UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển giao một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước

thuộc lĩnh vực thương mại của Sở Kinh Tế đối ngoại

về cho Sở Thương Mại quản lý

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ Quyết định số 825/TTg ngày 28/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương và Thông tư số 09/TT-LB ngày 14/4/1995 của Liên Bộ Thương mại - Ban tổ chức - cán bộ Chính Phủ về việc hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức quản lý Nhà nước về thương mại ở địa phương;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao một số nhiệm vụ, công chức, cơ sở vật chất, tài liệu thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về thương mại bao gồm: xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại và thu ngoại tệ, cấp giấy phép hoạt động cho các tổ chức kinh tế của nước ngoài đặt tại trụ sở và hoạt động tại Hải Phòng, từ Sở Kinh tế đối ngoại sang Sở Thương mại quản lý.

Điều 2. Quy định trách nhiệm:

1. Giám đốc Sở kinh tế đối ngoại có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tài liệu, cơ sở vật chất, công chức thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước ghi ở điều 1 cho Giám đốc Sở Thương mại theo quy định hiện hành.

2. Giám đốc Sở Thương mại có trách nhiệm:

- Tiếp nhận việc bàn giao của Giám đốc Sở kinh tế đối ngoại sớm ổn định tổ chức, cán bộ - công chức, bảo hiểm nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thương mại trên địa bàn thành phố không bị ngừng trệ.

3. Giao cho Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố chủ trì hướng dẫn việc tiếp nhận bàn giao giữa hai Sở Kinh tế đối ngoại và Thương mại; cùng lãnh đạo hai Sở xử lý những vướng mắc, nhất là trong việc sắp xếp bố trí cán bộ - công chức phải đảm bảo hợp lý đúng công việc, sở trường để ổn định tư tưởng cho cán bộ công chức được bàn giao sang.

Toàn bộ việc tiếp nhận, bàn giao hoàn thành trong tháng 10 năm 1996.

Điều 3. Các Ông, Chánh văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kinh tế đối ngoại và Giám đốc Sở Thương mại căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng