Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNGĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 236/2002/QĐ-NHNN
NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 13, KHOẢN 1
QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH
SỐ 237/1999/QĐ-NHNN8 NGÀY 8-7-1999

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngânhàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12-12-1997.

- Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn vàtrách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 13, khoản 1, Quy chế quản lý hoạtđộng đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số237/1999/QĐ-NHNN8 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

"1- Báo cáo định kỳ:

a) Trước ngày 25 tháng 6 hàng năm các đơn vị làm báo cáo sơkết hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm của đơn vị mình gửi Vụ Quan hệ Quốc tếđể tổng hợp thành báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm về hoạt động đối ngoại củaNgân hàng Nhà nước trình Thống đốc.

b) Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm các đơn vị làm báo cáotổng kết hoạt động đối ngoại trong năm của đơn vị mình gửi Vụ Quan hệ quốc tếđể tổng hợp thành báo cáo tổng kết năm về hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhànước trình Thống đốc trước ngày 31 tháng 12".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụquan hệ quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chinhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệmthi hành quyết định này.