ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2361/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ SỐ 3 THUỘC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝNHÀ NƯỚC TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lýngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Quyhoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâmgiai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015" và Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược pháttriển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi nhánhtrợ giúp pháp lý số 3 thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng.

Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3 cócon dấu riêng để giao dịch, sử dụng cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trợgiúp pháp lý.

Trụ sở của Chi nhánh trợ giúp pháplý số 3 đặt tại địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chi nhánh trợ giúppháp lý số 3 có nhiệm vụ thực hiện trợ giúp pháp lý bằng các hình thức trợ giúppháp lý quy định tại Điều 27 Luật Trợ giúp pháp lý, các quy định của Nghị địnhsố 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và Nghị định số14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ vàcác nhiệm vụ, quyền hạn khác theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâmtrợ giúp pháp lý nhà nước do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành.

Điều 3. Chi nhánh trợ giúppháp lý số 3 có Trưởng Chi nhánh, Trợ giúp viên pháp lý và chuyên viên.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễnnhiệm Trưởng Chi nhánh do Giám đốc Sở Tư pháp quyết định theo đề nghị của Giámđốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng.

Số lượng người làm việc của Chinhánh trợ giúp pháp lý số 3 được phân bố trong tổng định mức số lượng người làmviệc của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Đam Rông, Giám đốc Trung tâm trợ giúppháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng và Trưởng Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3 chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục TGPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU - TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Như điều 4;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến