UBND TỈNH PHÚ THỌ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Quyết định 773/QĐ-UB ngày 07/6/1997 của UBND tỉnh Phú Thọ để thực hiện Quyết định 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng, cải thiện nhà ở

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng, cải thiện nhà ở; Chỉ thị số 166/TTg ngày 19/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính vật giá, Cục thuế tỉnh tại Văn bản số 398/LĐTBXH ngày 05/6/2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Quyết định 773/QĐ-UB ngày 07/6/1997 của UBND tỉnh Phú Thọ để thực hiện Quyết định 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở như sau:

a) Điều 6 (sửa đổi). Hỗ trợ tiền sử dụng đất.

1. Nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất:

- Nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng thực hiện theo đúng Điểm 1, mục C Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính.

- Đối với đất được quy hoạch để đấu giá thì không xét hỗ trợ tiền sử dụng đất.

2. Đối tượng được miễn tiền sử dụng đất bao gồm:

Người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8/1945 (từ 31/12/1944 trở về trước): Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động: thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng.

3. Đối tượng được giảm tiền sử dụng đất bao gồm:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 61% đến 80% được giảm 90% tiền sử dụng đất phải nộp.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 41% đến 60%; cán bộ hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa (người gia nhập tổ chức cách mạng trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa tháng 8/1945) được giảm 80% tiền sử dụng đất phải nộp.

- Thân nhân của liệt sỹ, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 40% được giảm 70% tiền sử dụng đất phải nộp.

- Người hoạt động cách mạng, làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 1 hoặc Huân chương chiến thắng hạng 1 được giảm 60% tiền sử dụng đất phải nộp.

b) Điều 7 (bổ sung). Hồ sơ, thủ tục và trình tự xét duyệt:

1. Về hồ sơ, thủ tục và trình tự xét duyệt và cải tạo nhà ở và sửa chữa nhà ở (giữ nguyên như Quyết định 773/QĐ-UB ngày 7/6/1997 của UBND tỉnh PHú Thọ).

2. Về hồ sơ, thủ tục và trình tự xét duyệt miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất:

2.1. Hồ sơ đề nghị xét duyệt:

- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (theo mẫu số 01/TSDĐ , ban hành kèm theo Thông tư số 115/2000/TT-BTC).

- Đơn xin miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thuộc đối tượng miễn, giảm tiền sử dụng đất lần đầu. Trong đơn cần nêu rõ:

+ Đất đang sử dụng là đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đất gắn liền với nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

+ Số tiền sử dụng đất đề nghị được miễn hoặc giảm.

+ Xác nhận của cơ quan lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, thành, thị về đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất theo các quy định tại điểm 2, 3 Mục C, thông tư 115/2000/TT-BTC.

- Giấy tờ chứng minh là đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất (bản sao có công chứng) để cơ quan thuế lưu giữ. Hồ sơ được chuyển về cơ quan thuế nơi đối tượng kê khai nộp tiền sử dụng đất để xử lý.

2.2. Trình tự và thời gian, thẩm quyền xét duyệt hỗ trợ tiền sử dụng đất:

- Cơ quan thuế trực tiếp thu tiền sử dụng đất căn cứ vào đối tượng và hồ sơ xin miễn, giảm theo quy định trên đây kiểm tra tính pháp lý và xác định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm cho từng đối tượng trong thời hạn 30 ngày.

Chi cục trưởng Chi cục thuế quyết định miễn, giảm cho các đối tượng là người có công với cách mạng.

- Trường hợp bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê là người có công với cách mạng thì nay tiếp tục việc miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định này. Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất được gửi một bản cho Cục thuế để theo dõi và tổng hợp chung.

- Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất phải ghi rõ diện tích đất và số tiền được miễn, giảm.

- Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất lập thành 4 bản; gửi cho mỗi cơ quan sau 01 bản: Cơ quan Địa chính để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cơ quan thuế để lưu; cơ quan thương binh xã hội để theo dõi; đối tượng được miễn, giảm để thực hiện.

c) Điều 8 (bổ sung).

- Cục thuế có trách nhiệm chỉ đạo, tổng hợp việc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng theo đúng quy định.

Điều 2.Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định 773/QĐ-UB ngày 07/6/1997 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Giao Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Cục thuế tỉnh, Sở Địa chính và các ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị căn cứ quyết định thực hiện./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Điền