ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH B� RỊA � VŨNG T�U
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 2361/Q Đ-UBND

B� Rịa-Vũng T�u, ng�y 21 th�ng 10 năm 2013

QUYẾTĐỊNH

VỀ VIỆC C�NG BỐ THỦ TỤC H�NHCH�NH MỚI BAN H�NH, B�I BỎ THỦ TỤC THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ X�Y DỰNGTỈNH B� RỊA-VŨNG T�U

CHỦTỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH B� RỊA�VŨNG T�U

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủyban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 năm 2003;

Căn cứNghị định số 63/2010/N Đ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tụch�nh ch�nh;

X�t đềnghị của Gi�m đốc Sở X�y dựng tại Tờtr�nh số 291/TTr-SXD ng�y 07 th�ng 10 năm 2013 v� của Gi�mđốc Sở Tư ph�p tại Tờ tr�nh số 1880/TTr-STP ng�y 08 th�ng 10 năm 2013,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1.C�ng bố k�m theo Quyết địnhn�y 15 thủ tục h�nh ch�nh mới ban h�nh thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở X�y dựng tỉnhB� Rịa�Vũng T�u (Nội dung chi tiết tại Phụlục I k�m theo Quyết định).

Điều 2.C�ng bố b�i bỏ 07 thủ tụch�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của SởX�y dựng tỉnh B� Rịa�Vũng T�u (Nội dung chitiết tại Phụ lục II k�m theo Quyếtđịnh).

Điều 3.Quyết định n�y c� hiệulực thi h�nh kể từ ng�y k�.

Điều 4.Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�ntỉnh, Gi�m đốc c�c Sở, Thủ trưởng c�c ban,ng�nh cấp tỉnh chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyếtđịnh n�y./.

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN