VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 235/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAITHỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 06/2001/CT-TTG NGÀY 9/4/2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠIVĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Để thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày18/8/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công táccủa Hội luật gia Việt Nam và Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg ngày 9/4/2001 của Thủtướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệuquả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam;

Theo đề nghị của Chi hội trưởng Chi hội Luậtgia Văn phòng Chính phủ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Văn phòng Chính phủ khuyến khích vàtạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Chi hội Luật gia Văn phòng Chính phủ,cụ thể như sau:

1. Chi hội Luật gia Văn phòng Chính phủ được đăngký địa chỉ chính thức để quan hệ công tác với Trung ương Hội Luật gia Việt Namvà chi hội luật gia tại các cơ quan, tổ chức có liên quan khác:

Chi hội Luật gia Văn phòng Chính phủ

Số 1 Bách Thảo, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 8235471

Fax: 8433842

2. Chi hội Luật gia tại Văn phòng Chính phủ được:

- Mời tham dự những cuộc họp, sinh hoạt về pháp luậtcủa Văn phòng Chính phủ;

- Tham gia nghiên cứu khoa học và được cử đại diệntham gia các hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực phápluật trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu khoa học của Văn phòng Chính phủ;

- Tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến phápluật trong Văn phòng Chính phủ, như: giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các vănbản pháp luật, các quy chế làm việc, quyết định của lãnh đạo VPCP....;

- Cử hội viên tham gia các hội nghị, hội thảo gópý kiến về các dự thảo pháp luật, các hội nghị phổ biến, giới thiệu pháp luật doBan Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam hoặc các tổ chức cơ sở Hội tổ chức;

- Tổ chức giao lưu với các Chi hội Luật gia Văn phòngQuốc hội, Chi hội Luật gia Văn phòng Chủ tịch nước, Chi hội Luật gia Hà Nội...để trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các Chi hội;

- Tham gia đóng góp ý kiến vào các đề án cải cáchhành chính của cơ quan và các dự thảo văn bản pháp luật;

- Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ các dự áncủa Văn phòng Chính phủ;

- Tham gia tổ chức biên soạn một số tài liệu, vănbản theo yêu cầu công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Sử dụng mạng tin học nội bộ của Văn phòng Chínhphủ, có Bảng thông tin riêng để thông tin về tình hình hoạt động của Chi hội vàcủa Hội Luật gia Việt Nam, đồng thời phổ biến pháp luật cho các hội viên trongChi hội và các đơn vị trong cơ quan theo quy chế thông tin trên mạng tin học;

- Cơ quan hỗ trợ một phần vật chất cho hoạt độngcủa Chi hội trong những trường hợp đặc biệt, cần thiết.

Điều 2. Hội đồng Khoa học và các đơn vị hữuquan của Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm hỗ trợ Chi hội Luật gia Văn phòngChính phủ đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi hội.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởngphụ trách Tài vụ, Cục trưởng Cục Quản trị I, Trưởng các đơn vị có liên quan,Chủ tịch Hội đồng khoa học Văn phòng Chính phủ và Chi hội trưởng Chi hội Luậtgia tại Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngàyký./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCPĐoàn Mạnh Giao