ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 15 tháng 3 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NGUỒN NGÂNSÁCH TỈNH NĂM 2010 SANG NĂM 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26-11-2003;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23-6-2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6-6-2003 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchNhà nước; Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18-11-2008 của Bộ Tài chính hướngdẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhànước hằng năm;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Côngvăn số 385/TC-QLNS ngày 10-3-2010 về việc đề nghị chuyển nguồn ngân sách cấptỉnh năm 2010 sang năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển nguồn nhiệm vụ chi thườngxuyên năm 2010 sang năm 2011: 362.578.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi hai tỷ,năm trăm bảy mươi tám triệu đồng), cụ thể như sau:

1. Chuyển nguồn tập trung chưa phân bổhoặc chưa thực hiện hết trong năm 2010: 302.974.000.000 đồng

Trong đó:

- Nguồn kinh phí Chương trình MTQG, Trung ương bổsung mục tiêu: 64.223.000.000 đồng.

- Nguồn kinh phí cân đối ngân sách cấp tỉnh: 174.560.000.000đồng.

- Nguồn thu từ tiền sử dụng rừng: 64.191.000.000đồng.

(Chi tiết tại biểu số 01)

2. Nhiệm vụ đã giao đơn vị dự toán chưathực hiện đề xuất chuyển nguồn bổ sung dự toán 2011 cho các Sở, ban, ngành: 59.604.000.000đồng

(Chi tiết tại biểu số 02)

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnhhướng dẫn triển khai thực hiện.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan sớm triển khai vàđẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi được chuyển nguồn sang năm 2011,đảm bảo không để kinh phí chuyển nguồn qua nhiều năm.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhànước tỉnh; các Sở, Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KTTH
(T. Hà, Chấn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2011 chuyển nguồn ngân sách tỉnh Kom Tum năm 2010 sang năm 2011