BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2368/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCTRIỂN KHAI ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quanngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006-2010;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục vàĐào tạo.

Điều 2. Danh mục các công việc thực hiện thí điểm cơ chế “một cửa” gồm có:

Quy trình, thủ tục thành lập trường đại học, Quy trình, thủtục thành lập trường cao đẳng, Quy trình, điều kiện và hồ sơ đăng ký mở ngànhđào tạo trình độ cao đẳng và đại học, Quy trình, điều kiện và hồ sơ đăng ký mởchuyên ngành đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ, Quy trình, điều kiện và hồ sơđăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, Trình tự, thủ tục cửcán bộ đi công tác tại nước ngoài; cử lưu học sinh đi học và tiếp nhận lưu họcsinh trở về (đối với lưu học sinh ở các cơ quan, đơn vị không trực thuộc Bộ),Trình tự, thủ tục cử đi học, gia hạn và tiếp nhận cán bộ thuộc Cơ quan Bộ Giáodục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đi học cao họcvà nghiên cứu sinh tại nước ngoài, Trình tự, thủ tục, hồ sơ phê duyệt dự án đầutư, Trình tự, thủ tục, hồ sơ lập dự án xin tài trợ ODA. (Có hồ sơ chi tiết kèmtheo)

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Thủ trưởng cácđơn vị thuộc Cơ quan Bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (để b/c);
- Bộ Nội vụ, (đã ký)
- Các Thứ trưởng,
- Như Điều 3,
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG




Nguyễn Thiện Nhân

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN