ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM VÀ CÁC BIỆN PHÁP, CHÍNH SÁCH THI HÀNH LUẬT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết điều, khoản, điểm và các biện pháp, chính sách thi hành Luật.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM VÀ CÁC BIỆN PHÁP, CHÍNH SÁCH THI HÀNH LUẬT
(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Tên văn bản được quy định chi tiết

Điều, khoản, điểm được giao quy định chi tiết

Dự kiến tên văn bản quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời hạn trình ban hành

I. NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT

1.

Luật Chăn nuôi (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020)

Khoản 5 Điều 53

Quyết định quy định mật độ chăn nuôi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện

Quý IV năm 2019

2.

Luật Trồng trọt (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020)

Khoản 02 Điều 68

Quyết định quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện

Quý IV năm 2019

II. NỘI DUNG GIAO TRÁCH NHIỆM BAN HÀNH BIỆN PHÁP, CHÍNH SÁCH THI HÀNH LUẬT

1.

Luật Công an nhân dân (sửa đổi) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019

Điểm a khoản 2 Điều 13

Quyết định quy định tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Công an thành phố

Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện

Quý II năm 2019