ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2347/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC KHEN THƯỞNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởngngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 42/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Hội Cựu chiếnbinh tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 287-TTr/CCB ngày 25 tháng 10 năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh LâmĐồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen cho06 tập thể thuộc tỉnh Lâm Đồng (có danh sách kèm theo).

Đã có thành tích trong 15 năm thựchiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT /HCCB-BCA ngày 12 tháng 7 năm 1999giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Bộ Công an.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch HộiCựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng; các tập thể nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Cổng TTĐ TĐKT tỉnh;
- Lưu VT, TKCT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

DANH SÁCH

CÁCTẬP THỂ ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013)

1. Công an thành phố Đà Lạt.

2. Hội Cựu chiến binh huyện Lâm Hà.

3. Hội Cựu chiến binh xã Đạ Ploa,huyện Đạ Huoai.

4. Hội Cựu chiến binh xã Đạ K'Nàng,huyện Đam Rông.

5. Hội Cựu chiến binh xã Hà Đông,huyện Đạ Tẻh.

6. Chi hội Cựu chiến binh thônThiện Chí, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng.