ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kế hoạch xây dựng mô hình Làng, Khu phố, Khu dân cư sức khỏe , Gia đình sức khỏe của Tỉnh Hà giang năm 2005 2006

_______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp công bố ngày 10/12/2003;

Xét Kế hoạch số 27/ KH - LN ngày 24/10/2005 của liên nghành Y tế, Sở Văn hoá/Thông tin - Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh Hà giang v.v “kế hoạch xây dựng mô hình Làng, Khu phố, Khu dân cư sức khoẻ , Gia đình sức khoẻ của Tỉnh Hà giang năm 2005- 2006

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch xây dựng mô hình Làng, Khu phố, Khu dân cư sức khỏe , Gia đình sức khoẻ của Tỉnh Hà giang năm 2005- 2006

Điều 2. Sở Y tế, Sở Văn hoá Thông tin - Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh Hà giang Phối hợp với các ngành, các cấp liên quan, tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm đúng thời gian, đúng các quy định của Trung ương về Làng, Khu phố, Khu dân cư sức khoẻ , Gia đình sức khoẻ kết hợp với Phong tràoToàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá. Kết quả báo cáo UBND Tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Y tế, Sở Văn hoá/Thông tin - Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh, UBND Huyện Vị Xuyên các đơn vị, cá nhân liên quan chiểu Quyết định thi hành từ ngày ký.

TM UBND TỈNH HÀ GIANG

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vương Mỹ Vàng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

LIÊN NGÀNH

SỞ VHTT – HỘI LHPN – SỞ Y TẾ TỈNH HÀ GIANG

___________

Số: 27/KH-LN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà giang, ngày 24 tháng 10 năm 2005

KẾ HOẠCH

Xây dụng mô hình làng sức khoẻ, khu phố, khu dân cư sức khoẻ và gia đình sức khoẻ tỉnh hà giang, năm 2005

Căn cứ Quyết định số 35/200l/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ

vể việc phê duyệt "Chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001 -2010".

Căn cứ nghị quyết liên tịch số 684/YT-DP cua Bộ Y tế. Bộ văn hóa thông tin. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 23/01/2003 về việc thống nhất chuơng trình phối hợp hoạt động đẩy mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Căn cứ chương trình số 12/Ctr /TV ngày 01/4/2004 của Tỉnh Ủy Hà giang vể việc triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ IX của Ban chấp hành Trung ương. Đảng khóa IX.

Căn cứ Quyết định số 1635/QĐ-BYT ngày 11/5/2005 cùa Bộ Y tê về việc ban hành Quy chế. chứng nhận danh hiệu gia đình sức khỏe, làng sức khỏe. khu phố và khu dân cư sức khỏe.

Căn cứ Đề án số: 190/ĐA-LT /VHTT-LHPN-YTẾ của Thường trực Ban chỉ đạo phong trào:"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Liên ngành Sở văn hóa thông tin - Hội liên hiệp Phụ nữ - Sở Y tế tỉnh Hà giang lập kế hoạch triển khai thực hiện để án: xây dựng làng sức khỏe, khu phố, khu dân cư sức khỏe và gia đình sức khỏe tỉnh Hà giang giai đoạn 2001- 2010.

Kế hoạch triển khai thực hiện để án liên ngành dđ thống nhất xây dựng mô hình mẫu về làng sức khỏe và gia đình sức khoẻ tại Bản Bang - xã Đạo Đức - huyện Vị Xuyên. Kế hoạch sẽ được triển khai cụ thể như sau:

I - MỤC ĐÍCH YÊU CẨU:

1. Mục đích:

Phố biến, tuyên truyền đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng. pháp luật Nhà nước đến cán bộ. nhân dân thôn Bản Bang - xã Đạo Đức - huyện Vị Xuyên.

Từng bước nâng cao ý thức, hiểu biết về các quy định của pháp luật như: pháp lệnh phòng chống mại dâm. pháp lệnh phòng chống HIV/AIDS. phòng chống các loại tội phạm: Quyết định của Chính phủ về "Chiến lược chăm sóc sức khỏe cho nhân dân giai đoạn 2001 - 2010 Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Không ngừng nâng cao ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn thực phấm cho nhân dân.

2. Yêu cầu:

Tổ chức phố biến, tuyên truyền vận động cán bộ nhân dân bằng nhiều hình thức trong cộng đổng như: Tọa đàm. mít tinh, Hội thi. trao đối kinh nghiệm và thông qua nhiều kênh thông tin đại chúng.

Lồng ghép các chương trình hoạt động của Y tê - Văn hóa - Phụ nữ - Mặt trận và các chương trình ký kết phối hợp hoạt động, giữa ba ngành trong. nhân dân.

Cán bộ và nhân dân ký cam kết thực hiện tiêu chí, quy chế làng sức khỏe. khu phố, khu dân cư sức khoẻ và gia đình sức khỏe theo quyết định số 1635/QĐ-UB-YT ngày 11/5/2004 của Bộ Y tế.

II- NỘI DUNG, BIỆN PHÁP. HÌNH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Nội dung thực hiện:

Tuyên truyền nội dung 10 tiêu chí làng sức khỏe, gia đình sức khỏe tới mọi người dân Bản Bang để bà con học tập. ký cam kết xây dựng quy chế làng sức khỏe. gia đình sức khỏe.

Tuyên truyền vận động các dân tộc trong bản tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc. gia cầm. Thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đẩy mạnh những hoạt động thực hiện các mục tiêu chương trình quốc gia về Y tế.

Phối hợp tuyên truyền, cổ động với việc tổ chức các cuộc thi tìm hiếu về kiến thức Y tế. các phương pháp phòng chống bệnh với phương châm:”Phòng bệnh hơn chữa bệnh", các kinh nghiệm phòng chữa bệnh bằng các bài thuốc cổ truyền (Đông y). phòng chống ma túy. mại dâm và HIV/AIDS để giữ gìn truyền thống gia đình Việt nam.

2. Biện pháp thực hiện:

Ngành Văn hóa thông tin- Hội liên hiệp phụ nữ - ngành Y tế ở các cấp. Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền và các cơ quan đoàn thể ở địa phương, tổ chức, thực hiện chương trình kế hoạch xây dựng mô hình mẫu vể làng sức khỏe và gia đình sức khỏe Bản Bang - xã Đạo Đức - huyện Vị Xuyên. – tỉnh Hà giang.

Thành lập ban chi đạo các cấp từ tỉnh tới cơ sở dựa trên cơ sở thường trực ban chi đạo phong trào:"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư. Phối hợp kịp thời, hướng dẫn bà con trong bản Bang ký cam kết và thực hiện thành công việc xây dựng làng sức khoẻ. gia đình sức khoé tại bản Bang, trở thành mô hình mẫu của tỉnh trong năm 2005.

Phối hợp với các cấp chính quyền và các cơ quan đoàn thể ở địa phương tố chức họp dân ký cam kết xây dựng làng sức khoé. gia dinh sức khỏe theo 10 tiêu chí của Bộ Y tế tại Quyết định số 1635/QĐ-BYT ngày 11/5/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế chứng nhận danh hiệu gia đình sức khoé. làng sức khoé. khu phố và khu dân cư sức khoé.

3. Hình thức tổ chức:

Trên cơ sở đề án sô 190/ĐA-LT /VHTT-LHPN-YTẾ ngày 20/7/2004 đã ký kết giữa liên ngành: Sở Văn hóa thông tin - Hội liên Hiệp phụ nữ - Sở Y tế tỉnh, xây dựng kế hoạch triến khai để phối hợp chỉ đạo các cấp cơ sở thực hiện việc xây dựng làng sức khỏe. và gia dinh sức khỏe tại bản Bang thành mô hình mẫu. Gắn liền với phong trào:" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khư dân cư.

Phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương, kết hợp trách nhiệm của mỗi ngành để tổ chức thực hiện kế hoạch, xây dưng quy chế làng sức khỏe tại bản Bang thành mô hình mẫu đạt hiệu qủa.

Tổ chức buổi lễ ra mắt làng sức khoé. gia đình sức khỏe cúa bản Bang sau khi xây dựng xong quy chê thực hiện làng sức khoẻ. gia đình sức khỏe.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH.

1. Ngành Y tế: là ngành chủ trì. tập hợp thành viên các ngành có liên quan.cùng phối hơp với chính quyền và các đoàn thể ở địa phương, tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng làng sức khoé bản Bang thành mô hình mẫu.

2 Ngành Văn hóa thông tin: và Hội liên hiệp phụ nữ: là thành viên, có trách nhiệm phối hợp với ngành văn hóa thông tin. cùng chính quyền và các đoàn thể ở địa phương, tố chức tuyên truvền, vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch xây dựng làng sức khỏe bản Bang thành mô hình mẫu.

3. Các cấp chính quyền và đoàn thể ở địa phương: Tạo điều kiện phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng làng sức khỏe bản Bang thành mô hình mẫu về làng sức khỏe, khu phố, khu dân cư sức khoé và gia đình sức khoẻ của tỉnh Hà giang trong năm 2005.

V- THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Kế hoạch xây dựng mô hình làng văn hoá sức khỏe, khu phố, khu dân cư sức khỏe và gia đình sức khỏe tỉnh Hà giang năm 2005. Triển khai tới cơ sở kể từ ngày được UBND tỉnh phê duyệt.

Tổ chức khảo sát, họp bàn các bước triển khai cụ thể của ba ngành, phối hợp ở các cấp từ tỉnh tới huyện, xã. thôn Bản.

Xây dưng quy chế thực hiện làng sức khoẻ. gia đinh sức khoẻ tại Bản Bang và Tổ chức buổi lễ ra mắt làng sức khỏe Bản Bang trong năm 2005.

Kế hoạch phối hợp xây dựng bản Bang - xã Đạo Đức - huyện Vị Xuyên. – tỉnh Hà giang, thành mô hình mẫu về làng sức khỏe, khu phố. khu dân cư sức khỏe và gia đình sức khỏe trong phong trào:"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư. được Lãnh đạo Sở Y tế - Hội liên Hiệp phụ nữ - Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà giang đã nhất trí thông qua và ký kết, trình UBND tỉnh phê duyệt. chi đạo các cấp cơ sở cùng phối hợp thực hiện./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Vương Mỹ Vàng