ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2362/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ DÂN CƯ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNHCANH ĐỊNH CƯ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chươngtrình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo,di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặtcủa rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thựchiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộcthiểu số đến năm 2015;

Căn cứ văn bản số 1723/TTg-KTN ngày 22/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ di dân thực hiện địnhcanh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số và văn bản số 15057/BTC-NSNN ngày04/11/2013 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí thực hiện định canh, địnhcư cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại văn bản số 2702/STC-NS ngày 07/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phân bổ nguồn kinhphí do Trung ương cấp bổ sung theo văn bản số 1723/TTg-KTN ngày 22/10/2013 củaThủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Phân bổ 1.500 triệu đồng cho cácdự án thuộc Chương trình định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theoQuyết định số 33/2013/QĐ-TTg bao gồm:

- Dự án định canh định cư xen ghépthôn Matàđùng, xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng: 938 triệu đồng.

- Trả nợ kinh phí làm đường vào khuDự án định canh định cư xen ghép tiểu khu 218, xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông: 562triệu đồng.

2. Phân bổ 4.000 triệu đồng cho cácdự án thuộc Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg baogồm:

- Dự án di dời khẩn cấp các hộ dânvùng thiên tai thôn Gia Bắc, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh: 340 triệu đồng;

- Dự án đầu tư khu quy hoạch sắpxếp dân di cư tự do xã Hòa Bắc và Hòa Nam, huyện Di Linh: 840 triệu đồng;

- Dự án đầu tư khu quy hoạch sắpxếp dân di cư tự do xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà: 1.800 triệu đồng;

- Dự án đầu tư chống sạt lở đấtvùng có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm sông Đạ B'sar tại thôn 4 xã Đạ P'Loa,huyện Đạ Huoia: 370 triệu đồng;

- Dự án di dời khẩn cấp dân cư rakhỏi vùng thiên tai có nguy cơ bị lũ quét thôn 1 xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh: 360triệu đồng;

- Dự án hỗ trợ ổn định tại chỗtrong vùng thiên tai, lũ quét: xã Đạ Pal, Hương Lâm, Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh: 290triệu đồng

Điều 2.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra vàđôn đốc các địa phương khẩn trương thực hiện các dự án thuộc Chương trình bốtrí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg .

2. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợpvới Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các địa phương khẩntrương thực hiện các dự án thuộc Chương trình định canh định cư cho đồng bàodân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp vàPhát triển Nông thôn; Trưởng Ban Dân tộc; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủtịch UBND các tỉnh Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP
- Lưu VT, NN, TC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S