THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP VẮC XIN, HOÁ CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH: BẮC KẠN, ĐẮK LẮK

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 683/BNN-TY ngày 25 tháng 01 năm 2016, số 668/BNN-TY ngày 22 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 60.000 liều vắc xin LMLM 2 type và 15.000 lít hóa cht sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các tỉnh: Bắc Kạn, Đk Lk để phòng chống dịch lở mồm long móng, cụ thể:

-Tỉnh Bắc Kạn: 20.000 liều vắc xin LMLM 2 type; 5.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

-Tỉnh Đắk Lắk: 40.000 liều vắc xin LMLM 2 type; 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Đắk Lắk tiếp nhận, quản lý và sử dụng số vắc xin, hóa chất nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:-Như Điều 3;-Thủ tướng CP, các PTTg:Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;-VPCP: BTCN, các PCN,Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT,các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;-Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNGVũ Văn Ninh