ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2353/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 26 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

GIAOKẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI ĐỢT 1 NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyềnđịa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lậpvà quản lý quỹ phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiêntai tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp vàPTNT tại Tờ trình số 129/TTr-SNN ngày 01/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giaokế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai đợt 1 năm 2016 cho các cơ quan, đơn vịvà UBND các huyện, thành phố như sau:

Tổng số kinh phí giao năm 2016:12.141.064.522 đồng, trong đó:

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh,Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Đảng Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ vàcác đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh:861.684.930 đồng.

- UBND các huyện, thành phố:4.614.681.364 đồng.

(Cánbộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởnglương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhànước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp).

- Các tổ chức kinh tế hạch toán độclập (doanh nghiệp): 5.727.498.228 đồng n vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tạiViệt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phíhoạt động sản xuất kinh doanh).

- Người lao động trong các doanhnghiệp nhà nước: 937.200.000 đồng.

(Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng; ngườilao động khác, trừ các đối tượng là cán bộ, công chức,viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộquản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 15.000 đồng/người/năm).

(cóphụ biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. GiaoCục Thuế tỉnh thu quỹ phòng, chống thiên tai của các doanh nghiệp trên địa bàntỉnh do Cục Thuế quản lý về thuế theo phân cấp và chuyểnvào tài khoản quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh.

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, Chủ tịchUBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thu của cán bộ, công chức, viên chức,người lao động, cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quảnlý và chuyển vào tài khoản cơ quan quản lý quỹ cấp tỉnh hoặc vào tài khoản cấphuyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thịtrấn tổ chức thu của các đối tượng lao động khác trên địa bàn và nộp vào tàikhoản cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Thủ trưởng cáccơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xãhội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp và Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thihành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh; tập Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH, TM, NLN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

PHỤ BIỂU

CHỈ TIÊU THU QUỸPHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT

Tên cơ quan đơn vị

Kế hoạch giao năm 2016

Ghi chú

I

Tỉnh ủy

46.491.615

46.491.615

1

Văn phòng Tỉnh ủy

8.250.000

2

Ban tổ chức Tỉnh ủy

3.743.000

3

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

5.100.000

4

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

4.070.000

5

Ban dân vận

2.412.000

6

Báo Lào Cai

5.073.615

7

Trường Chính trị Tỉnh

9.526.000

8

Đảng ủy khối cơ quan

2.717.000

9

Đảng ủy khối doanh nghiệp

5.600.000

II

Đoàn Đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân

9.160.000

9.160.000

III

Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh

10.350.000

10.350.000

IV

Mặt trận Tổ quốc - Các Đoàn thể

23.151.147

23.151.147

1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

4.020.917

2

Hội Nông dân tỉnh

4.253.000

3

Hội Cựu chiến binh tỉnh

576.000

4

Tỉnh Đoàn Lào Cai

4.093.230

5

Hội Liên hiệp Phụ nữ

5.128.000

6

Liên đoàn Lao động tỉnh

5.080.000

VI

Các Sở, ngành

268.916.096

268.916.096

1

Sở Kế hoạch và đầu tư

17.553.000

2

Sở Tài chính

13.048.000

3

Sở Khoa học - Công nghệ

13.048.000

4

Sở Giao thông vận tải

28.900.000

5

Sở Lao động Thương binh và xã hội

5.380.000

6

Sở Công thương

9.620.000

7

Sở Xây dựng

27.936.000

8

Sở Thông tin - Truyền thông

5.070.000

9

Sở Y tế

7.430.079

10

Sở Giáo dục và Đào tạo

13.000.000

11

Sở Văn hóa -Thể thao- du lịch

10.171.000

12

Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn

67.846.601

13

Sở Tư pháp

10.623.051

14

Sở Ngoại vụ

3.655.467

15

Sở Nội vụ

15.885.000

16

Sở Tài nguyên - Môi trường

19.749.898

VII

Ban, ngành

68.448.971

68.448.971

1

Thanh tra tỉnh

6.583.000

2

Ban Dân tộc tỉnh

4.400.000

3

Ban Quản lý khu kinh tế Lào Cai

21.291.971

4

Vườn Quốc gia Hoàng Liên

19.091.000

5

Đài Phát thanh -Truyền hình

15.000.000

6

Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng

2.083.000

VIII

Các trường chuyên nghiệp

61.018.833

61.018.833

49

Cao đẳng Sư phạm

14.634.000

50

Cao đẳng Cộng đồng

26.371.000

51

Trung học Y tế

6.708.833

52

Trung cấp nghề

9.305.000

53

Trung cấp Văn hóa - nghệ thuật

4.000.000

IX

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

1.760.000

1.760.000

X

Các cơ quan ngành dọc đóng tại tỉnh

372.388.268

372.388.268

1

Công an tỉnh

143.000.000

2

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

52.038.000

3

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

27.764.741

4

Viện kiểm sát Nhân dân

14.000.000

5

Tòa án nhân dân

4.939.000

6

Cục thống kê

10.116.000

7

Cục Hải quan

48.030.527

8

Cục Thuế Tỉnh

19.191.000

9

Kho bạc nhà nước tỉnh

36.312.000

10

Cục thi hành án dân sự

4.000.000

12

Bảo hiểm xã hội tỉnh

10.997.000

13

Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai

2.000.000

XI

UBND các huyện, thành phố

4.614.681.364

4.614.681.364

1

Thành phố Lào Cai

530.000.000

2

Huyện Bảo Thắng

405.000.000

3

Huyện Bảo Yên

395.814.000

4

Huyện Văn Bàn

556.365.000

5

Huyện Sa Pa

844.406.856

6

Huyện Bắc Hà

519.382.837

7

Huyện Si Ma Cai

395.625.000

8

Huyện Mường Khương

343.860.739

9

Huyện Bát Xát

624.226.932

XII

Khối các doanh nghiệp (mức nộp 2/10.000 tổng giá trị tài sản hiện có) các Doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh quản lý

5.727.498.228

5.727.498.228

1

Người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước 9.372 người, dự kiến thu bình quân theo mức lương tối thiểu vùng vùng... là 100.000/1 người (giao Cục Thuế tỉnh thu)

937.200.000

937.200.000

2

Người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 10.457 người (số lao động này thường có sự biến động, không ổn định nên giao cho các huyện, thành phố tổng hợp, dự kiến mức thu theo năm và báo cáo UBND tỉnh)

Tổng cộng

12.141.064.522

12.141.064.522