BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2348/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHỈ ĐỊNH VÀ ỦY QUYỀN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠMCHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm,hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng cácsản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương quy địnhvề mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehytvà amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoahọc và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉđịnh Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3; địa chỉ số 49Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Ủy quyền Trung tâm Kỹ thuật Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng 3 thực hiện kiểm tra nhà nướchàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Mã số phòng giám định:GĐDM-BCT.06.16 - (Vias 004)

Điều 2. Trungtâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 có tráchnhiệm thực hiện việc kiểm tra nhà nước và giám định hàm lượng formaldehyt vàamin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may phục vụ quản lýnhà nước khi có yêu cầu; phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quannhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày ký Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đolường Chất lượng 3 sẽ chịu sự giám sát định kỳ mỗi năm một lần.

Điều 4. ChánhVăn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuậtTiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 và Thủ trưởng các cơ quan tổ chức liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.


- Như Điều 4;ăng trên Website);

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG


Cao Quốc Hưng