ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2351/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTPHƯƠNG ÁN PHÒNG TRÁNH, ĐỐI PHÓ BÃO LŨ, GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2013 HUYỆN VÂNCANH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày08/3/1993 và Pháp lệnh Bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bãođược Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 24/8/2000;

Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày27/02/2010 Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của BanChỉ đạo PCLBTW, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các Bộ, ngành và địa phương;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huyPhòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phòng tránh,đối phó bão lũ, công tác giảm nhẹ thiên tai năm 2013 của huyện Vân Canh với cácnội dung chính như sau:

1. Phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân:

Số hộ dân di dời: Tổng số 209 hộ/829 nhân khẩu nằm trong vùng trũng, vensông, suối, sạt lở, ngập lụt sâu, vùng hạ lưu các hồ chứa nước, nhà đơn sơkhông chống chịu được khi gió bão, lụt xảy ra phải di dời.

Trong đó: Thị trấn Vân Canh 121 hộ/362 nhân khẩu, xã Canh Vinh 300hộ/1.152 nhân khẩu, xã Canh Hiển 101 hộ/368 nhân khẩu, xã Canh Hiệp 68 hộ/240nhân khẩu, xã Canh Liên 48 hộ/168 nhân khẩu, xã Canh Thuận 117 hộ/409 nhânkhẩu, xã Canh Hòa 64 hộ/243 nhân khẩu.

Phương án di dời: Di dời tại chỗ, chuyển đến tạm trú ở các trường học, trụsở thôn, trụ sở UBND xã, thị trấn, các nhà kiên cố trong xã; thành lập độithanh niên xung kích hỗ trợ di dời dân. UBND huyện Vân Canh chỉ đạo các xã, thịtrấn có dân phải di dời phải xác định cụ thể đường, phương tiện sơ tán, các địađiểm sơ tán đồng thời thông báo cho nhân dân biết và có phương án bố trí các hộdân cụ thể vào từng vị trí tập kết dân.

2. Phương án đảm bảo an toàn đập dâng và các hồ chứa nước: Đập dângSuối Nhiên, hồ Bà Thiền, Suối Bụng, Ông Lành (xã Canh Vinh), hồ Suối Cầu, QuangHiển (xã Canh Hiển), hồ Suối Mây (Thị trấn Vân Canh), hồ Làng Trợi, hồ Hòn Mẻ(xã Canh Thuận), hồ Suối Đuốc (xã Canh Hiệp).

- Thành lập Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các hồ chứa nước và đập dâng; thànhlập đội thanh niên xung kích cứu hộ từng công trình; chuẩn bị vật tư, phươngtiện cứu hộ tại chỗ.

3. Phương án đảm bảo an toàn cầu, cống, giao thông tại các trọngđiểm, các bến đò ngang: Tuyến đường liên xã thường xuyên bị sạt lở gây ách tắc giaothông từ thị trấn Vân Canh đi xã Canh Liên (trong đó đoạn từ làng Hà Lũy đếnhết dốc Đá xã Canh Thuận; từ cuối dốc Đá đến trung tâm xã Canh Liên); 01 bến đòngang qua sông Hà Thanh thuộc xã Canh Vinh và 01 bến đò qua hồ Núi Một thuộc xãCanh Liên.

4. Phương án tổ chức lực lượng xung kích PCLB và TKCN:

- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCLB và TKCN từ huyện cho đến xã, thị trấn do Chủtịch huyện, xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan làm Trưởng ban.

- Thành lập tổ, đội PCLB và TKCN tạicác xã, thị trấn, các công trình trọng điểm với lực lượng nòng cốt là dân quându kích, thanh niên xung kích và tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ; ngoài ra còncó lực lượng công an, quân đội đứng chân trên địa bàn huyện hỗ trợ để tham giacứu hộ công trình, di dời dân khi thiên tai xảy ra.

5. Phương án đảm bảo hậu cần: Hướng dẫn và liên hệ ký kết với cácđại lý cung cấp thực phẩm, mỳ ăn liền, nước uống, thuốc men đủ dùng cho nhândân các vùng thường bị sạt lở, lũ, lụt, chia cắt trong thời gian 5 - 7 ngày.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh và Ban Chỉ huy PCLB vàTKCN huyện Vân Canh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt công tác PCLB vàTKCN trong phạm vi địa phương mình theo quy định của pháp luật trong cả ba giaiđoạn trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai bão, lụt; lưu ý các yêu cầu sau:

a. Trước khi thiên tai, bão lụt xảy ra:

- Ban Chỉ huy PCLB và TKCN của huyện Vân Canh có trách nhiệm chỉ đạo Chủtịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai phương án phòng, tránh, đối phóvới thiên tai.

- Kiểm tra lại phương án “4 tại chỗ” và phương án di dời dân (chú ý cácxã vùng trũng, ven sông, suối, vùng sạt lở: Thị trấn Vân Canh, xã Canh Vinh, xãCanh Hiển, xã Canh Hiệp, xã Canh Liên, xã Canh Thuận, xã Canh Hòa; vùng hạ lưuđập dâng, các hồ chứa: Đập dâng Suối Nhiên, hồ Bà Thiền, Suối Bụng, ÔngLành (xã Canh Vinh), hồ Suối Cầu, Quang Hiển (xã Canh Hiển), hồ Suối Mây (Thịtrấn Vân Canh), hồ Làng Trợi, hồ Hòn Mẻ (xã Canh Thuận), hồ Suối Đuốc (xã CanhHiệp); tập trung lực lượng xung kích tại vị trí, sẵn sàng chờ lệnh. Thôngbáo cho nhân dân ở các vị trí phải di dời chuẩn bị sẵn sàng di dời khi có lệnh.

- Kiểm tra và bổ sung ngay các vật tư cần thiết tại các vị trí tập kết đểứng cứu sự cố công trình kịp thời.

- Tổ chức khẩn cấp việc di dời dân ở các vị trí có nguy cơ sự cố đến nơian toàn.

b. Khi thiên tai xảy ra:

- Triển khai lực lượng xung kích để tìm kiếm cứu nạn và tổ chức cứu nạnnhân dân, cứu hộ công trình do thiên tai gây ra.

- Tổ chức công tác cứu trợ, cứu chữa người bị nạn…

- Báo cáo kịp thời mọi diễn biến thiên tai, tình hình thiệt hại và nhu cầucứu trợ của địa phương cho Thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN cấp trên theođúng quy định.

c. Khi thiên tai kết thúc:

- Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, cứu chữa ngườibị nạn...

- Huy động mọi lực lượng để sửa chữa nhà cửa, khắc phục tạm các công trìnhbị hư hỏng; tổ chức thu dọn, xử lý môi trường, hướng dẫn nhân dân đề phòng dịchbệnh cho người cũng như gia súc, gia cầm.

- Tổng hợp tình hình thiệt hại và nhu cầu cứu trợ của địa phương để báocáo lên cấp trên đồng thời chủ động sử dụng các nguồn lực để khắc phục ngay cáchậu quả do thiên tai gây ra.

d. UBND huyện Vân Canh chủ động bố trí ngân sách địa phươngđảm bảo đủ kinh phí để phục vụ PCLB và TKCN của huyện; trường hợp vượt quá khảnăng thì báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

e.Tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiệnphương án phòng tránh, đối phó với bão lũ, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiêntai năm 2013 của huyện Vân Canh phải cụ thể, chi tiết cho từng loại hình thiêntai, cho từng vùng, từng địa bàn và từng công trình trọng điểm.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực BCH PCLB và TKCNtỉnh,Chủ tịchUBND huyện Vân Canh, Thủ trưởng các sở, ban, ngànhliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà