ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2341/QĐ-UB ND

Kiên Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRATỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của cácnghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháptại Tờ trình số 305/TTr-STP ngày 20 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Thanh tra tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 01/10/2009của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố bộ thủ tục hànhchính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Kiên Giang, mã sốTTHC.TT.01.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấptỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy bannhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

BỘ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNH KIÊN GIANG

(Banhành kèm theo Quyết định số 2341/QĐ-UB ND ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

DANH MỤC BỘ THỦ TỤC HÀNHCHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNH KIÊN GIANG

A. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦYBỎ, BÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo

2

Xử lý đơn giải quyết khiếu nại, tố cáo

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu

4

Giải quyết khiếu nại lần hai

II. Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

1

Giải quyết tố cáo

B. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu

2

Giải quyết tố cáo

3

Tiếp công dân

4

Xử lý đơn