ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2358/QĐ-UBND

An Giang, ngày 15 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀÁN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG HUYỆNCHÂU THÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơchế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địaphương;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8 tháng11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình Tổng thể cải cách hành chínhnhà nước giai đoạn 2011- 2020;

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 15tháng 06 năm 2011 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh AnGiang giai đoạn 2011- 2015;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện ChâuThành tại tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án số 161/ĐA-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2013 của UBND huyện Châu Thành về thực hiện thủ tục hànhchính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Châu Thành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, UBND huyện Châu Thành chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo - tin học – VPUBND tỉnh
(Đăng công báo);
- Lưu VT, TH, KSTT.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh