thiện đờisống vật chất và tinh thần cho thanh thiếu nhi ở nông thôn.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2015:

+ 100% tổ chức Đoàn các cấp thực hiện hiệu quả côngtác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

+ 100% thanh niên nông thôn được tuyên truyền, tưvấn về nghề nghiệp và việc làm.

+ 100% cơ sở Đoàn hàng năm có hoạt động hoặc côngtrình, phần việc xây dựng nông thôn mới.

+ 100% Đoàn xã có đội hình thanh niên xung kíchtham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đội thanh niên tình nguyện bảovệ môi trường.

+ Hàng năm, 100% Đoàn xã tổ chức cho đoàn viênthanh niên đóng góp ngày công tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

+ Hàng năm, 100% Đoàn xã xếp loại khá trở lên.

- Đến năm 2020:

+ Tổ chức Đoàn hỗ trợ và giúp đỡ 13.000 hộ thanhniên vay vốn phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững.

+ 100% thanh niên nông thôn được tiếp cận kiến thứcvề khoa học kỹ thuật; hội nhập quốc tế; cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư sảnxuất của Nhà nước, của tỉnh, của địa phương.

+ Mỗi năm, tổ chức Đoàn hỗ trợ, giúp đỡ xây dựngđược tối thiểu 01 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên có doanh thu từ 100triệu đồng trở lên.

+ Hàng năm, 100% cơ sở Đoàn xã tổ chức cho đoànviên thanh niên tham gia huy động nguồn lực, đóng góp ngày công xây dựng mớihoặc duy tu, sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới.

+ Phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ Đoàn xã đảmbảo độ tuổi, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và chính trị.

+ Phấn đấu đến năm 2020, 100% thanh niên nông thônđạt phổ cập Trung học phổ thông.

3. Thời gian và tiến độ thực hiện Đề án.

a) Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2013 đến năm2020.

b) Tiến độ thực hiện Đề án: Đề án “Đoàn TNCS Hồ ChíMinh tỉnh Thái Bình tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020” đượctriển khai thực hiện gắn với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thônmới” và Cuộc vận động “Tuổi trẻ Thái Bình chung tay xây dựng nông thôn mới”; Đềán triển khai được chia thành 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2013-2015.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2016-2020.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về xâydựng nông thôn mới.

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyêntruyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vềmục đích, ý nghĩa và nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nôngthôn mới thông qua các phương tiện truyền thông như báo, đài, Website Tỉnh đoànThái Bình (tinhdoanthaibinh.vn), bản tin Thanh niên Thái Bình…

- Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi Đoàn,chi Hội; đưa nội dung xây dựng nông thôn mới vào nội dung sinh hoạt hàng thángcủa chi Đoàn, chi Hội. Tổ chức các diễn đàn “Tuổi trẻ chung tay xây dựngnông thôn mới” phát huy vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên trongviệc đưa ra các sáng kiến, giải pháp tham gia xây dựng nông thôn mới hiệu quả.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin xây dựng cácchuyên mục tuyên truyền về mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, các phươngpháp hay, sáng kiến, sáng tạo ở cơ sở và các hoạt động nổi bật của Đoàn Thanhniên tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức sơ kết, hội nghị chuyên đề đánh giá rútkinh nghiệm, đồng thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của ĐoànThanh niên các cấp.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng caonăng lực, kiến thức cho đội ngũ tuyên truyền viên của Đoàn, Hội về xây dựngnông thôn mới.

- Hàng năm tổ chức các hoạt động tuyên dương, vinhdanh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tham gia xây dựng nông thôn mới thôngqua trao các giải thưởng, liên hoan thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi, gặpgỡ điển hình thanh niên nông thôn làm theo lời Bác…

2. Tập trung triển khai thực hiện các tiêu chíxây dựng nông thôn mới phù hợp với lợi thế của tổ chức Đoàn Thanh niên.

2.1. Tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan nôngthôn

* Tiêu chí về giao thông và thủy lợi (tiêuchí 2 và 3)

- Các cơ sở Đoàn và Đoàn viên thanh niên vận độnggia đình, và nhân dân hiến đất, góp đất, xung kích đi đầu trong việc giải tỏa,di dời, dịch chuyển tường bao, hàng rào, cổng nhà… chỉnh trang đường làng, ngõxóm; huy động ngày công tham gia nâng cấp, sửa chữa, làm mới và cứng hóa cáctuyến đường giao thông liên thôn, liên xóm; hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnhkhó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng theo quy hoạch xây dựng nông thônmới.

- Hàng năm phối hợp với ngành nông nghiệp tổ chứccác hoạt động khơi thông dòng chảy; tổ chức ra quân làm thủy lợi nội đồng, nạovét kênh mương nội đồng; bê tông hóa hệ thống kênh mương.

* Tiêu chí về nhà ở dân cư (tiêu chí 9)

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến chínhsách của Nhà nước hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nghèo; tích cực vận động các nguồnlực; huy động đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ngày công tu sửa và xâymới Nhà Nhân ái cho các gia đình chính sách, cựu Thanh niên xung phong, giađình có hoàn cảnh khó khăn.

2.2. Xung kích tham gia bảo vệ môi trường nôngthôn

* Tiêu chí về môi trường (tiêu chí 17)

- Tiếp tục thành lập, củng cố, duy trì và nâng caohiệu quả hoạt động của các đội hình thanh niên xung kích, thanh niên tìnhnguyện bảo vệ môi trường; các tổ hợp tác thanh niên bảo vệ môi trường, đội tìnhnguyện xanh, lực lượng tình nguyện viên thu gom rác thải ở nông thôn.

- Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, giữ gìnvệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom xử lý rác thải; trồng và chăm sóc cây xanhtheo quy hoạch của địa phương. Đăng ký đảm nhận các đoạn đường thanh niên tựquản xanh - sạch - đẹp.

- Tập huấn kiến thức, kỹ năng nâng cao nhận thứcbảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh cho thanh thiếu nhi; hướng dẫn các hộgia đình sử dụng nước sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, xử lý rơm rạ rácthải nông nghiệp bằng chế phẩm vi sinh.

2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ,tham gia phát triển kinh tế ở nông thôn

* Tiêu chí về giáo dục (tiêu chí 14)

- Tăng cường tổ chức các hoạt động tư vấn hướngnghiệp cho thanh niên giúp thanh niên có nhận thức, định hướng đúng về nghềnghiệp và việc làm. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn tham giacác lớp đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theoQuyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;vận động doanh nghiệp, các cơ sở dạy nghề tổ chức đào tạo nghề miễn phí chothanh niên nghèo theo nhu cầu. Hỗ trợ thanh niên tìm việc làm sau khi ra nghề(thông qua sàn giao dịch việc làm; ngày hội việc làm, các chương trình liên kếtđào tạo …) theo Đề án 103“Hỗ trợ thanh niên học nghề và giải quyết việc làmgiai đoạn 2008-2015” của Chính phủ.

- Phối hợp mở các lớp đào tạo kỹ năng sống chothanh niên, học sinh; xây dựng và giới thiệu các giải thưởng, các nguồn quỹ họcbổng giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường các hoạt độngphối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục thanhthiếu nhi.

* Tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất(tiêu chí 13)

- Phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹthuật, đặc biệt là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, môi trường, chếbiến nông sản, thực phẩm, vật liệu mới cho đoàn viên, thanh niên. Hỗ trợ vàkhuyến khích thanh niên nông thôn phát triển kinh tế gia đình, đi đầu trongchuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chủ động phát triển sản xuất nông nghiệptheo hướng hàng hóa, đặc biệt phát triển mô hình kinh tế gia trại, trang trại;giữ gìn và phát huy các ngành nghề truyền thống của địa phương; lựa chọn nhữngnghề mới, phù hợp với phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng.

- Tổ chức các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, hướngnghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên; xây dựng và tổ chức hoạt động cáccâu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, giúp thanh niên có điều kiệnhọc tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế; xây dựngvà phát triển các mô hình thanh niên liên kết phát triển kinh tế phù hợp vớiđiều kiện thực tế của địa phương như: Tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, tổtiết kiệm và vay vốn, tổ dịch vụ thanh niên, trang trại trẻ, làng thanh niênlập nghiệp…

- Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngânhàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm và cácngân hàng thương mại khác để hướng dẫn thanh niên vay vốn phát triển sản xuất,kinh doanh. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ, đội, nhóm trợ vốngiúp nhau lập nghiệp trong thanh niên, phát huy nội lực và đẩy mạnh phong tràotiết kiệm, tích lũy của đoàn viên, thanh niên, động viên đông đảo thanh niênnông thôn mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

2.4. Về tham gia xây dựng đời sống văn hóa nôngthôn

* Tiêu chí về văn hóa (tiêu chí 16)

- Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ,thể dục thể thao trong thanh thiếu nhi. Phối hợp khai thác và sử dụng có hiệuquả các điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu vuichơi ở cơ sở.

- Thành lập các đội tuyên truyền thanh niên; nhómtuyên truyền ca khúc cách mạng; phát triển các loại hình câu lạc bộ gia đìnhtrẻ, câu lạc bộ tiền hôn nhân, câu lạc bộ kỹ năng xã hội và các câu lạc bộ sởthích nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi ởnông thôn.

- Hỗ trợ các cơ sở Đoàn ở nông thôn thành lập cáctổ, trung tâm tư vấn pháp lý cung cấp thông tin, kiến thức về pháp luật, tìnhyêu, hôn nhân, gia đình và tệ nạn xã hội, các biện pháp phòng tránh trong thanhniên nông thôn.

- Tổ chức cho thanh niên đi đầu trong giữ gìn vàphát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bài trừ các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếpsống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội… góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

2.5. Xung kích giữ gìn an ninh, trật tự trên địabàn nông thôn

* Tiêu chí về an ninh, trật tự xã hội (tiêuchí 19)

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi nông thôn. Vận động đoàn viên, thanhniên ký cam kết không vi phạm pháp luật; thường xuyên tổ chức các hoạt độngbiểu dương, nêu gương cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc thamgia giữ gìn an ninh trật tự.

- Củng cố và thành lập các đội hình thanh niên làmnòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn như: Độithanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đội thanhniên xung kích phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đội thanh niên tìnhnguyện thắp sáng niềm tin… Xây dựng các mô hình cổng trường an toàn - xanh -sạch - đẹp …

- Mỗi đoàn xã có mô hình giúp đỡ thanh niên chậmtiến, thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cuộc sống cộng đồng.

- Thường xuyên chủ động nắm bắt tình hình tư tưởngcủa thanh niên, dư luận xã hội về thanh niên; kịp thời tuyên truyền, giáo dụcvà ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

2.6. Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; tíchcực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền ở nông thôn

* Tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trịvững mạnh (tiêu chí 18)

- Tập trung củng cố Ban chấp hành Đoàn xã và cácchi đoàn; lựa chọn cán bộ có năng lực, nhiệt tình, gắn bó với địa phương làmcông tác Đoàn ở cơ sở; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạtđộng cho đội ngũ bí thư chi đoàn và Đoàn cơ sở; từng bước chuẩn hóa đội ngũ cánbộ Đoàn, Hội, Đội.

- Tích cực đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạtcủa Đoàn, chú trọng việc việc tổ chức sinh hoạt theo các chuyên đề. Quan tâm pháttriển đoàn viên mới và quản lý đoàn viên trên địa bàn; đa dạng các hình thứccâu lạc bộ, đội, nhóm để tập hợp thanh thiếu niên; khuyến khích đoàn viên đanghọc tập trong các nhà trường, công tác trong các cơ quan tham gia các hoạt độngcủa Đoàn trên địa bàn nông thôn.

- Thông qua các phong trào, lựa chọn, bồi dưỡng cácnhân tố tích cực, đoàn viên ưu tú để giới thiệu phát triển đảng, tham gia vàohệ thống chính trị tại cơ sở. Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanhniên xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; tham gia thựchiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thểnhân dân khác tham gia giám sát hoạt động của chính quyền trên các lĩnh vựckinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh …

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kinh phí thực hiện Đề án: Từ nguồn kinhphí thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nguồn lồngghép các chương trình, dự án Trung ương Đoàn; nguồn lồng ghép các chương trình,dự án, ngân sách địa phương, huy động xã hội hóa.

2. Ngân sách nhà nước: Căn cứ mục tiêu vàcác giải pháp của Đề án, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Ban Thường vụ các huyện,thành Đoàn và các cấp bộ Đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thểcủa từng năm để thực hiện.

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng nhiệm vụ và dự toán thực hiện Đề ántừng năm, tổng hợp gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình các cấp cóthẩm quyền phê duyệt.

- Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn phối hợp vớiPhòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế thành phố, các phòng,ban, ngành liên quan xây dựng nhiệm vụ và dự toán thực hiện Đề án từng nămtrình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh:

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề ánvới sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và địaphương liên quan trong việc tổ chức triển khai Đề án.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án cụ thể hàng nămchỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh triển khai, thực hiện.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn xây dựng nhiệm vụ và dự toán thực hiện Đề án từng năm trình duyệt theo quyđịnh.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các vấn đề phát sinhtrong quá trình triển khai; kiến nghị những thay đổi, điều chỉnh cần thiết phùhợp với thực tế của từng thời kỳ; hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quảthực hiện; 02 năm sơ kết 01 lần và tổng kết khi Đề án kết thúc.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minhtỉnh trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và nhu cầu kinh phí thực hiệnĐề án theo cơ chế quản lý của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thônmới để trình duyệt theo quy định.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động thủy lợi nội đồng,khơi thông dòng chảy; tổ chức các lớp khuyến nông, tập huấn chuyển giao khoahọc kỹ thuật và tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, cơ chế chính sách mớicủa tỉnh cho đoàn viên thanh niên.

- Xây dựng phương án hỗ trợ và nhân rộng các môhình kinh tế thanh niên sản xuất hàng hóa nông nghiệp chủ lực của tỉnhđảm bảo hiệu quả.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Phốihợp bố trí kinh phí thực hiện Đề án đã được duyệt theo từng năm cho Đoàn Thanhniên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh để triển khai thực hiện theo quy định.

4. Sở Nội vụ:

- Tham mưu đề án thu hút trí thức trẻ tình nguyệnvề công tác tại các địa phương nhất là xã khó khăn nhằm bồi dưỡng, đào tạo cungcấp cán bộ nguồn cho hệ thống chính trị tại địa phương.

- Tham mưu tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡngnghiệp vụ cho đội ngũ công chức trẻ ở nông thôn; đặc biệt là đội ngũ Bí thưĐoàn xã và Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã.

5. Sở Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn, hỗtrợ Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoahọc; phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên,xây dựng các mô kinh tế thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên nghiên cứu,ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển kinh tế.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu làm tốtcông tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và định hướng nghềnghiệp cho học sinh, sinh viên; làm tốt công tác phổ cập giáo dục cho thanhthiếu nhi theo đúng độ tuổi; chính sách cho đội ngũ Bí thư Đoàn các trườngTrung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp dạy nghề,giáo viên - Tổng phụ trách Đội.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Tham mưu đềán về Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ và thanh niênnông thôn; chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền cấp huyện, cấp xã tăngcường các hoạt động tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới của Đoàn Thanh niên,hỗ trợ xây dựng các chuyên trang, chuyên mục của Đoàn Thanh niên trong tham giaxây dựng nông thôn mới.

8. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ,thể dục thể thao… nhằm nâng sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần cho thanhthiếu nhi tại địa bàn dân cư.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động thu hút đoàn viênthanh niên tích cực tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bàitrừ các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễhội… thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

9. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Tham mưu bố trí một số nguồn kinh phí cho ĐoànThanh niên thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Phối hợp tổ chức các lớp tư vấn, hướng nghiệp,dạy nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho thanh niên nông thôn.

10. Công an tỉnh:

- Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vậnđộng thanh thiếu nhi tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninhTổ quốc”; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phòng chống tội phạm và tệ nạn xãhội trên địa bàn nông thôn.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡthanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cuộc sống cộng đồng.

11. Liên minh Hợp tác xã: Phối hợp tổ chứccác hoạt động hỗ trợ kiến thức, kỹ thuật, tư vấn nghề nghiệp và hướng dẫn cáchthức phát triển sản xuất kinh doanh giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp. Xâydựng và phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên trên các lĩnh vực;nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả ở các địa phương.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Hàngnăm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương cho các cấp bộ Đoàn triểnkhai thực hiện đề án; chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp củađịa phương phối hợp với Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện các nội dung Đề ántheo từng năm.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh, các đoàn thể chính trị-xã hội: Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sảnHồ Chí Minh tỉnh trong triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin vàTruyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và Xã hội; Giámđốc Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tácxã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng Ban, ngành, đoànthể, đơn vị có liên quan và Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnhchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đoàn;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, NN, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên