ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2368/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 30 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH LỊCH SỬ, KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT “ĐÌNH PHƯỚC LỘC” TẠI KHU CẦU XÉO, THỊ TRẤN LONG THÀNH, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Điều 127 Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 09/2001/L .CTN ngày 12/7/2001 và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tại Văn bản số 455/SVHTT ngày 13/07/2007 về việc xin xếp hạng di tích lịch sử
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay xếp hạng cấp tỉnh: Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật “Đình Phước Lộc”, địa điểm: Khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong khu di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở các di tích và danh lam thắng cảnh phải được phép của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. UBND huyện Long Thành thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với các di tích và danh lam thắng cảnh trên địa bàn theo Luật Di sản văn hóa. Sở Văn hóa Thông tin có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, đề ra phương án tôn tạo để phát huy giá trị lịch sử của di tích.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, Chủ tịch UBND huyện Long Thành và các ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nga