BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 234TC/TCT/QĐ

Hà Nội , ngày 29 tháng 3 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU TỐI THIỂU ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI XE HAI BÁNH GẮN MÁY MỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ thẩm quyền và nguyên tắc định giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định tại Điều 7 Nghị định số 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ;
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Thương mại;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu đối với một số loại xe gắn máy mới, cụ thể như sau:

- Xe DREAM II : 1475 USD/ chiếc xe mới

- Xe SUZUKI CRYSTAL : 1050 -

- Xe SUZUKI ROJAL : 1110 -

- Xe CUSTOM C70 : 1410 -

- Xe CITI Hàn Quốc : 1075 -

- Xe MINSK (Nga) : 265 -

- Xe ASTREA PRIMA (INDONEXIA): 950 -

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành đối với các lô hàng nhập khẩu có tờ khai hàng nhập khẩu đăng ký với Cơ quan Hải quan từ ngày 1/1/1995.

Những trường hợp đã nộp theo giá tính thuế tối thiểu cũ cao hơn giá tối thiểu tại Quyết định này thì Cơ quan Hải quan tính lại thuế phải nộp cho đơn vị theo giá tối thiểu quy định tại Quyết định này. Trường hợp đủ điều kiện áp dụng giá tính thuế theo hợp đồng mà giá ghi trên hợp đồng cao hơn giá tối thiểu quy định tại Quyết định này thì áp dụng giá tính thuế theo giá ghi trên hợp đồng.

Số thuế đơn vị đã nộp thừa sẽ được thoái trả bằng cách trừ vào thuế số phải nộp kỳ sau của đơn vị.

Điều 3.Những quy định khác vẫn thực hiện theo Quyết định 144/TC /TCT-QĐ ngày 23/2/1994 của Bộ Tài chính.

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)