ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2357/QĐ-UBND

An Giang, ngày 15 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2497/QĐ-BTP NGÀY 11/10/2013 CỦA BỘTRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠITẠI TỈNH AN GIANG”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân số 11/2003/QH11 , ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Nghị Quyết số 36/2012/QH13 ngày 23tháng 11 năm 2012 của Quốc Hội khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện thí điểmchế định Thừa phát lại;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25 tháng3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thíđiểm chế định Thừa phát lại”;

Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-BTP ngày 24tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc chọn địa phương mở rộng thựchiện thí điểm chế định Thừa phát lại;

Căn cứ Quyết định số 2497/QĐ-BTP ngày 11tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểmchế định Thừa phát lại tại tỉnh An Giang”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờtrình số 55/TTr-STP ngày 30 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 2497/QĐ-BTP ngày 11/10/2013 của Bộ Tưpháp phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh AnGiang”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy bannhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Báo cáo);
- Tổng Cục thi hành án dân sự (Báo cáo);
- Cục Công tác phía Nam – BTP (Báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (Báo cáo);
- Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh (phối hợp);
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh (phối hợp);
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (phối hợp);
- Báo AG, Đài PTTH AG;
- Website An Giang;
- Lưu: VT, NC, TH, HCTC.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰCHIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2497/QĐ-BTP NGÀY 11/10/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP PHÊDUYỆT ĐỀ ÁN “THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TẠI TỈNH AN GIANG”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Thực hiện Quyết định số 2497/QĐ-BTP ngày11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chếđịnh Thừa phát lại tại tỉnh An Giang”;

Để triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừaphát lại trên địa bàn tỉnh đúng quy định pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ và đạtđược mục tiêu đề ra, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch triển khaithực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Kế hoạch này xác định các nhiệm vụ và công việccụ thể mà các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung triển khai trong giaiđoạn 2013 - 2015 để thực hiện thành công chủ trương của Đảng và Nhà nước vềthực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh An Giang theo Nghị quyết số36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội khóa XIII về việc tiếp tục thực hiệnthí điểm chế định Thừa phát lại; Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tiếp tục thực hiện thí điểm chế địnhThừa phát lại" và Quyết định số 2497/QĐ-BTP ngày 11/10/2013 của Bộ trưởngBộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnhAn Giang”.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt và bám sát đường lối, chính sáchcủa Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xã hội hóa mộtsố nội dung hoạt động tư pháp và thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, phùhợp với điều kiện cụ thể ở địa phương;

- Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hànhvà triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh;

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữacác cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợcho hoạt động của Thừa phát lại, đồng thời, bảo đảm yêu cầu của công tác quảnlý nhà nước về Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCHNHIỆM:

1. Quán triệt chủ trương, mục đích; tráchnhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện thành công Đề án thực hiệnthí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh An Giang:

a) Tổ chức Hội nghị quán triệt chủ trương, mụcđích của việc thí điểm chế định Thừa phát lại; nội dung của Nghị quyết số36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội khóa XIII về việc tiếp tục thực hiệnthí điểm chế định Thừa phát lại; Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tiếp tục thực hiện thí điểm chế địnhThừa phát lại" và Quyết định số 2497/QĐ-BTP ngày 11/10/2013 của Bộ trưởngBộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnhAn Giang” và các văn bản quy phạm pháp luật về Thừa phát lại; quán triệt tráchnhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phátlại tại tỉnh.

- Chủ trì Hội nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thành phần tham dự Hội nghị: Đại diện lãnh đạoVăn phòng Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh; Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Đạidiện lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợpvới Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian tổ chức Hội nghị: Trong tháng11/2013.

b) Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm chếđịnh Thừa phát lại để chỉ đạo công tác phối hợp; kiểm tra, đôn đốc việc tổchức, thực hiện; xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quátrình thực hiện thí điểm.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợpvới Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong quý IV/2013.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyêntruyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại trong cán bộ, công chức, viên chứcvà các tầng lớp nhân dân trong tỉnh với nội dung và hình thức phù hợp:

a) Xây dựng Chuyên trang về Thừa phát lại tạitỉnh An Giang trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợpvới Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian thựchiện thí điểm.

b) Mở chuyên mục hoặc loạt bài để thông tintuyên truyền về Thừa phát lại với nội dung phổ cập phù hợp với quần chúng nhândân trên Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và các phương tiệntruyền thông khác của tỉnh:

- Đơn vị thực hiện: Báo An Giang, Đài Phát thanh- Truyền hình An Giang.

- Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian thựchiện thí điểm.

c) Biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến phápluật về Thừa phát lại:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp - Cơ quan thườngtrực của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì, phối hợpvới các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố.

- Thời gian thực hiện: Trong thời gian từ quý IVnăm 2013 đến hết quý I năm 2014.

d) Tiếp tục tổ chức các hội nghị tập trung để thôngtin, tuyên truyền và phổ biến chuyên đề về chế định Thừa phát lại cho từng nhómđối tượng cụ thể với nội dung phù hợp:

- Đơn vị thực hiện:

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức tạihuyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn; báo cáo viên pháp luật cấphuyện; Trưởng, phó khóm, ấp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủtrì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

+ Đối với lực lượng Công an tỉnh: Công an tỉnhchủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

+ Đối với cán bộ, công chức trong hệ thống cơquan Thi hành án dân sự tỉnh: Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp vớiSở Tư pháp thực hiện.

+ Đối với ngân hàng và các tổ chức tín dụng kháctrên địa bàn tỉnh: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang chủ trì, phối hợpvới Sở Tư pháp thực hiện.

+ Đối với cán bộ, công chức và viên chức Vănphòng Đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trườngchủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trong quý I/2014.

đ) Trực tiếp giải thích, hướng dẫn cho người dânhiểu và cung cấp thông tin về Thừa phát lại khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Cục Thi hành ándân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian thựchiện thí điểm.

3. Kiểm tra, kiểm sát, giám sát hoạt độngThừa phát lại:

a) Việc kiểm tra, kiểm sát, giám sát hoạt độngcủa Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhândân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang quan tâm giám sát về việcthực hiện thí điểm.

- Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian thựchiện thí điểm.

4. Tổ chức sơ kết và tổng kết việc thực hiệnthí điểm chế định Thừa phát lại:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngànhliên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm,báo cáo Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện sơ kết: Trong tháng 7/2014.

- Thời gian thực hiện tổng kết: Trong tháng7/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngânsách nhà nước theo quy định. Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính đề xuấtkinh phí thực hiện Kế hoạch này, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Trách nhiệm thực hiện:

a) Sở Tư pháp: Làm đầu mối phối hợp, theo dõi,hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kếhoạch theo đúng tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Định kỳ có sơ kết,đánh giá, đề xuất bổ sung các công việc cụ thể cho từng nội dung, trình Ủy bannhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

b) Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Tư pháp và cácSở, ban, ngành có liên quan cân đối ngân sách bảo đảm đủ, kịp thời kinh phí choviệc thực hiện thí điểm Thừa phát lại theo kế hoạch này.

c) Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với SởTư pháp và các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốchỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện đưa tin, tuyên truyền, phổbiến sâu rộng về chế định Thừa phát lại.

d) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sátnhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm chủ trì thực hiệncác nội dung trong kế hoạch này.

đ) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhândân cấp huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụđược giao trong Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướngmắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy bannhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.