BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NSNN VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2011
------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, Nghị định 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-BNN-HTQT ngày 10/2/2011 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, về việc phê duyệt dự án HTKT “Nâng cao năng lực quản lý ngành Trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng”;
Xét đề nghị của Cục Trồng trọt tại Tờ trình số 1289/TT-KHTC , ngày 17/8/2011 về việc bổ sung vốn đối ứng;
Xét đề nghị của Vụ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Giải đáp vốn đầu tư công là gì ?

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán vốn đối ứng năm 2011 của một số án ODA, cụ thể:
- Giảm dự toán vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA tại Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp do không sử dụng hết, với tổng số tiền là 420 triệu đồng.
- Tăng và giao dự toán vốn đối ứng cho dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực quản lý ngành Trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng” do Cục Trồng trọt thực hiện với tổng số tiền là 420 triệu đồng.
(Chi tiết nội dung cụ thể theo Biểu đính kèm)
Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách vốn đối ứng được giao, Thủ trưởng đơn vị nêu trên thực hiện điều chỉnh dự toán và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Trưởng ban quản lý các dự án Nông nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

BIỂU ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN VỐN ĐỐI ỨNG CHO CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 2355/QĐ-BNN-TC ngày 07 tháng 10 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT)

>> Xem thêm:  Tài trợ cho người nghèo có cần đóng những loại thuế nào ?

Điều chỉnh giảm dự toán
Điều chỉnh và giao dự toán tăng
Tên chương trình, dự án
Chủ dự án
Tại Kho bạc
Loại – khoản
Số tiền (triệu đồng)
Tên chương trình, dự án
Chủ dự án
Tại Kho bạc
Loại – khoản
Số tiền (triệu đồng)
Dự án “Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch tại Việt Nam”.
BQL các Dự án Nông nghiệp
- KBNN Hà Nội
- MSNS: 1084134
010-013
420
Dự án HTKT “Nâng cao năng lực quản lý ngành Trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng”.
Cục Trồng trọt
- KBNN: Ba Đình
- MSNS: 1030252
010-013
420

>> Xem thêm:  Bội chi ngân sách nhà nước là gì ? Quy định về các nguồn bù đắp bội chi ngân sách ?