ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2342/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 27 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN:

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀICHÍNH TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2015 - 2017, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 41/2014/QH13 ngày18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ các Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt độngcủa cơ quan nhà nước; số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủvề quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng8 năm 2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụngcông nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnhQuảng Trị;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tờ trìnhsố 321/TTr-SKH-VX ngày 05 tháng 10 năm 2015), Sở Tài chính (Tờ trình số 2520/TTr-STC ngày 16 tháng 9 năm 2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án: Ứng dụng công nghệ thôngtin vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2017, địnhhướng đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Ứng dụng công nghệ thôngtin vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2017, địnhhướng đến năm 2020.

2. Chủ đầu tư:Sở Tài chính.

3. Tổ chức tư vấnlập dự án:Trung tâm Tin họctỉnh Quảng Trị.

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư thực hiệnứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giaiđoạn 2015 - 2017, định hướng đến năm 2020 nhằm tăng cường tính hiệu quả, đồngbộ và thống nhất công tác quản lý, điều hành tài chính - ngân sách của Sở Tàichính, phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, thị xã, thành phố và Ban Tài chínhcấp xã, phường, thị trấn; hình thành cơ sở dữ liệu số hóa về lĩnh vực tài chính- ngân sách đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hànhhoạch định chính sách của địa phương.

5. Nội dung vàquy mô đầu tư

- Xây dựng, nângcấp, triển khai các phần mềm ứng dụng vào hoạt động tài chính tại địa phương;

- Cung cấp thôngtin về mã các đối tượng có quan hệ với ngân sách lên Cổng Thông tin điện tử của Sở phục vụ việc tra cứu thông tin;

- Triển khai cácphần mềm ứng dụng chuyên ngành của Bộ Tài chính: Quản lý tài sản có giá trị dưới500 triệu đồng; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý giá và các ứng dụngkhác;

- Triển khai hệthống bảo mật cho hệ thống mạng của Sở Tài chính;

- Xây dựng hệ thốngsao lưu dữ liệu cho Sở Tài chính và các Phòng Tài chính - Kếhoạch để đảm bảo cho các phần mềm ứng dụng hoạt động liên tục;

- Thay thế cácthiết bị tin học đã hết thời hạn khấu hao, không đảm bảo cho vận hành của hệ thống,đầu tư thêm các thiết bị tin học phục vụ triển khai các phần mềm ứng dụng;

- Đào tạo, tậphuấn nâng cao trình độ tin học và sử dụng các phần mềm ứng dụng cho cán bộ ngànhtài chính địa phương.

6. Danh mục thiếtbị:Có Bảng chi tiết danh mục trang thiết bị kèm theo.

7. Địa điểm xây dựng: Trụ sở Sở Tàichính; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố; Ban Tài chínhcác xã, phường, thị trấn.

8. Tổng mức đầu tư: 11.239.017.000đồng.

(Mười một tỷ, hai trăm ba mươi chíntriệu, không trăm mười bảy ngàn đồng chẵn)

Trong đó:

- Chi phí thiết bị : 9.828.471.000 đồng;

- Chi phíQLDA : 170.038.000 đồng;

- Chi phí tư vấn : 464.042.000 đồng;

- Chi phíkhác : 41.203.000 đồng;

- Dựphòng : 735.263.000 đồng.

9. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nướcvà nguồn hợp pháp khác.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầutư trực tiếp quản lý.

11. Thời gian thực hiện:năm 2015 - 2017.

Điều 2. Sở Tài chính thực hiện công khai hóathông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật phục vụ công tác giám sát đầu tưcủa cộng đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạchvà Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Banngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Đức Chính

DANH MỤC THIẾT BỊ THUỘC BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢTHI

ỨNGDỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN2015 - 2017, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số2342/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Số lượng

1

Về phần mềm

-

Nâng cấp phần mềm Website của Sở Tài chính

Phần mềm

01

-

Xây dựng và triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu về tài chính của tỉnh Quảng Trị

Phần mềm

01

-

Xây dựng và triển khai phần mềm tổng hợp quyết toán

Phần mềm

01

-

Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý nguồn kinh phí

Phần mềm

01

2

Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật

a)

Sở Tài chính

-

Thiết bị Firewall

Chiếc

01

-

Máy chủ

Chiếc

01

-

Thiết bị sao lưu dữ liệu

Chiếc

01

-

Máy vi tính (bao gồm USP 1KVA, bản quyền Window 8)

Chiếc

15

-

Máy tính xách tay (bản quyền Window 8)

Chiếc

05

-

Máy in A4 (in mạng, 2 mặt)

Chiếc

10

-

Máy Photocopy

Chiếc

01

b)

Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện

-

Thiết bị sao lưu dữ liệu

Chiếc

10

-

Máy vi tính (bao gồm USP 1KVA, bản quyền Window 8)

Chiếc

10

-

Máy chủ

Chiếc

10

c)

Ban Tài chính cấp xã

-

Máy vi tính (bao gồm USP 1KVA, bản quyền Window 8)

Bộ

141