THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập trường Đại học Quảng Bình

____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001 - 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 10428/TTr-BGD &ĐT ngày 19 tháng 9 năm 2006 về việc thành lập Trường Đại học Quảng Bình trên cơ sở trường Cao đẳng sư phạm Quảng Bình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Quảng Bình trên cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình.

Điều 2. Trường Đại học Quảng Bình là cơ sở giáo dục đại học, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Đại học Quảng Bình hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng