ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2351/QĐ-UB-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH BIỂU GIÁ THUÊ NHÀ ÁP DỤNG TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CHỦ SỞ HỮU CÓ NHÀ CHONGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994 ;
- Căn cứ Nghị định số 56/CP ngày 18/9/1995 của Chính phủ về việc ban hành quichế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại ViệtNam ;
- Xét nhu cầu điều chỉnh mặt bằng giá thuê nhà tại thành phố Hồ Chí Minh ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 .- Nay điều chỉnh biểugiá tối thiểu cho thuê nhà để tính thuế đối với chủ sở hữu có nhà cho ngườinước ngoài thuê tại thành phố Hồ Chí Minh như sau :

Đơnvị tính : USD/m2/tháng

STT

Loại nhà

Diện tích chính

Diện tích phụ

Diện tích sân, vườn

1

Biệt thự

7

2,5

0,8

2

Nhà phố

3

1,5

0,5

3

Nhà chung cư

2

1

Riêng loại nhà chuyên dùng áp dụnggiá tính như sau (không phân biệt số tầng) :

- Nhà chuyên dùng cho thuê làmnơi kinh doanh = 18 USD/m2/tháng.

- Nhà chuyên dùng làm văn phòng= 13 USD/m2/tháng.

- Nhà chuyên dùng cho thuê làm nơiở = 9 USD/m2/tháng.

Điều 2 .-Biểu giá cho thuênhà tại điều 1 của quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thaythế biểu giá ban hành tại quyết định số 4778/QĐ-UB-QLĐT ngày 8/9/1997 của Ủyban nhân dân thành phố.

Các điều khoản khác nêu tại quyếtđịnh số 4778/QĐ-UB-QLĐT được giữ nguyên không thay đổi.

Điều 3 .- Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nhà đất, Giám đốc Sở Tài chánh, Cục trưởngCục Thuế thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở-Ban-Ngànhthành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các tổ chức,cá nhân cho thuê và thuê nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệmthi hành quyết định này.-

Nơi nhận :
- Như điều 3
- VP/CP, Bộ XD, Bộ TC
- TT/TU, TT HĐND/TP, TTUB
- VPUB : CPVP, các Tổ NC
- Công bố trên Báo, Đài
- Lưu.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt