ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2344/QĐ-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1536/QĐ-TTG NGÀY 30/8/2013 CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUYÊNTRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-TTg ngày 30/8/2013của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủvề tuyên truyền, quảng bá ASEAN.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông tại Tờ trình số 50/TTr-STTTT ngày 05 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1536/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vềviệc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng báASEAN trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thôngchủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thànhphố triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạchnày.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, Giám đốcSở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh vàChủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Báo AG, Đài PTTH AG, Website An Giang;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng: VHXH, TH, NC;
- Lưu: HCTC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Việt Hiệp

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦACHÍNH PHỦ VỀ TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Thực hiện Quyết định số 1536/QĐ-TTg ngày 30/8/2013của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủvề tuyên truyền, quảng bá ASEAN. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kếhoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyêntruyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

I.MCĐÍCH,UCẦU:

1. Nâng cao nhận thức của công chúng về nội hàm,mục đích, các giá trị và lợi ích của Cộng đồng ASEAN và từng trụ cột của Cộngđồng, trong bối cảnh Việt Nam đang cùng các nước thành viên ASEAN tiến gần đếnmốc hình thành Cộng đồng vào ngày 31/12/2015. Tạo điều kiện để các tầng lớpnhân dân trong xã hội hiểu rõ và khai thác tối đa các lợi ích thiết thực màCộng đồng ASEAN đem lại, cũng như đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựngCộng đồng ASEAN vào năm 2015 và sau năm 2015.

2. Kịp thời truyền tải các thông tin về tình hìnhhợp tác ASEAN, đất nước, con người các nước ASEAN và sự tham gia của Việt Namtrong Cộng đồng ASEAN đến đông đảo người dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau,qua đó, đóng góp cho các nỗ lực và nâng cao ý thức cộng đồng trong khu vực.Nâng cao nhận thức các sở, ban, ngành và các tổ chức, doanh nghiệp và người dântrong tỉnh An Giang về vai trò quan trọng của ASEAN, tạo sự đồng thuận tronghành động nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động, tích cực và trách nhiệm của ViệtNam trong Cộng đồng ASEAN.

3. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức vớinhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác tuyêntruyền phải đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, bảođảm thường xuyên, bám sát thực tiễn. Nội dung phong phú, hình thức đa dạng, bảođảm tính hấp dẫn, có tính giáo dục cao, tạo điều kiện cho người dân dễ nắm bắtvà tiếp cận.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYÊNTRUYỀN:

1. Nội dung tuyên truyền:

- Đề cao vai trò, vị thế của ASEAN, các thành tựumà ASEAN đạt được trong quá trình hình thành và phát triển; nhấn mạnh nhữngthay đổi của ASEAN trước và sau khi hình thành Cộng đồng. Làm rõ nội hàm ba trụcột của Cộng đồng ASEAN (tháng 10/2003, Lãnh đạo các nước ASEAN đã ký Tuyên bốHòa hợp ASEAN II (hay còn gọi là Tuyên bố Ba-li II), nhất trí đề ra mục tiêuhình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2020 với ba trụ cột chính: Cộng đồng An ninh(ASC), Cộng đồng Kinh tế (AEC)2và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội (ASCC)); ý nghĩa củaviệc hình thành Cộng đồng ASEAN đối với hợp tác và phát triển chung ở khu vựccũng như ở từng nước; những lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại chongười dân các quốc gia thành viên và cơ hội để người dân có thể tham gia đónggóp cho Cộng đồng.

- Giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đời sống củangười dân các quốc gia thành viên trong Cộng đồng ASEAN; tiềm năng, thế mạnhhợp tác mà Việt Nam có thể khai thác từ các quốc gia này. Làm nổi bật nhữngđóng góp dấu ấn của Việt Nam trong quá trình tham gia ASEAN, nhất là trong quátrình xây dựng Cộng đồng ASEAN, nêu rõ những tiềm năng, thế mạnh, các cơ hộicũng như thách thức của Việt Nam khi tham gia vào Cộng đồng ASEAN.

- Quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, cơhội kinh doanh, đầu tư, du lịch... của Việt Nam và tỉnh An Giang đến các nướcthành viên ASEAN và các đối tác của ASEAN.

- Kịp thời chuyển tải thông tin về tình hình hợptác ASEAN và tham gia của Việt Nam đến người dân, đặc biệt là các đợt hoạt độngquan trọng thường kỳ của ASEAN như Hội nghị cấp cao, Hội nghị cấp Bộ trưởng;các dịp kỷ niệm lớn như Ngày thành lập ASEAN (ngày 8 tháng 8) và Ngày Việt Namgia nhập ASEAN (ngày 28 tháng 7). Tạo cơ chế và diễn đàn để người dân và doanhnghiệp trao đổi, giao lưu và tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN.

2. Thời gian thực hiện tuyên truyền: Từ năm2014 đến năm 2015. Sau năm 2015, trên cơ sở kết quả hình thành Cộng đồng ASEAN,sẽ cập nhật, bổ sung các nội dung, yêu cầu mới theo nội dung Kế hoạch này.

3. Đối tượng tuyên truyền:

- Trong nước:

+ Các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước; các nhà nghiên cứu, học giả;sinh viên, học sinh…;

+ Cộng đồng doanh nghiệp;

+ Người nước ngoài sinh sống và làm việc tại ViệtNam, đặc biệt là công dân của các nước thành viên ASEAN.

- Ngoài nước:

+ Người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập ởnước ngoài, nhất là tại các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN.

+ Người nước ngoài, đặc biệt là công dân của cácnước thành viên ASEAN và các nước đối tác của ASEAN.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ:(Phụlụcmtheo)

IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách Nhànước cấp, trên cơ sở Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động chotừng năm, các cơ quan, đơn vị xây dựng Dự toán kinh phí hoạt động Chương trìnhvà gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp và trình Ủy ban nhân dântỉnh. Mặt khác, các cơ quan, đơn vị chủ động tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Bộ,ngành Trung ương, các nguồn xã hội hóa, đóng góp của doanh nghiệp, các tổ chứcxã hội và các nguồn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trìgiúp UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch này; phối hợp với Báo An Giang,Đài Phát thanh truyền hình An Giang, các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã,thành phố trong đề xuất kế hoạch tuyên truyền hàng năm phù hợp với Kế hoạchnày; hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi và định kỳ báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

2. Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình AnGiang theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, xây dựng và tổ chức thực hiệnkế hoạch hàng năm theo các nội dung và hình thức phù hợp với Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyềnthông, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Sở Ngoại vụ và các sở,ngành có liên quan, xây dựng và bố trí kinh phí từ ngân sách đảm bảo cho việctriển khai các hoạt động.

4. Các sở ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ,tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo thẩm quyền; phối hợp với SởThông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan để thực hiện công táctuyên truyền theo Kế hoạch này, đồng thời gởi báo cáo định kỳ 6 tháng 1 lần đếncho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốchịu trách nhiệm triển khai các hoạt động thuộc kế hoạch này trên địa bàn theothẩm quyền; xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền hàngnăm trên địa bàn phù hợp với kế hoạch này; đồng thời gởi báo cáo định kỳ 6tháng 1 lần đến cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chươngtrình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnhAn Giang. Yêu cầu Báo An Giang, Đài phát thanh truyền hình An Giang, các sở,ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị khác có liên quan căncứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Trongquá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thôngđể tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ KẾHOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁASEAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Định hướng thông tin tuyên truyền cho các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tuyên tuyền đầy đủ các sự kiện, hoạt động của ASEAN. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh An Giang tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các sự kiện, hoạt động diễn ra ASEAN.

Sở TT&TT

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành có liên quan

2014-2015

2

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Triển lãm tem bưu chính Quốc gia vào năm 2015.

Sở TT&TT

Bưu Điện tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan

2015

3

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2013-2015 và sau 2015.

Sở TT&TT

Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở VHTT&DL và các sở, ban, ngành có liên quan

2014-2015

4

Cung cấp các khung hoạt động tuyên truyền cho Tuần ASEAN hàng năm (28/7-8/8) và đợt cuối năm 2015, đầu năm 2016 khi ASEAN bước vào thời điểm hình thành Cộng đồng.

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành có liên quan

2015

5

Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan thông tấn báo chí; đưa tin tuyên truyền các sự kiện diễn ra ASEAN lên trang TTĐT.

Sở Ngoại vụ, Sở TT&TT, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở VHTT&DL

Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố

2014-2015

6

Xây dựng chuyên trang trên Cổng thông tin điện tử tuyên truyền các sự kiện, hoạt động của ASEAN. Nội dung thông tin, tuyên truyền phong phú, hấp dẫn, thu hút quần chúng nhân dân xem thông tin.

Cổng TTĐT tỉnh, Sở TT&TT, Sở Ngoại vụ, Sở LĐTB&XH, Sở Công thương

Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố

2014

7

Tuyên truyền, quảng bá Cổng thông tin điện tử làm thủ tục xuất nhập cảnh riêng cho công dân các nước ASEAN, sử dụng dấu visa xuất nhập cảnh in logo ASEAN nhập cảnh vào Việt Nam khi chính thức đưa vào sử dụng, hoạt động.

Công an tỉnh

Sở Ngoại vụ, Sở TT&TT, Sở Công thương, Sở LĐTB&XH, Sở VHTT&DL, Trang TTĐT các Sở, ban, ngành và Trang TTĐT huyện, thị xã, thành phố

2014-2015

8

Tổ chức các cuộc giao lưu, thi tìm hiểu, hội nghị, hội thảo chuyên đề về ASEAN; triển khai bộ tiêu chí cụ thể về Cộng đồng vào năm 2015, để từ đó vừa tuyên truyền rộng rãi, vừa tiến hành các biện pháp chuẩn bị cụ thể của Việt Nam;

Sở Công thương, Sở LĐTB&XH

Các Sở, ban, ngành có liên quan

2014-2015

9

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hội chợ, triển lãm; tổ chức tuyên truyền, quảng bá các điểm đến và các sản phẩm du lịch của 10 nước ASEAN.

Nghiên cứu việc xây dựng Góc ASEAN với hình thức thể hiện phù hợp tại Bảo tàng lịch sử và tại một số điểm vui chơi công cộng thích hợp như: quảng trường, công viên, vườn hoa...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thị xã, thành phố

2014-2015

10

Xem xét đưa các nội dung giới thiệu về Cộng đồng ASEAN vào trong chương trình giảng dạy, học tập ngoại khóa cấp phổ thông trung học vào năm 2014-2015.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thị xã, thành phố

2014-2015

11

Phát hành các tài liệu, ấn phẩm liên quan đến ASEAN theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông cho các cơ quan có liên quan.

Sở TT&TT, Sở Ngoại vụ, Sở LĐTB&XH, Sở Công thương

Các Sở, ban, ngành có liên quan

2014-2015

12

Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang đăng tải thông tin thường kỳ về ASEAN trên báo in và báo điện tử. Nội dung thông tin tuyên truyền theo nội dung của Kế hoạch này. Thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ nội dung phong phú, hấp dẫn về ASEAN.

Báo An Giang

Các Sở, ban, ngành có liên quan

2014-2015

13

Xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên đề nhằm tuyên truyền, quảng bá về ASEAN. Tiếp sóng trực tiếp Đài Truyền hình Việt Nam về các sự kiện khi ASEAN bước vào thời điểm hình thành Cộng đồng vào năm 2015. Thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ nội dung phong phú, hấp dẫn về ASEAN.

Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang

Các Sở, ban, ngành có liên quan

2014-2015

14

Các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thị, thành có cổng thông tin điện tử tổ chức thực hiện các nội dung và hình thức tương tự trên cổng thông tin điện tử tỉnh.

Cổng TTĐT thành phần của các sở ngành, UBND huyện, thị, thành

Các Sở, ban, ngành có liên quan

2014-2015

15

Chỉ đạo đài truyền thanh cơ sở thực hiện truyền thanh thường xuyên, liên tục các tin có liên quan.Tần suất phát thanh theo các đợt không ít hơn tần suất quy định đối với đài truyền thanh cấp huyện.

UBND huyện, thị xã, thành phố

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT

2014-2015

16

Lồng ghép nội dung tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động ASEAN vào chương trình phát thanh của đài. Có thể tham khảo, sưu tầm tin, bài trên các Báo, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh An Giang để đọc phát thanh tuyên truyền; Hướng dẫn các đài truyền thanh cấp xã thực hiện tốt công tác tiếp sóng, phát thanh chương trình từ đài tỉnh, huyện. Khuyến khích xây dựng chương trình phát thanh địa phương có nội dung theo Kế hoạch này; Cộng tác tin, bài truyền thanh, truyền hình với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang về các hoạt động liên quan diễn ra trên địa bàn.

Đài truyền thanh cấp huyện, xã

Sở TT&TT, UBND, Phòng VHTT huyện, thị xã, thành phố

2014-2015

17

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động của ASEAN nhằm quảng bá, giới thiệu các nước ASEAN trên địa bàn tỉnh An Giang.

Các cơ quan thông tin đại chúng khác đóng trên địa bàn tỉnh

Sở TT&TT, các Sở, ban, ngành có liên quan

2014-2015