ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2366/QĐ-UBND

An Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNHCHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ANGIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị địnhsố 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soátthủ tục hành;

Căn cứ ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộthủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêutại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặcbãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới đượcban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền vàphải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính docơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết địnhnày hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nướccó thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định nàythì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phảicập nhật để công bố.

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cótrách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên cập nhậtđể trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tạikhoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hànhchính này không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính cóhiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tạikhoản 2 Điều 1 Quyết định này, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiệncó sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩmquyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tụchành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh AnGiang về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địabàn tỉnh An Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấnchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm soát TTHC-VP. Chính phủ (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh (qua website tỉnh);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn (qua website tỉnh);
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN