BỘ TƯ PHÁP
--------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 16 háng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với các cơ quan
Thi hành án dân sự địa phương
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng chấm điểm thi đua đối với cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Bảng 3 Bảng chấm điểm thi đua đối với cơ quan Thi hành án dân sự địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 3962/QĐ-BTP ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.
Điều 3. Các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Cục Trưởng Cục thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Ban TĐ-KT Trung ương (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TĐ- KT.
BỘ TRƯỞNG
(đã ký)
Hà Hùng Cường