CHỦ TỊCH NƯỚC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
-----------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 281/TTr-CP ngày 14/8/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Đan Mạch (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐAN MẠCH ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM(Kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-CTN ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Trần Thị Thanh An, sinh ngày 21/7/1989 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: Munkerisvej 12, 2 th - 5230 Odense M
Giới tính: Nam
2. Nguyễn Trung Dũng, sinh ngày 17/4/1970 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Norgesvej 7A, 1 th - 9800 Hjorring
Giới tính: Nam
3. Vũ Thị Thùy Dương, sinh ngày 08/9/1983 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Cypresvej, 23 st, tv - 6000 Kolding
Giới tính: Nữ
4. Anton Nguyễn, sinh ngày 30/8/2010 tại Đan Mạch
Hiện trú tại: Cypresvej, 23 st, tv - 6000 Kolding
Giới tính: Nam
5. Mathias Vũ, sinh ngày 09/8/2012 tại Đan Mạch
Hiện trú tại: Cypresvej, 23 st, tv - 6000 Kolding
Giới tính: Nam
6. Phạm Thụy Phương Uyển, sinh ngày 04/01/1974 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Vesterhab 10D - 8300 Odder
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?