ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc tạm thời miễn thuế tài nguyên đối với mặt hàng thảo quả

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương (khuyến khích đồng bào các dân tộc vùng cao trồng cây thảo quả để thay thế cây thuốc phiện);

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân các huyện và các chuyên ngành về cây thảo quả,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay tạm thời miễn thuế tài nguyên đối với mặt hàng thảo quả.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, ngành Nông lâm nghiệp chỉ đạo chi cục Kiểm lâm cùng với Cục thuế tỉnh hướng dẫn đồng bào các dân tộc nơi có trồng cây thảo quả về việc thi hành quyết định này.

Các đơn vị kinh doanh trên cơ sở nhu cầu thị trường trong và ngoài nước phối hợp các ngành, các huyện thị để thu mua đẩm bảo kinh doanh có hiệu quả và phải nộp các khoản thuế khác theo quy định hiện hành.

Khi vận chuyển hàng thảo quả ra ngoài tỉnh, ngành thuế và Chi cục kiểm lâm nhân dân có trách nhiệm làm các thủ tục cần thiết để đảm bảo thuận lợi.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở nông lâm nghiệp, Sở tài chính, vật giá, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thị và những đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Thào A Tráng