ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2368/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 03 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNGCÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP TỈNH, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2013 -2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 củaChính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27 tháng 6 năm 2011 củaTỉnh ủy Tiền Giang về nâng cao chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũcán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệphóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 10 tháng 01 năm 2013 củaTỉnh ủy Tiền Giang về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 499/TTr-SNV ngày 20 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2013 - 2015 và địnhhướng đến năm 2020.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cóliên quan tổ chức, triển khai thực hiện Đề án này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởngcác sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thịxã Gò Công căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

ĐỀ ÁN

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨCCẤP TỈNH, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015, ĐỊNH HƯỚNGĐẾN NĂM 2020(Ban hành kèm theo Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Phần I

MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN

Cán bộ, công chức là một bộ phận nhânlực đặc biệt trong tổng thể nguồn nhân lực xã hội, thực hiện nhiệm vụ quản lýnhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Đào tạo, bồi dưỡng đốivới cán bộ, công chức vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của cán bộ, công chứctrong tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chứcđã được các cấp ủy, lãnh đạo cấp tỉnh, huyện quan tâm, đặc biệt là đã kịp thờixây dựng các chế độ, chính sách trong đào tạo, bồi dưỡng. Nhận thức của cán bộ,công chức về đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên, bước đầu xác định học tập là đểđáp ứng yêu cầu công việc, đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm.

Với mục tiêu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nướccông nghiệp thì việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức mạnh cảvề số lượng lẫn chất lượng, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trong điềukiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốctế thì công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giữ vai trò hết sức quantrọng.

Trên tinh thần đó, mục tiêu đào tạo,bồi dưỡng được xác định theo yêu cầu nhiệm vụ, vị trí công tác, quy hoạch và bốtrí cán bộ trong giai đoạn tới. Do vậy, việc xây dựng đề án tổng thể đào tạo,bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện giai đoạn 2013 - 2015 vàđịnh hướng đến năm 2020 là hết sức cần thiết.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Quyết định số 54-QĐ/TW ngày 12 tháng 5 năm 1999 của BộChính trị quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng;

- Quyết định số 256-QĐ/TW ngày 16 tháng 9 năm 2009 của BanBí thư quy định về xác định trình độ lý luận chính trị đối với đảng viên đã họclý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảnghoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị -Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;

- Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 củaChính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

- Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 củaBộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP .

- Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thủtướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chứcgiai đoạn 2011 - 2015;

- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Tỉnhủy Tiền Giang về nâng cao chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộcác cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiệnđại hóa đất nước. Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Tỉnh ủyTiền Giang về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2013 -2015 và định hướng đến năm 2020;

- Kết quả khảo sát thực trạng cán bộ, công chức và nhu cầuđào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến 2020 đối với các sởngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công; các cơquan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện.

Phần II

THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨCVÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

I. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH TIỀN GIANG

1. Tổng quan về đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Tiền Giang

Qua khảo sát thực trạng, tổng số cán bộ, công chức thuộc cơquan hành chính nhà nước, khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, huyện là 3.159người (số cán bộ, công chức là nữ: 1002 người). Phân bổ như sau:

a) Theo cấp tỉnh, huyện

- Cấp tỉnh: 1.491 người:

+ Cơ quan hành chính nhà nước: 1079 người;

+ Khối Đảng, Đoàn thể: 412 người;

- Cấp huyện: 1.668 người:

+ Cơ quan hành chính nhà nước: 959 người;

+ Khối Đảng, Đoàn thể: 709 người;

b) Theo đối tượng:

- Cán bộ, công chức lãnh đạo

Tổng số cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đươngtrở lên: 1.363 người. Trong đó:

- Cấp tỉnh: 637 người;

- Cấp huyện: 726 người.

- Công chức chuyên môn

Tổng số công chức chuyên môn còn lại, không thuộc đối tượngcán bộ, công chức lãnh đạo nêu trên: 1.796 người. Trong đó:

+ Cấp tỉnh: 854 người;

+ Cấp huyện: 942 người.

c) Theo ngạch công chức

Cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện giữ ngạch từ cán sự vàtương đương trở lên: 3.092 người (chiếm 98 % trong tổng số cán bộ, công chức).Trong đó:

- Chuyên viên cao cấp và tương đương: 18 người (chiếm0,6% tổng số cán bộ, công chức);

- Chuyên viên chính và tương đương: 379người (chiếm 12% tổng số cán bộ, công chức);

- Chuyên viên và tương đương: 2.029 người (chiếm 70% tổngsố cán bộ, công chức);

- Cán sự và tương đương: 486 người (chiếm15,4% tổng số cán bộ, công chức);

Còn lại 67 người không xếp vào ngạch do không có trình độ chuyênmôn, lớn tuổi không thể đưa đi đào tạo.

d) Theo trình độ chuyên môn

Trong tổng số 2.864 cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện cótrình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên được chia ra như sau:

- Tiến sĩ: 8 người (chiếm 0,3%);

- Thạc sĩ: 123 người (chiếm 3,9%);

- Đại học: 2.211 người (chiếm 70%);

- Cao đẳng: 99 người (chiếm 3,1%);

- Trung cấp chuyên nghiệp: 423 người (chiếm 13,4%).

đ) Theo trình độ lý luận chính trị và quản lý nhà nước

- Về trình độ lý luận chính trị

Cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện đãqua đào tạo trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên: 1.744 người (chiếm55,2% trong tổng số CBCC). Trong đó:

+ Cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị: 1.019 người (chiếm32,2% tổng số CBCC);

+ Trung cấp lý luận chính trị: 725 người (chiếm 23% tổngsố CBCC).

- Về trình độ quản lý nhà nước

Cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện đã được bồi dưỡng kiếnthức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch từ chuyên viên trở lên (có chứngchỉ bồi dưỡng) là 1.477 người. Trong đó:

+ Đã qua bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên cao cấp: 30người;

+ Đã qua bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên chính: 444người;

+ Đã qua bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên: 1.003người.

2. Đánh giá chung trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ,công chức cấp tỉnh, huyện

a) Ưu điểm

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức luôn được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, được xácđịnh là một trong những công tác trọng tâm, có tính quyết định đến công cuộcxây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hiện nay, trình độ chuyên môn,lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện cơ bản đạt yêucầu so với tiêu chuẩn ngạch và vị trí việc làm.

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngày càng thiết thựctheo hướng có trọng tâm, theo vị trí việc làm của từng cán bộ, công chức. Từđó, ý thức tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn, cũng như tư cách đạo đức của cánbộ, công chức được nâng lên rõ rệt.

Số cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngày càngtăng cả về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước và bồidưỡng nghiệp vụ. Số lượng cán bộ, công chức đi đào tạo sau đại học có xu hướngngày càng tăng và có tuổi đời trẻ, do đó có thể cống hiến trong một thời giandài.

Hầu hết công chức qua đào tạo đã tiếp thu được nhiều kiếnthức quan trọng trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước.

b) Hạn chế

Không ít cán bộ, công chức còn tâm lý xác định chưa đúng mụctiêu đào tạo là nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyênmôn nghiệp vụ để phục vụ công tác tốt hơn, mà coi mục tiêu đào tạo là có đủbằng cấp, chứng chỉ để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh.

Nhận thức của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị về công tác đàotạo, bồi dưỡng chưa sâu sắc và toàn diện; chưa gắn kết chặt chẽ công tác đàotạo, bồi dưỡng với quy hoạch và sử dụng cán bộ. Một số địa phương, đơn vị chưachủ động chuẩn bị nguồn cán bộ để lựa chọn cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Công tác khảo sát nhu cầu đào tạo, bồidưỡng chưa được quan tâm đúng mức, chưa được thực hiện thường xuyên nên chưathực sự chủ động trong quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức hàng năm và dài hạn.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trước khi bổnhiệm và đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo quản lý đương chức chưa đượcquan tâm đúng mức.

Cán bộ, công chức có xu hướng tập trung vào học ở hình thứcđào tạo tại chức để hoàn thiện tiêu chuẩn về bằng cấp nên ít tham gia cácchương trình đào tạo khác.

Cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng tuy kịp thời đổimới nhưng vẫn còn vướng mắc trong một số khâu, một số đối tượng; chậm hướng dẫnvề tiêu chuẩn, đối tượng học lý luận chính trị theo Quy định số 256-QĐ/TW. Cáccơ sở đào tạo trong tỉnh chậm xây dựng các chương trình bồi dưỡng theo Nghịđịnh số 18/2010/NĐ-CP và Thông tư số 03/2011/TT-BNV.

Chương trình bồi dưỡng chậm đổi mới, còn tập trung nhiều vàolý thuyết, ít thực hành, nhiều nội dung còn trùng lắp giữa các lớp bồi dưỡng.

Đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạyđầu ngành có kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo, quản lý và kiến thức, kỹ năng xửlý tình huống thuộc hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có xu hướng già hóa vàhụt hẫng đội ngũ giảng viên kế thừa trong thời gian tới. Công tác nghiên cứukhoa học chưa đáp ứng yêu cầu, chưa có nhiều đóng góp quan trọng vào nghiên cứulý luận, giảng dạy, tổng kết thực tiễn.

Công tác phối hợp trong xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡnghàng năm giữa khối đảng và khối nhà nước và cơ sở đào tạo trong tỉnh chưa chặtchẽ, chưa phát huy tốt chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát;

II. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1. Hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

a) Trường Chính trị tỉnh và 10 Trung tâm bồi dưỡng Chính trịcấp huyện:

Đội ngũ giáo viên tại Trường Chính trịtỉnh và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hiện nay chủ yếu trình độđại học, chỉ một số ít có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Về nội dung, chương trình và quy mô đàotạo, bồi dưỡng: Qua khảo sát cho thấy, chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chứctại Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện chủyếu tập trung ở các nhóm nội dung sau:

- Bồi dưỡngvề lý luận chính trị (bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; Bồi dưỡngkết nạp Đảng; Sơ cấp lý luận chính trị):

- Bồidưỡng về công tác xây dựng Đảng (bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ vàcấp ủy viên ở cơ sở; công tác tuyên giáo ở cơ sở; công tác kiểm tra giám sát;bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổ chức):

- Bồidưỡng về công tác đoàn thể, khối vận cho các đối tượng thuộc các tổ chức chínhtrị - xã hội, xã hội, xã hội nghề nghiệp (Hội phụ nữ; Hội Nông dân; Đoàn Thanhniên; Mặt trận Tổ quốc; Hội Cựu chiến binh; Công đoàn; Hội Chữ thập đỏ; Hộingười cao tuổi; Hội Liên hiệp thanh niên...);

- Bồidưỡng về kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4, 5.

- Mộtsố lớp tập huấn, bồi dưỡng khác (các chuyên đề thông tin thời sự; công tác thanhtra nhân dân; công tác tuyên truyền miệng; hòa giải ở cơ sở; công tác khuyếnhọc...)

Tùy theo từng nội dung chương trình mà thời gian tổ chứccác lớp bồi dưỡng tại các trung tâm bồi dưỡng khác nhau, chủ yếu từ 03 - 05ngày/lớp đối với các lớp bồi dưỡng, riêng các lớp lý luận chính trị tổ chứctheo quy định riêng.

b)Trường Đại học Tiền Giang, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang và Trường Cao đẳngNghề Tiền Giang:

Tổng sốgiảng viên, giáo viên và viên chức quản lý có tham gia giảng dạy tại Trường Đạihọc Tiền Giang, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang và Trường Cao đẳng Nghề TiềnGiang là 529 người, trong đó tiến sĩ là 14 người (chiếm tỉ lệ 2.65 %), thạc sĩlà 201 người (chiếm tỉ lệ 38 %), đại học là 293 người (chiếm tỉ lệ 55.69%), caođẳng là 12 người (chiếm tỉ lệ 2.27%), còn lại là 09 người (chiếm 1.7 %).

Về nộidung, chương trình và quy mô đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu là đào tạo theo nhu cầuxã hội, chưa xây dựng được nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng,chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của tỉnh.

2. Đội ngũ công chức làm công tác đào tạo, bồi dưỡng

Qua khảo sát đối với các sở ngành tỉnh, các huyện thành thịcho thấy: đội ngũ công chức phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiếmkhoảng 3% trong tổng số đội ngũ công chức toàn tỉnh, trình độ chủ yếu là đạihọc với chuyên môn từ nhiều ngành đào tạo khác nhau. Trong đó khoảng 45% cóchuyên ngành đào tạo tương đối phù hợp với các vị trí chức danh công việc như:hành chính, luật. Khoảng 55% còn lại có chuyên ngành đào tạo khác như: nôngnghiệp, sư phạm, cơ khí, công nghệ thông tin, sinh học, kế toán,...

Kết quả trên cho thấy phần lớn đội ngũ công chức phụ tráchcông tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức rất cần chuẩn hóa về chuyên môn(với các chuyên ngành đào tạo như: luật, hành chính, quản trị nhân sự, quản lýnhà nước) và được trang bị kiến thức, kỹ năng về lĩnh vực công tác đào tạo, bồidưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng trong thời gian tới.

3. Nhận xét, đánh giá chung

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy bannhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành các chế độ, chính sách về công tác đào tạo,bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức. Xây dựng hành lang pháp lý thông qua cácvăn bản như: Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND ; Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ;Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND qua đó cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về cơ chế,chính sách cho cán bộ, công chức khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, góp phầnlàm cho cán bộ, công chức an tâm công tác và học tập nâng cao trình độ, chuyênmôn.

Chươngtrình, tài liệu giảng dạy còn chậm đổi mới; hầu hết các cơ sở đào tạo chưa tựbiên soạn tài liệu đối với các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, nội dung bồi dưỡng còntrùng lặp, nặng về lý thuyết, nhẹ về kỹ năng thực hành và tổng kết thực tiễn.

Chấtlượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian qua mới chỉ tập trung vàoviệc trang bị kiến thức theo tiêu chuẩn trình độ, theo tiêu chuẩn ngạch mà chưatập trung vào việc trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm việc.

Đội ngũgiáo viên của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong tỉnh còn hạn chế, nhất là vềkiến thức, kinh nghiệm quản lý nhà nước và phương pháp giảng dạy, có xu hướnghụt hẫng nguồn bổ xung giáo viên có trình độ, kinh nghiệm giảng dạy khi số giáoviên lớn tuổi về hưu. Trong khi đó, đội ngũ giáo viên kiêm chức tuy có chútrọng xây dựng nhưng chưa được bồi dưỡng thường xuyên về nghiệp vụ sư phạm,phương pháp giảng dạy cho đối tượng học là người lớn tuổi.

Một số trường hợp, giáo viên thuộc Trung tâm Bồi dưỡngChính trị cấp huyện vẫn giữ ngạch chuyên viên, chưa chuyển xếp sang ngạch giảngviên nên các chế độ chưa được thực hiện (như thâm niên nhà giáo, bồi dưỡnggiảng viên...).

Phần III

MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒIDƯỠNG ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tạo chuyển biến thực chất trong việc trang bị và nâng caokiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủnăng lực trong hoạt động công vụ;

- Gắn đào tạo, bồi dưỡng với cơ cấu ngạch công chức, theoyêu cầu của vị trí việc làm, đồng bộ với công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ,công chức.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015

- Có 98% cán bộ, công chức được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩnquy định;

- Có 98% cán bộ, công chức giữ chức vụlãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quyđịnh; Có 95% cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp phòng (tương đương) được đào tạo, bồidưỡng trước khi bổ nhiệm;

- Có 70% cán bộ, công chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bắtbuộc tối thiểu hàng năm;

- Phấn đấu cử từ 40 đến 50 cán bộ, công chức đi đào tạotrình độ sau đại học ở trong nước thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước, hoạchđịnh chính sách.

3. Định hướng đến năm 2020:

Giữ vững các mục tiêu đến năm 2015 và từng bước nâng cao,đồng thời phấn đấu tăng tỉ lệ cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp phòng (tương đương)được đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm; tăng tỉ lệ cán bộ, công chức thựchiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm và tăng số lượng cán bộ, côngchức có trình độ sau đại học nhằm hướng tới xây dựng đội ngũ chuyên gia đầungành.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Cán bộ, công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam,Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, cấp huyện; và công chức trongbộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản ViệtNam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:

1. Đối với bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước

a) Bồi dưỡng QLNN theo chương trìnhchuyên viên cao cấp (tương đương):

- Số cán bộ, công chức hiện đang giữngạch chuyên viên cao cấp là: 18 người;

- Số cán bộ, công chức hiện tại đã có chứng chỉ quản lý nhànước ngạch chuyên viên cao cấp (tương đương) là 30 người;

Hầu hết cán bộ, công chức đang giữ ngạch chuyên viên cao cấp(tương đương) đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyênviên cao cấp, tuy nhiên để lãnh đạo cấp sở, ngành tỉnh, cấp huyện có kiến thứcphục vụ công tác tham mưu thì mỗi cơ quan, đơn vị cần cử Ban Giám đốc và lãnhđạo cấp huyện đi bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viêncao cấp. Do đó, dự kiến từ nay đến năm 2020, sẽ cử đi bồi dưỡng 120 lượt (trungbình 15 người/năm).

b) Bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên chính (tươngđương)

- Số cán bộ, công chức hiện đang giữ ngạch chuyên viên chính(tương đương) là 379 người;

- Số cán bộ, công chức hiện tại đã có chứng chỉ quản lý nhànước ngạch chuyên viên chính (tương đương) là 444 người;

Mục tiêu bồi dưỡng đến năm 2020 là các cán bộ, công chứcđang giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng phải được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhànước chương trình chuyên viên chính (tương đương), tổng số cán bộ, công chứcđang giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương của tỉnh là khoảng 1044người, do đó dự kiến từ nay đến năm 2020 sẽ cử đi bồi dưỡng 600 lượt (trungbình 75 người/năm).

c) Bồi dưỡng QLNN theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên (tươngđương)

- Số cán bộ, công chức hiện đang giữ ngạch chuyên viên(tương đương) là 2.209 người;

- Số cán bộ, công chức hiện tại đã có chứng chỉ quản lý nhànước ngạch chuyên viên (tương đương) là 1.003 người.

Qua số liệu trên cho thấy chỉ 45,4 % số cán bộ, công chứcđang giữ ngạch chuyên viên có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên,trước mắt cần bồi dưỡng cho số cán bộ, công chức còn lại là 1.206 người và dựkiến số công chức được tuyển dụng mới và số cán bộ, công chức đang giữ ngạch cónhu cầu thi nâng ngạch chuyên viên là 400 người, do đó từ nay đến năm 2020 cầnbồi dưỡng khoảng 1606 lượt, trung bình mỗi năm là 200 lượt (mỗi năm tổ chức 02lớp, mỗi lớp khoảng 100 người).

d) Bồi dưỡng QLNN theo tiêu chuẩn ngạch cán sự (tương đương)

- Số cán bộ, công chức hiện đang giữngạch cán sự (tương đương) là 486 người;

- Số cán bộ, công chức hiện tại đã có chứng chỉ quản lý nhànước ngạch cán sự (tương đương) là 25 người;

Hầu hết công chức giữ ngạch cán sự (tương đương) chưa đượcbồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch cán sự (tương đương), nên từ nay đếnnăm 2015, định hướng đến năm 2020 cần tổ chức bồi dưỡng dứt điểm số cán bộ côngchức hiện đang giữ ngạch cán sự hiện có để đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn ngạch.Như vậy, số CBCC cần bồi dưỡng QLNN ngạch cán sự đến năm 2020 là 461 lượt, mỗinăm tổ chức 1 lớp, mỗi lớp khoảng 60 người.

2. Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quảnlý

a) Đối với đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Thực hiện Quy định số 54-QĐ/TW ngày 12 tháng 5 năm 1999 củaBộ Chính trị (khóa VIII) quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trongĐảng. Theo đó, đảng viên là công chức ngạch chuyên viên, chuyên viên chính phảihọc xong chương trình trung cấp lý luận chính trị; đảng viên là chuyên viên caocấp phải học xong chương trình lý luận chính trị cao cấp;

Qua khảo sát, số cán bộ, công chức đã qua đào tạo cao cấp lýluận chính trị, cử nhân chính trị là: 1.019 người. Nhu cầu đào tạo trình độ caocấp lý luận chính trị đến năm 2015 là: 557 người. Trong giai đoạn từ nay đếnnăm 2020, dự kiến mỗi năm cần đào tạo cao cấp lý luận chính trị khoảng 80 đến90 người;

Số cán bộ, công chức đã qua đào tạo trung cấp lý luận chínhtrị là 725 người. Nhu cầu đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị đến năm2015 là: 640 người. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, dự kiến mỗi năm cầnđào tạo trung cấp lý luận chính trị khoảng 90 đến 100 người.

b) Đối với đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo,quản lý

Hiện nay, số cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng (tươngđương) trở lên là 1363 người, trong đó hầu hết cán bộ, công chức chưa qua bồidưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo quy định tại Nghị định số18/2010/NĐ-CP .

Do vậy, theo mục tiêu tại Quyết định số 3629/QĐ-UBND thì bồidưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho các chức danh lãnh đạo từ năm2013 đến năm 2015 với 2 nhóm đối tượng gồm: bồi dưỡng cán bộ, công chức đanggiữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạoquản lý.

Qua khảo sát, tổng số cán bộ, công chức đang giữ chức vụ lãnhđạo, quản lý cần bồi dưỡng là 877 người.Trong đó nhu cầu cụ thể nhưsau:

+ Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp sở (tương đương) là 238người.

+ Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng (tương đương) là 639người.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, dự kiến mỗi năm cần bồidưỡng kỹ năng cho lãnh đạo cấp sở (tương đương) khoảng 30 đến 40 người và bồidưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng (tương đương) khoảng 90 đến 100 người.

c) Đối với đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyênngành:

Thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc theo tiêu chuẩn chuyênngành và theo vị trí việc làm quy định tại Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức và Thông tư số03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mộtsố điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP Theo đó cán bộ, công chức cần phải thựchiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu một tuần trong một năm.

Mục tiêu đề án đến 2015 có 70% cán bộ, công chức thực hiệnchế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm. Trong tổng số 3.159 cán bộ, côngchức (gồm 1363 công chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trởlên và 1796 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý), số công chức cầnthực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm là 3.159 x 70% = 2.211người/năm. Như vậy, mỗi năm cần tổ chức khoảng 25 lớp bồi dưỡng theo chế độ bồidưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm. Mỗi lớp bồi dưỡng khoảng 70 người/lớp. Nộidung chương trình cụ thể của mỗi lớp bồi dưỡng được xác định thông qua khảo sátnhu cầu bồi dưỡng từng năm đối với cán bộ, công chức.

3. Đào tạo, bồi dưỡng tin học và ngoại ngữ:

Việc đào tạo tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức thựchiện theo Đề án đào tạo, bồi dưỡng tin học và ngoại ngữ cho cán bộ, công chứcgiai đoạn 2013 - 2015 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2013.

4. Đào tạo sau đại học:

Trên cơ sở các ngành đào tạo trình độ sau đại học tại Thôngtư 04/2012/TT-BGD &ĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạovề việc ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Các ngành, lĩnh vực trong công tác quản lý nhà nước, hoạchđịnh chính sách cần đào tạo trình độ sau đại học đến năm 2015, định hướng 2020đối với cán bộ, công chức tỉnh, huyện gồm:

a) Quản lý giáo dục;

b) Quản lý văn hóa;

c) Quản lý y tế;

d) Quản lý thể dục thể thao;

e) Quản trị dịch vụ du lịch và lữhành;

g) Chính sách công;

h) Quản lý công;

i) Quản trị nhân lực;

k) Quản lý kinh tế;

l) Quản lý khoa học và công nghệ;

m) Quản lý công nghiệp;

n) Quản lý năng lượng;

o) Quản lý đô thị và công trình;

p) Quy hoạch vùng và đô thị;

q) Quản lý xây dựng;

r) Quản lý nguồn lợi thủy sản;

s) Tổ chức quản lý dược;

t) Tổ chức và quản lý vận tải;

u) Quản lý tài nguyên và môi trường;

v) Quản lý đất đai;

x) Công tác xã hội;

y) Luật Hiến pháp và luật Hànhchính;

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:

Kinh phí tổ chức thực hiện các lớpđào tạo, bồi dưỡng, tập huấn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo các quyđịnh hiện hành.

Phần IV

GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰCHIỆN

I. GIẢI PHÁP:

Thống nhất trong nhận thức, trong công tác chỉ đạo, tham mưu và tổ chứcthực hiện của các cấp tính đặc thù của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức là một bộ phận của công tác cán bộ, chịu sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủyban nhân dân tỉnh; do các cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức chủđộng thực hiện theo một cơ chế mở, có tính cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo,bồi dưỡng; đồng thời đảm bảo được sự chủ động, quyền được tham gia biên soạn vàlựa chọn những chương trình phù hợp với đặc thù công tác, vị trí việc làm củacán bộ, công chức.

Quán triệt vànâng cao nhận thức về trách nhiệm, đề cao tinh thần học tập và tự học tập suốtđời của cán bộ, công chức; xác định rõ việc học tập đáp ứng các tiêu chuẩntrình độ quy định cho các ngạch, chức danh lãnh đạo, quản lý; học tập, rènluyện để thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ, công vụ được giao, trướchết, là nhiệm vụ của bản thân người cán bộ, công chức. Nhà nước, tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị - xã hội tạo điều kiện và hỗ trợ cho cán bộ, công chứcđược trang bị các kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm để nâng caochất lượng và hiệu quả công việc.

