UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 236/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT "ĐỀ ÁN ĐOÀNTNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH TUYÊN QUANG THAM GIA GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNGGIAI ĐOẠN 2013 - 2017”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15 tháng 06 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 củaChính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự antoàn giao thông;

Căn cứ Quyết định số 2051/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủtướng Chính phủ về "Phê duyệt Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìntrật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012 - 2017"

Căn cứ Quy chế số 01/QC-UBND-TĐTN ngày 18/3/2013 về Quy chếphối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minhtỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang tạo Tờtrình số 30-TTr/TĐTN ngày 15 tháng 5 năm 2013 về việc “Đề án Đoàn Thanh niênCộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang tham gia giữ gìn trật tự an toàn giaothông giai đoạn 2013 - 2017”; Công văn số 551/SGTVT-KHTC ngày 05 tháng 6 năm2013 của Sở Giao thông Vận tải về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết địnhcủa Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt “Đề án Đoàn Thanh niênCộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thônggiai đoạn 2013 - 2017” với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung:Nâng cao nhận thức, tạoý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nét văn hoá trong thanh thiếu nhikhi tham gia giao thông. Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn và tuổitrẻ toàn tỉnh trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm góp phầngiảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông.

b) Mục tiêu cụ thể:Đề án được triểnkhai từ năm 2013 đến hết năm 2017 phấn đấu đạt:

- 100% cơ sở Đoàn đưa nội dung phổ biến pháp luật vềgiao thông vào các kỳ sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Xác định nội dung Đoàn thamgia đảm bảo trật tự an toàn giao thông là tiêu chí thi đua hàng năm của các cấpbộ Đoàn; hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của đoàn viên được đưa vàođánh giá phân loại đoàn viên hàng năm. Các cơ sở Đoàn cógiải pháp để quản lý, giáo dục đối với thanh thiếu nhi vi phạm trật tự an toàngiao thông khi nhận được thông báo vi phạm của cơ quan Công an.

- 11/11 huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn kýcam kết không có đoàn viên thanh niên dưới 18 tuổi hoặc không có giấy phép láixe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; không có đoàn viên tham gia cổ vũ đua xe,đua xe trái phép gâymất trật tự công cộng, TTATGT; không sử dụng rượu, bia, ma túy và những chấtkích thích khác mà pháp luật cấm trước khi điều khiển phương tiện tham gia giaothông; phải đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng khi điều khiển hoặc ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xeđạp điện.

- 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng hoặc tổchức thực hiện được một trong những công trình, phần việc: duy trì “Tuyến đườngthanh niên tự quản”, “Bến đò ngang an toàn”, thành lập đội “Thanh niên tìnhnguyện” giúp đỡ người bị tai nạn giao thông hoặc đảm nhận làm đường bê tôngnông thôn.

- 100% Đoàn các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyênnghiệp, Trung học phổ thông, Liên đội xây dựng “Cổng trường an toàn giaothông”; thành lập ít nhất 01 đội "Thanh niên tình nguyện", đội"Cờ đỏ" đảm bảo TTATGT tại cổng trường vào các giờ cao điểm;

- 100% các huyện, thành Đoàn và Đoàn khốicác cơ quan tỉnh duy trì có hiệu quả hoạt động của Ban Giám sát cấp huyện trongviệc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và xử lý đoàn viên, thanh thiếu nhi, các cơ sởĐoàn, Đội vi phạm quy định của pháp luật về TTATGT.

2. Các giải pháp thực hiện

a) Giải pháp về công tác tuyên truyền,giáo dục:

- Các cơ sởĐoàn đưa nội dung phổ biến pháp luật về giao thông và xây dựng văn hoá giaothông vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng; hình thức kiểm điểm, giáo dục nghiêm túc đốivới đoàn viên vi phạm pháp luật về TTATGT khi nhận được thông báo vi phạm của cơquan Công an.

- Tuyên truyền, vận động 100% đoàn viên,thanh thiếu niên, nhi đồng đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng khi điều khiển hoặc ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy hoặc ngồi sau mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Tổ chức lớp tập huấn cungcấp kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về TTATGT và văn hoá giao thông cho đội ngũcán bộ Đoàn chủ chốt các cấp.

- Phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểuvề TTATGT cho đoàn viên thanh thiếu nhi định kỳ 02 năm/lần.

- Tổ chức chiến dịch tuyên truyền về antoàn giao thông theo chủ đề tập trung vào đối tượng ĐVTTN là học sinh, sinhviên trên địa bàn thành phố và trung tâm các huyện vào dịp tháng 3, chiến dịch "Thanhniên tình nguyện hè" hoặc tháng 9 hàng năm. Tổ chức các đợt lưu diễntruyền thông về an toàn giao thông kết hợp với biểu diễn văn hoá, văn nghệ tạicác xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng tập trung đồng bào dân tộc thiểusố trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng chuyên mụcphổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật trên Website Đoàn Thanh niên Cộng sảnHồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang (tinhdoantuyenquang.vn); phối hợp với Đài Phátthanh truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang tuyên truyền các kết quả, hoạt động củaĐVTTN tỉnh về công tác tham gia giữ gìn, đảm bảo TTATGT. Các cơ sở Đoàn, Đội xâydựng chuyên mục tuyên truyền phát trên hệ thống trạm truyền thanh cơ sở, loaphát thanh của nhà trường.

- Chuyển tải và sử dụng có hiệu quả cáctài liệu tuyên truyền quy định của pháp luật về TTATGT đến các cơ sở Đoàn, Đội.

b) Giải pháp v đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Thanhniên với văn hóa giao thông”

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn, đoàn viênthực hiện các tiêu chí văn hóa giao thông theo sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn.

- Tổ chức các “Ngày hội thanh niên với văn hóagiao thông” vào các dịp: tháng 3, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”hoặc tháng 9 hàng năm.

- Tổ chức hoạt động tuyên dương cáctập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Cuộc vận động “Thanh niênvới văn hóa giao thông”.

- Các cơ sở Đoàn tổ chức cho ĐVTN tham gia các hoạtđộng thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn giaothông vào dịp tháng 3, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, tháng 9và "Ngày thế giớitưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" - tháng 11 hàngnăm.

- Thành lập các đội "Thanh niêntình nguyện" sẵn sàng ứng trực, giúp đỡ người bị tai nạn giao thông.

- Tăng cường tổ chức các sân chơi, hoạtđộng về an toàn giao thông cho thanh thiếu nhi: các cuộc thi vẽ tranh, diễnđàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề sinh hoạt ngoại khóa; đẩy mạnh hoạt động phốihợp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông giữa các cơ sở Đoàn Công an vàĐoàn trường học.

c) Giải pháp về nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc củathanh thiếu niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Hàng năm, các cơ sở Đoànlựa chọn thực hiện một công trình, phần việc cụ thể tham gia giữ gìn đảm bảo TTATGTgắn với các hoạt động cụ thể: thành lập các đội, nhóm “Thanh niên tìnhnguyện”, “Thanh niên xung kích” tham gia tu sửa đường giao thông,đắp lề đường, bảo vệ và duy trì vệ sinh các tuyến đường liên xã, liên thôn, xâydựng cầu, mở đường… và phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo trật tự an toàngiao thông tại các chốt đèn tín hiệu, ngã tư, cổng chợ, trường học, nơi tậptrung đông dân cư trong các kỳ nghỉ lễ, kỷ niệm các ngày truyền thống của Đảng,đất nước, của tỉnh...tại địa phương.

- Duy trì và triển khai hiệuquả hoạt động của Ban Giám sát cấp huyện trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểmtra, xử lý đoàn viên thanh thiếu nhi vi phạm quy định pháp luật về trật tự antoàn giao thông.

- Xây dựng “Cổng trường an toàngiao thông” gắn với việc thành lập và duy trì hoạt động của các đội "Thanh niên xung kích", "Thanh niên tình nguyện", đội "Cờđỏ" làm nhiệm vụ theo dõi, nhắc nhở đoàn viên thanh thiếu nhi chấphành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại cổng trường vàocác giờ cao điểm.

3. Kinh phí thực hiện

Căn cứ khả năng ngân sách địa phương, Sở Tài chínhchủ trì phối hợp với các ngành chức năng tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dântỉnh bố trí kinh phí cho Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức thực hiện Đề án theo quyđịnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tỉnh đoàn thanh niên

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan,địa phương liên quan trong việc tổ chức, triển khai Đề án;

- Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các vấn đềphát sinh trong quá trình triển khai; hàng năm tổng hợp kết quả và báo cáo Ủyban nhân dân kết quả thực hiện; 2 năm sơ kết 01 lần và tổng kết Đề án, đánhgiá, lựa chọn các giải pháp tiêu biểu, có tính bền vững, phù hợp với điều kiệnthực tế của tỉnh để tiếp tục thực hiện.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh: Phối hợp với Tỉnhđoàn trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện.

3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạchvà Đầu tư: Tham mưu đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí dự toán kinhphí cho Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức thực hiện Đề án theo quy định.

4. Công an tỉnh: Phối hợp với Tỉnh đoàn trong việccung cấp thông tin tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông và việc xử lý cácđối tượng vi phạm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

5. Sở Tư pháp: Phối hợp với Tỉnh đoàn trong việc cungcấp tài liệu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quyđịnh của pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên thanh thiếu nhi.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Tỉnh đoàntrong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định của pháp luật về trậttự an toàn giao thông cho đoàn viên thanh thiếu nhi là học sinh, sinh viên.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo cáccơ quan chức năng của địa phương phối hợp với các cấp bộ Đoàn trong việc triểnkhai thực hiện Đề án theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Bí thư Tỉnhđoàn thanh niên; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban ATGTQG;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Thường trực tỉnh ủy, (Báo cáo)
- Đ/c Bí thư tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT tỉnh;
- Tỉnh đoàn Tuyên Quang
;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT-GT-TH; C.60.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt