ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2355/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTDANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC SỬ DỤNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG PHẢI CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤMÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày24/09/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Xét Biên bản liên ngành Nông nghiệp và PTNT,Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Cục Thuế tỉnh ngày 09/5/2013, đề nghị của Sở Nông nghiệp vàPTNT tại Văn bản số 1318/TTr-SNN ngày 09/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các tổ chứcsử dụng dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trênđịa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

1. Các cơ sở sản xuất thủy điện:

a. Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - SôngHinh;

b. Công ty Thủy điện An Khê - KaNak;

c. Công ty cổ phần Thủy điện Bình Định.

2. Các cơ sở sản xuất nước khoáng, cơ sở sảnxuất cung ứng nước sạch:

a. Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nướcBình Định;

b. Công ty cổ phần Nước khoáng Quy Nhơn.

3. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch:

a. Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn;

b. Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô.

c. Xí nghiệp Dịch vụ thủy lợi - Chi nhánh TNHH Khai thác công trình thủylợi Bình Định (Đơn vị quản lý khu du lịch Hồ Núi Một).

Cụ thể danh sách các tổ chức nêu trên như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Quỹ Bảo vệ vàPhát triển rừng tỉnh làm việc các tổ chức sử dụng dịch vụ môi trường rừng đểtính toán xác định mức chi trả tiền sử dụng dịch vụ môi trường rừng của từng tổchức và thu theo quy định.

Tiếp tục làm việc với các đơn vị, tổ chức sử dụng dịch vụ môi trường rừngvà đủ điều kiện để đề xuất, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách các tổ chức sửdụng dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, làm căncứ tổ chức thu theo quy định.

Điều 3. Thời gian tính thu tiền dịch vụ môi trường rừng kể từ ngày01/01/2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp vàPTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừngtỉnh, Thủ trưởng các đơn vị nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC TỔCHỨC SỬ DỤNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG PHẢI CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNGTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH(Kèm theo Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịchUBND tỉnh)

TT

Tổ chức sử dụng dịch vụ môi trường rừng

Địa chỉ liên lạc

Trụ sở đơn vị

Ghi chú

Họ và tên Giám đốc

Điện thoại

1

Các cơ sở sản xuất thủy điện

a

Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh;

Võ Thành Trung

056.3892 792

21 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

b

Công ty Thủy điện An Khê - KaNak;

Võ Lũy

056.222 0077 hoặc 056.222 2555

125 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

c

Công ty cổ phần Thủy điện Bình Định

Trần Xuân Toàn

056.3946 878

Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

2

Các cơ sở sản xuất nước khoáng, cơ sở sản xuất cung ứng nước sạch

a

Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bình Định

Trần Thanh Dũng

056.3846 507 hoặc 0984.337 968

Số 146 đường Lý Thái Tổ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

b

Công ty cổ phần Nước khoáng Quy Nhơn

Nguyễn Văn Thịnh

056.224 0035

249 Bạch Đằng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

3

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch

a

Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn

Võ Chiêu Phúc

0903.866 853

24 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

b

Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô

Nguyễn Đình Sanh

056.388 0860 hoặc 0905.217 066

Thôn Phú Lâm, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

c

Xí nghiệp Dịch vụ thủy lợi - Chi nhánh TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định (Đơn vị quản lý khu du lịch Hồ Núi Một)

Lê Khắc Bình

056.3837 250

Xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định