Tăng cường sự chỉ đạo của Ủy bannhân dân tỉnh, sự phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính vàcác ngành các cấp trong xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chínhtrị, quản lý nhà nước và kinh phí tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Thực hiện tốt công tác khảo sát nhucầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồidưỡng hàng năm sát nhu cầu của cán bộ, công chức và đáp ứng theo vị trí việclàm.

Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng phảigắn với bố trí, sử dụng sau đào tạo và phải theo chiến lược xây dựng đội ngũcán bộ trong từng thời kỳ; xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu có năng lực đềxuất, xây dựng các chính sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hộicủa đất nước, của tỉnh.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất,trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh. Đào tạo, bồi dưỡngnâng cao năng lực giáo viên Trường Chính trị, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấphuyện theo yêu cầu nhiệm vụ của công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tớiđể Trường Chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạchchuyên viên chính (bên cạnh lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hiện đang tổchức), Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đủ năng lực thực hiện tổ các lớpbồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch cán sự.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đượcgiao, các cơ sở đào tạo trong tỉnh cần tăng cường hợp tác liên kết các cơ sởđào tạo ngoài tỉnh, mở các lớp đào tạo đại học các chuyên ngành, các lớp bồidưỡng kiến thức, kỹ năng góp phần phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức của tỉnh.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy:

a) Hướng dẫn,đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Đề án này;

b) Căn cứ các mục tiêu của Đề án nàyxây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và danh mục các chuyênngành sau đại học cần thu hút hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

c) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kếhoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dànhkhoản kinh phí thích hợp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh. Đồng thờihàng năm tổng hợp chung kinh phí đào tạo, bồi dưỡng vào dự toán kinh phí hoạtđộng của Sở Nội vụ;

d) Tham mưu Ủy ban nhândân tỉnh xây dựng chính sách, chế độ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức, đặc biệt là nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo sau đạihọc và kịp thời tiếp thu những vướng mắc trong quá trình thực hiện các chínhsách mới ban hành, để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ thammưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối nguồn kinh phí thực hiện Đề án này.

3. SởTài chính:

a) Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Tổchức Tỉnh ủy xây dựng dự toán đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Quản lý và cấp phát kinh phí kịp thời; theo dõi,kiểm tra, quyết toán kinh phí đã cấp theo đúng quy định hiện hành.

4. SởNgoại vụ:

Phối hợp với các cơ quan chức năng huy động nguồn tài trợcủa các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước phục vụ cho công tác đào tạo, bồidưỡng cán bộ, công chức; phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan bảo vệ chínhtrị nội bộ trong việc giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh; theo dõi, phối hợpquản lý các đối tượng cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

5. Cáccơ sở đào tạo của tỉnh:

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng,triển khai thực hiện chương trình, giáo trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ;bồi dưỡng theo chức danh lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu bắtbuộc hàng năm đối với công chức.

b) Chủ động nghiên cứu, đổi mới chương trình, nộidung, phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức; xây dựng đội ngũ giảng viên có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ củacông tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới.

6. Các cơ quan, đơn vị:

a) Các cơ quan, đơn vị theo phân cấp, chủ động khảosát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, 05 năm của cơ quan, đơn vịtheo các nội dung, mục tiêu nêu tại Đề án này và chủ động phối hợp với các cơquan quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, các cơ sở đào tạo triểnkhai thực hiện kế hoạch đào tạo của địa phương, đơn vị đã được phê duyệt; đồngthời, hàng năm báo cáo, đánh giá tình hình việc triển khai thực hiện Đề án.

b) Phối hợp các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có năng lựctrong và ngoài tỉnh để phối hợp tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn đáp ứngtheo vị trí việc làm, chú trọng các lớp bồi dưỡng bắt buộc 05 ngày/năm theoNghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

c) Phân công, sử dụng, tạo môi trường làm việc phùhợp cho công chức mới được tuyển dụng, cũng như công chức trình độ sau đại họcđược thu hút về tỉnh công tác. Sắp xếp, bố trí thời gian và tạo điều kiện thuậnlợi nhất để cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo quyđịnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giao các sở, ngànhtỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan, Trường Chính trị tỉnh, cácTrung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện và các cơ sở đào tạo thuộc Ủy ban nhândân tỉnh quản lý căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụtriển khai thực hiện tốt Đề án này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu cóvướng mắc phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị có văn bản (thông qua Sở Nộivụ) để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.