UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh giá nước máy

_________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đông Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Xét đề nghị của Công ty cấp nước, Sở Tài chính, Sở Giao thông công chính tại Tờ trình số 115 ngày 16 tháng 9 năm 1996,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh giá bán 1m3 (một mét khối) nước máy do Công ty cấp nước sản xuất như sau:

Số TT

NHU CẦU SỬ DỤNG

ĐƠN GIÁ

I

Giá nước sinh hoạt:

* Tại các bể công cộng đã lắp đồng hồ

* Tại các bể công cộng chưa lắp đồng hồ

* Tại các cơ quan HCSN, trường học, bệnh viện, quân đội (không sản xuất kinh doanh).

* Tại các hộ gia đình đã lắp đồng hồ:

- Trong định mức 4m3/người/tháng.

- Ngoài định mức trên

* Tại các hộ gia đình chưa lắp đồng hồ: Khối lượng nước tiêu dùng do Công ty cấp nước xác định, tùy theo từng khu vực, nhưng không quá 5m3/người/tháng.

1.000đ/m3

2.500đ/người/tháng

1.400đ/m3

1.400đ/m3

2.000đ/m3

1.400đ/m3

II

Giá bán cho các doanh nghiệp sản xuất và các văn phòng đại diện (Ngoài các đơn vị tại mục III)

2.200đ/m3

III

Gía bán cho các doanh nghiệp kinh doanh:

- Nhà nghỉ, khách sạn, các công ty liên doanh với nước ngoài (kể cả gia công cho nước ngoài). Người nước ngoài, sản xuất aga, bia, rượu, kem, đá, nước xuất khẩu, kinh doanh ăn uống giải khát, rửa xe máy, ôtô, xây dựng các công trình.

- Nước để chảy lãng phí hoặc sử dụng trái phép.

4.500đ/m3

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Công chính; Giám đốc Công ty cấp nước, các ngành hữu quan và các hộ sử dụng nước căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 1996./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách